Angol jogi szakfordító szakjogász

A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és Európai Uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait.

A jelentkezés feltétele:

  •  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél
  •  B" szintű komplex (korábban középfokú C típusú) államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképzettség (angol nyelven szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerzettérettségi bizonyítvány)
  •  alapfokú számítógép kezelői ismeretek
  •  sikeres nyelvi felvételi vizsga

Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai gyakorlat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti, valamint a hallgatók számát korlátozhatja.

A felvételi vizsga írásbeli vizsgából áll, a vizsga pontos időpontjáról (várhatóan szeptember eleje) e-mailben küldünk értesítést a jelentkezések lezárta után.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI a jogi szakfordítói képzésre jelentkezők szűrésére:

A felvételi teszt célja a következő kompetenciák/készségek mérése:
- angol nyelvtudás szintje
- magyar nyelvi (grammatikai, lexikai, stilisztikai), közvetítési és szövegalkotási készségek

A felvételi vizsga leírása:
3 feladatból álló írásbeli vizsga, mely során a jelentkezőknek 2 jogi/közigazgatási szaknyelvi szöveget (pl. aktuális publicisztika) kell lefordítaniuk angolról magyarra és magyarról angolra, számítógép használata nélkül, kézzel írva, nyomtatott szótár használata megengedett. A szövegek terjedelme kb. 150 szó (szövegenként). A vizsga harmadik része önálló fogalmazási feladat megadott témában, melyhez semmilyen segédeszköz nem használható. A fogalmazás terjedelme minimum 250, maximum300 szó.
Az írásbeli vizsga ideje 120 perc, amelyből 80 perc áll a jelentkezők rendelkezésére a két fordításra szótárhasználattal, majd 40 perc a fogalmazási feladatra, szótárhasználat nélkül.

A vizsgázók bármilyen nyomtatott szótárt használhatnak, azonban a felvételire szótárt a jelentkezőknek kell magukkal hozniuk, azt az egyetem csak korlátozott számban tud biztosítani. A felvételi vizsgán összesen 60 pont szerezhető.
A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőket levélben és e-mailben értesítjük.

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőket levélben és e-mailben értesítjük.

Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti, valamint a hallgatók számát korlátozhatja.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
angol jogi szakfordító szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 285.000 Ft / félév

Képzés napja: péntek délután 13.30-18.30 és szombat 8.15-15.15 (8+8 alkalom)
A következő képzés tervezett indítása: 2020. szeptember
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

A képzés szakfelelőse: Balogh Dorka

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

Tárgyak I. félév II. félév III. félév
Fordításelmélet 8 K  - -
Az angol jogi szöveg szerkezete 20 K  - -
Szerződések nyelvi sajátosságai – I-II. 12 K 10 K  -
EU terminológia – I-II. 8 KZ  16 KZ  -
Büntetőjogi terminológia – I-II. 8 KZ  8 KZ  -
Polgári eljárásjogi terminológia – I-II. 8 KZ  8 KZ  -
Polgári jogi terminológia – I-II. 8 KZ  8 KZ  -
Közjog, versenyjog 8 KZ  -  -
Társasági jog 8 A  -  -
Számítógéppel támogatott fordítás 16 K  -  -
Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció – I-II.  - 12 K 12 K
Megtévesztő nyelvi elemek - I-II.  - 12 K 12 K
Fordítástechnika I-II.  - 8 K  12 K
Common Law terminológia  - 8 K  -
Közbeszerzési fogalomrendszer  - 8 K  -
EPSO – Felkészülés a versenyvizsgára  - 4 A  -
Záróvizsga szakmai előkészítő*  -  - 18 A
Záróvizsga nyelvi előkészítő*  -  - 10 A
Szakdolgozat konzultáció
 -  -  Gyj
Összesen 104 102 64

*Távoktatási elemekkel kombinálva!

Jelmagyarázat a tanrendhez:

A= aláírás Gyj=gyakorlati jegy K= kollokvium Z= záróvizsga

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

x