Képzések nem jogászoknak

A képzés jogszabályi keretei

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete a 10/2006. (IX.25.) OKM számú rendelet alapján hirdeti meg a jogászoknak, és más felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek szóló szakirányú továbbképzéseit. Ezek a továbbképzések elmélyítik az alapképzésben szerzett szakmai tudást, továbbfejlesztik azt speciális szakjogi irányba, illetve kiterjesztik az alapképzésben nem szereplő interdiszciplináris területekre, lehetővé téve a szakosodást.

A szakirányú egyetemi képzésben nyert oklevél a szakosító képzésre utaló cím használatára jogosít (pl. Európa-jogi szakjogász vagy környezetvédelmi szakjogász). A kiadott oklevél az iskolai végzettség szintjében (pl. főiskolai) nem jelent változást. A munkáltató alkalmazási, foglalkozási, előmeneteli feltételként előírhatja vagy más módon elismerheti és támogathatja a szakirányú oklevél megszerzését.

 

A jelentkezés módja

A jelentkezés részleteiről, határidejéről és pontos módjáról Jelentkezés menüpontunkban talál információt. A jelentkezés elfogadásáról, valamint a beiratkozás időpontjáról, a költségtérítés befizetésének módjáról, az első konzultáció helyszínéről a jelentkezők e-mailben értesítést kapnak.

 

A képzés rendje

Kezdete: a továbbképzések szeptember végén kezdődnek. A meghirdetett képzéseket csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani.
Tartama: a levelező tagozatos szakirányú továbbképzés időtartama általában kettő vagy három félév (a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére általában ezen időszak után kerül sor), minimum 180 óra.
Intenzitása: általában havi három alkalom, napi 6 vagy 8 tanóra (10-17 vagy 13-19 óráig).

 

Az oktatás helyszíne

Az oktatás saját tantermekben (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.), kivételes esetben kihelyezett helyszíneken folyik.

 

Tanrend

A szak tanrendje ad tájékoztatást az egyes szakképzés tantárgyairól, a vizsgakövetelményekről és a megszerezhető kreditpontokról.

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere


Az ellenőrzési rendszer a féléves aláírások, a beszámolók és a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.
Záróvizsgára bocsátás feltétele: leckekönyvi bejegyzéssel igazolt tanulmányi kötelezettségek, tantárgyi vizsgák sikeres teljesítése, az abszolutórium megszerzése, valamint a választott témavezető által elbírált szakdolgozat benyújtása.

Szakdolgozat: a képzés anyagából választott olyan szakmai feladat megoldása (minimum 3 ív terjedelemben), amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában és jogalkalmazási gyakorlatában, önállóan képes a tanult ismeretanyag feldolgozására és alkotó alkalmazására.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.

 

A szakirányú továbbképzések hallgatóinak jogai és kötelességei

A szakirányú továbbképzésekre, valamint hallgatóikra a nemzeti felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezései, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak.

A képzés az egyetemi levelező tagozatos képzéshez igazodik, így a hallgatók levelező diákigazolványra jogosultak. (Lásd még az Intézet honlapján a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara az Intézet minden hallgatójával beiratkozáskor hallgatói/felnőttképzési szerződést köt.

 

Képzési díj

A képzésben a részvétel önköltséges. A költségtérítés összegét az Intézet évente állapítja meg. A képzés díja nem tartalmazza a tankönyvek, a szakdolgozati konzultációk és a záróvizsga díját.

A befizetett költségtérítési díjról – hallgatóink határidőben benyújtott kérésére – számla kiállítására van lehetőség.

Az Intézet képzései közül a felsőfokú szakirányú továbbképzések tárgyi adómentes körbe tartoznak, általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

x