A tanév rendje

2021.09.13.

2021/2022 1. félév tematika


Magyar tematika 

10:00-14:30

2021. október 9.
 • Antikvitás
 • Antik dráma, Szophoklész, (Vergilius)
 • Biblia
 • Középkor (egyházi irodalom)
2021. november 6.
 • Középkori világi és lovagi irodalom
 • Dante: Isteni színjáték
 • Reneszánsz (humanizmus: Petrarca, Janus Pannonius, Boccaccio, vallásos irodalom, anyanyelvű kultúra születése Mo.-on)
 • William Shakespeare
 • Balassi Bálint
2021. november 20.
 • Barokk (katolikus megújulás, Pázmány, Mikes, kuruc költészet)
 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
 • Felvilágosodás (enciklopédisták, Voltaire, Kazinczy, rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus)
 • Molière
 • Csokonai Vitéz Mihály
2021. december 4.
 • Berzsenyi Dániel
 • Kölcsey Ferenc
 • Katona József: Bánk bán
 • Goethe (Faust, Az ifjú Werther szenvedései)
 • Madách Imre: Az ember tragédiája
2021. december 18.
 • Romantika (Byron, Puskin, Victor Hugo, Poe)
 • Vörösmarty Mihály
 • Petőfi Sándor, Adam Mickiewicz
 • Arany János
 • Jókai Mór, Mikszáth Kálmán

  

Történelem tematika 

Délelőtti csoport: 9:00-12:30
Délutáni csoport: 13:00-16:30

2021. október 2.

Az ókori Kelet kultúrája és a világvallások

 • Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. (Óbabiloni Birodalom, Hammurapi)
 • Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei
 • A zsidó vallás fő jellemzői
 • A kereszténység kialakulása és főbb tanításai
 • A kereszténység államvallássá válása

Az ókori városállamok (Athén, Spárta)

 • Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században
 • A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész)
 • A görög-római hitvilág
 • Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei
Az ókori Róma
 • Julius Caesar egyeduralmi kísérlete
 • Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején

2021. október 16.

 

Hódító birodalmak és az iszlám
(Hun Birodalom, Arab Birodalom)

 • A nomád életmód, harcmodor és államszervezés
 • A népvándorlás
 • A Hun Birodalom
 • Az Arab Birodalom és az arab hódítás
 • Az arab hódítás feltartóztatása Európában: Poitiers, Bizánc
 • Mohamed tanításai és a Korán
 • Az iszlám kultúra jellegzetességei

Kereszténység, hűbériség és a középkor gazdasága

 • A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői
 • Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok
 • A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek)
 • A hűbériség és a jobbágyság jellemzői
 • Az uradalom és a mezőgazdasági technika
 • A középkori város és a céhes ipar
 • A középkor kultúrája és művészete

Árpád-ház

 • A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás
 • A honfoglaló magyarság életmódja
 • Géza fejedelemsége és I. (Szent) István állam- és egyházszervező tevékenysége
 • Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején
 • III. Béla
 • Az Aranybulla
 • A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején

2021. október 30.

 

Anjouk kora

 • A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
 • (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom
 • Zsigmond király külpolitikája

Hunyadiak kora

 • Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája
 • Hunyadi János törökellenes harcai. Oszmán Birodalom térnyerése
 • A középkori magyar kutúra (röviden)

Nagy földrajzi felfedezések és gazdasági hatásuk

 • A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői
 • A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása

2021. november 13.

 

Reformáció és katolikus megújulás

 • A lutheri és kálvini reformáció
 • A katolikus megújulás
 • A barokk stílus jellemzői
 • Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon (Pázmány Péter)

3 részre szakadt Magyarország és a török kiűzése

 • A mohácsi vész és az ország három részre szakadása
 • A várháborúk (1541-1568)
 • A három országrész berendezkedése
 • Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról
Az Erdélyi Fejedelemség és a Rákóczi-szabadságharc
 • A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. (rövidebben)
 • Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
 • Bethlen Gábor fejedelemsége
 • A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei

 2021. november 27.

Rendiség és abszolutizmus

 • A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban
 • A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában
 • Mária Terézia és II. József reformjai
 • Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves háború)

Felvilágosodás és eszmeáramlatok

 • A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján

 

Modern demokráciák megszületése

 • Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában
 • Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya

2021. december 11.

Francia forradalom és a napóleoni háborúk

 • Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései
 • A napóleoni háborúk fordulópontjai
 • A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán

Az ipari forradalom és társadalmi hatásai

 • Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmány és a gyáripar kezdetei
 • Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete)
A reformkor Magyarországon
 • A reformkor fő kérdései
 • Széchenyi és Kossuth reformprogramja
 • A nemzeti eszme a reformkorban
 • A magyar nyelv ügye és a nemzetté válás
 • A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése
x