Szakmai gyakorlat

2021.03.31.

Tudnivalók a szakmai gyakorlatról

A szakmai gyakorlatok koordinálásával és felügyeletével megbízott oktató:
Dr. Tussay Ákos
elérhetősége: tussay.akos@jak.ppke.hu

Teendők infografika
Pipalista (rendes eljárásrendhez)

A szakmai gyakorlat teljesítésének menete:

1) A hallgató a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 30 nappal emailben tanulmányi előadójának megküldi az alábbi adatokat:

- a hallgató neve, Neptun kódja, szül. dátuma, anyja neve, telefonszáma, lakcíme,
- a szakmai gyakorlat helye (a cég neve, pontos címe),
- a megfelelő végzettségű kapcsolattartó neve, beosztása, munkahelyi telefonszáma és
e-mail címe,
- jogász hallgató esetében: a szakmai gyakorlat eléri a 6 hetet, vagy nem

2) A TO előadó a Neptunból a kapott adatok alapján kinyomtatja a kötelező szakmai gyakorlat formanyomtatványt, aláírja, bélyegzi és eljuttatja a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak, aki – ha szükséges - felveszi a kapcsolatot a céggel a szerződéskötéshez.

3) A leigazolt űrlap TO-ra való visszaérkezte után TO előadó értesíti a hallgatót, hogy megkezdheti a gyakorlatot, és előzetes időpontegyeztetés után átveheti az űrlapot, valamint a kompetencia-értékelő űrlapot, amelynek kitöltése nem kötelező.

4) Ha a hallgató teljesítette a gyakorlatot és a cég azt leigazolta, akkor a hallgató előzetesen email-ben visszaküldi azt a TO előadónak ellenőrzésre. Ha a TO előadó mindent rendben talált, akkor időpontegyeztetés után behozható, vagy postázható az űrlap. A kompetencia-értékelést csak a formanyomtatványon kell „X"-szel jelölni, amennyiben a gyakorlat vezetője az értékelőlapot kitöltötte, de az értékelés a hallgatónál marad.

Vonatkozó szabályok:
TVSz. 39.§.(1) bek., 31. § (5) bek., valamint a
TVSz. 2. sz. kari melléklete


Végbizonyítványt (abszolutóriumot) annak a hallgatónak kell kiállítani, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte.
Amennyiben a hallgató a tanulmányi időszakon kívül folytat szakmai gyakorlatot, úgy annak teljesítését követően haladéktalanul köteles az erről szóló igazolást a képzés szempontjából illetékes Kar megfelelő szervezeti egységénél benyújtani. A követelmény teljesítését az igazolás benyújtásakor folyó, vagy azt követő első aktív félévhez kell rögzíteni a Neptun rendszeren.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó kari feltételrendszer:

Jogász osztatlan mesterképzési szak

A szakmai gyakorlat minimális időtartama legalább kétszer három hét vagy hat hét egybefüggő szakmai gyakorlat, ami harminc nyolc órás munkanapot, vagyis 240 órát jelent. Teljesítését legalább 60 tanulmányi (kredit) pont megszerzése után lehet megkezdeni.

A szakmai gyakorlat igazságügyi (igazságszolgáltatási), közigazgatási (közszolgálati), politikai, egyházi vagy gazdasági tevékenységet végző – alkalmas – gyakorlóhelyen teljesíthető. A gyakorlóhely akkor alkalmas a gyakorlat teljesítésére, ha ott a hallgató jogi egyetemi végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott személy irányításával rendszeres tevékenység során jogalkalmazási tapasztalatokat szerezhet, illetve készségeket sajátíthat el. Amennyiben a gyakorlóhely jogi (jogászi) jellege nyilvánvaló, úgy a Kar engedélyezheti egyéb, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy szakmai irányító tevékenységét is.

A szakmai gyakorlat teljesítését kizárólag a Tanulmányi Osztály által kiadott formanyomtatványon lehet igazolni. A formanyomtatvány egyben igazolás arról is, hogy az illető személy a Kar hallgatója. A szakmai gyakorlat teljesítésére szolgáló formanyomtatványt a hallgatónak legalább 30 nappal a szakmai gyakorlat megkezdése előtt, a rá vonatkozó adatokat kitöltve, le kell adnia tanulmányi előadójánál. Ezt követően a Dékán által kijelölt oktató ellenőrzi, hogy a gyakorlóhely alkalmas-e a szakmai gyakorlat elvégzésére, s hogy a Kar – amennyiben az a jogszabályi előírások szerint szükséges – kötött-e azzal együttműködési megállapodást. Ha e feltételek fennállnak, ezt a formanyomtatványon – legkésőbb annak leadását követő két héten belül – igazolja. A szakmai gyakorlat teljesítése ezt követően kezdhető meg. A szakmai gyakorlat teljesítését a gyakorlóhely részéről a szakmai gyakorlatot irányító személy igazolja. A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolását a hallgató ezt követően tanulmányi előadójának adja le. Nem vehető figyelembe a szakmai gyakorlat azon része, amelyet a hallgató az erre kijelölt illetékes oktatónak a szakmai gyakorlóhely alkalmasságáról szóló igazolása előtt folytatott.

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak

A szakmai gyakorlat időtartama 40 óra. Teljesítését legkorábban legalább 20 tanulmányi (kredit) pont megszerzése után lehet megkezdeni.

A szakmai gyakorlat igazságszolgáltatási, közigazgatási (közszolgálati), politikai, egyházi vagy gazdasági tevékenységet végző – alkalmas – gyakorlóhelyen teljesíthető. A gyakorlóhely akkor alkalmas a gyakorlat teljesítésére, ha ott a hallgató felsőfokú igazgatási, vagy jogász végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott személy irányításával rendszeres tevékenység során igazgatási tapasztalatokat szerezhet, illetve készségeket sajátíthat el.

A szakmai gyakorlat teljesítését kizárólag a Tanulmányi Osztály által kiadott formanyomtatványon lehet igazolni. A formanyomtatvány egyben igazolás arról is, hogy az illető személy a Kar hallgatója. A szakmai gyakorlat teljesítésére szolgáló formanyomtatványt a hallgatónak legalább 30 nappal a szakmai gyakorlat megkezdése előtt, a rá vonatkozó adatokat kitöltve, le kell adnia tanulmányi előadójánál. Ezt követően a Dékán által kijelölt oktató ellenőrzi, hogy a gyakorlóhely alkalmas-e a szakmai gyakorlat elvégzésére, s hogy a Kar – amennyiben az a jogszabályi előírások szerint szükséges – kötött-e azzal együttműködési megállapodást. Ha e feltételek fennállnak, ezt a formanyomtatványon – legkésőbb annak leadását követő két héten belül – igazolja. A szakmai gyakorlat teljesítése ezt követően kezdhető meg. A szakmai gyakorlat teljesítését a gyakorlóhely részéről a szakmai gyakorlatot irányító személy igazolja. A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolását a hallgató ezt követően tanulmányi előadójának adja le. Nem vehető figyelembe a szakmai gyakorlat azon része, amelyet a hallgató az erre kijelölt illetékes oktatónak a szakmai gyakorlóhely alkalmasságáról szóló igazolása előtt folytatott.

Felhívjuk figyelmüket a 3/2018 (V.30.) tanulmányi hirdetményre is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó egyes kérdésekről, itt elérhető.

x