A Miskolci Egyetem díszdoktora 2014. június 26.

Prof. Dr. Zlinszky János

Prof. Dr. Zlinszky János méltatása


Dr. Zlinszky János az elmúlt három évtized hazai jogoktatásának és jogtudo-mányának egyik legjelentősebb személyisége, aki két jogi kar joghallgató nemze-dékeinek tanáraként, tudományszervezőként és gyakorlati jogászként is jelentős nyomot hagyott korán.
Oktatói és tudományos pályáját ötvenes éveinek közepén kezdve illetve részben folytatva az azóta eltelt időben olyan jelentős munkát végzett és eredményeket ért el, ami önmagában több jogtanár és jogtudós munkájával lehet egyenértékű.
Dr. Zlinszky János a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán töltött több mint egy évtized alatt jelentősen hozzájárult a Kar nemzetközi tekintélyének meg-alapozásához. A jogi kar első honoris causa doktorai között több olyan külföldi jogászprofesszort találunk, akik az általa megszervezett és évtizeden át vezetett né-metnyelvű római jogi és jogtörténeti szeminárium tevékenysége révén kerültek kapcsolatba a karral és vállaltak szerepet a kar nemzetközi hírének növelésében. A kar első másfél évtizedében meghatározó volt az a tudományos utánpótlást felnevelő munka, amely demonstrátori rendszer kezdeményezése, a hallgatók oktató munkába való bevonása, a tudományos diákköri kutatások pártolása révén a saját tanítvá-nyokból verbuválódott oktatói gárda kialakulásához vezetett.
A '90-es évek első felében Zlinszky professzor önfeláldozó munkájának köszönhetően egy olyan nemzetközi program központja lehetett a miskolci jogi kar, amely több mint húsz külföldi partnerintézmény bevonásával megvalósulva – bizton mondhatjuk – korszakos jelentőségűnek tekinthető a hazai jogtörténeti és jogelméleti kutatások fellendülésében. Ami az ő nemzedéke számára nem adatott meg, azt a jelenlegi oktatói középnemzedék tagjainak önzetlen munkával lehetővé tette: a résztvevők nemzetközi oktatási és kutatási tapasztalatokhoz juthattak, s nem csak miskolci, hanem országos vonatkozásban is. Az alapozó jogi tárgyak miskolci megerősítése a jogtörténeti és jogelméleti diszciplínák valóságos reneszánszához mutatott példát országos szinten is. Dr. Zlinszky János miskolci évei alatt és utána is joghallgatók és gyakorló jogászok nemzedékeinek mutatott példát erkölcsi tartásával és tanításával: soha sem csak tananyagot és tudományos ismereteket adott át. Egykori miskolci tanszéki teadélutánjai, a kollégiumi közösségeknél tett tutori látogatásai, Európa római jogászai és jogtörténészei között híressé vált péntek hajnali szemináriumai valamint feltűnően szerény személyisége sokáig megmaradnak tanítványai emlékezetében.
A miskolci jogi kar első alkotmánybírájaként megelőlegezte azt a későbbi tendenciát, ami szinte elképzelhetetlenné teszi, hogy a nagytekintélyű testület miskolci, vagy miskolci kötődésű jogászok nélkül tevékenykedjék.
Zlinszky professzor oktatói és kutatói tevékenysége, tekintélye jelentős mértékben hozzájárult, hogy a miskolci jogi kar az ország egyik legkiválóbb oktató intézményévé és tudományos műhelyévé válhatott.
Az egyik nemzetközileg is legelismertebb magyar jogtudósként és jogtörténészként neve egybeforrott a miskolci jogi karéval. Külföldön mindmáig sokszor azonosítják személyét a miskolci jogi karral.

x