Gazdasági jogi szakjogász

A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban közgazdaságtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdasági életet érintő (elsősorban magán-) jogi döntések meghozatalához.

A cél olyan jogi szakemberek, gyakorló jogászok, így különösen gazdasági élet szereplőit kiszolgáló vállalati jogászok, ügyvédek, jogtanácsosok, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, bírák képzése, akik önállóan (illetve közgazdászok minimális segítségével) is képesek a munkájuk során a gazdasági oldaláról érkező igények értelmezésére, az ezen igényeknek megfelelő jogi válasz gyors megtalálására. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a joggyakorlat (kisebb részt a jogalkotás) válaszaira váró a gazdasági élet szempontjából legfontosabb problémákról, illetve az ezekre adható alternatív megoldásokról. Ezen alternatívák feltárása, bemutatására, jogi és gazdasági hatásaik szolgáltatják elsősorban a példát a jogi és interdiszciplináris elemzésekhez.
A képzés az alapképzést meghaladó mértékben foglalkozik a gazdasággal szoros kapcsolatban álló jogterületek (szerződési jog, deliktuális felelősség, társasági jog, munkajog, versenyjog, számvitel) aktuális és elméleti kérdéseivel.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szak vagy jogász egyetemi szak

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
gazdasági jogi szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Az önköltség összege: 180.000 Ft / félév*

A képzés ideje:
2 félév - félévente 10-12 alkalom
Képzési nap: hétfő délután (tervezett indítás: 2020. február 10. 14:00-19:00)

Szakfelelős: Dr. Szalai Ákos egyetemi docens

Tanrend:

Tárgyak I. félév II. félév
Pénzügytan 14K  
Versenyjog és fogyasztóvédelem 20KZ  
Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana 16KZ  
Alkotmányos tulajdonvédelem 6A  
Számvitel I. 10B  
Számvitel II.   10B
Szerződési jog és gazdasági összefüggései   16KZ
Társasági jog és gazdasági összefüggései   14KZ
Adójog   8B
Nemzetközi magánjog   8A
Szakdolgozat konzultáció   Gy
Összesen: 66 56

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z=záróvizsga K=kollokvium A=aláírás B=beszámoló Gy=gyakorlati jegy

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja

* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

 

x