Kártérítési jogi szakjogász

A képzés célja
A szakirányú képzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson a kártérítési jog területén a gyakorlatban felmerülő jogi problémák megoldásához. A képzés a hatályos új Ptk. és új Pp. rendelkezésein alapszik, ugyanakkor figyelemmel van arra, hogy a régi Ptk. és Pp. szabályai még hosszú ideig alkalmazandók, ezért ismeretük nem mellőzhető.

A jelentkezés feltétele
• jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

Az oklevél megszerzésének feltétele
A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)

kártérítési jogi szakjogász

szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés ideje:
2 félév - félévente 12 alkalom
Képzési nap: szerda délután (tervezett indítás: 2020. február 5. szerda 14:00-19:00)

 

Az önköltség összege: 180.000 Ft/félév*

A képzés tervezett indítása:
2019. szeptember és 2020. február

A képzés szakfelelőse:
Böszörményiné dr. Kovács Katalin

Tanrend

Tárgyak

I. félév II. félév
A kártérítési jog rendszere
(A deliktuális kártérítési felelősség alapismeretei)
12 KZ  
A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség tana
(Elméleti és gyakorlati ismeretek)
12KZ  
A kártérítés módja és mértéke
(Általános ismeretek)
16 KZ  
A kártérítési perek sajátos eljárásjogi kérdései 8 K  
Biztosítási jog 8 B  
A kártérítés joggazdaságtana 8 B  
Egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége   12 K
Társasági jog és fizetésképtelenségi jog   10 B
Szerződésszegésből eredő kártérítési felelősség
(Egyes polgári jogi szerződések, valamint a munkaszerződés gyakorlata)
  16 KZ
Közhatalom gyakorlásával okozott károkért fennálló felelősség   12 B
Veszélyes üzem működéséből eredő felelősség   8 B
Szakdolgozat konzultáció   Gyj
Összesen: 64 58

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z= záróvizsga K=kollokvium B=beszámoló A=aláírás Gyj= gyakorlati jegy

 

 A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

x