AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE 2019. július 1.

PÁLYÁZATOT HIRDET

hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2019/2020-as tanévben Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában elnevezésű programban való részvételre

PROGRAM
A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi szerepe, törvényalkotási, kormányzatellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit.
A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozaton vesznek részt, amelyen részletesen megismerik az Országgyűlés, a bizottságok, a frakciók és az Országgyűlés Hivatalának munkáját. Vendégként részt vesznek a plenáris ülésen, a bizottsági üléseken, a bizottsági elnöki értekezleten és a Házbizottság ülésén. A program második felében érdeklődési körük szerint az Országgyűlés Hivatala különböző szervezeti egységeiben gyakorlati feladatokat látnak el, valamint látogatást tesznek többek között a Köztársasági Elnöki Hivatalban, az Állami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságon, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában és a Miniszterelnökségen.

A programban 14 hallgató vesz részt 2019 októberétől 2020 márciusáig.

A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege:
- fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 35 000 Ft,
- vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 50 000 Ft.

Ezen felül a hallgatókat 39/2010. (11.26.) kormányrendeletben biztosított munkába járási kedvezmény illeti meg. A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján történik. A munkaszerződés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A képzés teljes idejét kitöltők igazolást kapnak a programban való részvételről.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. A pályázónak 2019 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie
- nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi igazgatási, közigazgatás szervező, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok valamelyikének legalább a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy
- nemzetközi tanulmányok, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakok valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
- jogász, államtudományi — egységes, osztatlan szakon legalább az 5. és legfeljebb a 8. félévében.
2. A jelentkezőnek havi 20 órás elsősorban csütörtöki napokra tervezett munkavégzést kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában.
3. A hallgatói jogviszony fennállásának igazolása.
4. A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék vezetőjének ez irányú kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlag igazolása minden esetben kötelező, amelyre a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott igazolás szolgál.
5. Oktatói ajánlólevél csatolása.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:
- a pályázó rövid önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,
- egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott területe,
- a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent A Házszabályon túl című előadás-sorozaton való rendszeres részvétel.

A pályázatokat elektronikus úton a következő email címre kérjük küldeni: osztondijas-parl@parlament.hu  . A hibásan digitalizált, hiányos vagy nem magyar nyelvű pályázati anyagokat a Hivatal nem fogadja be.

Határidő: 2019. szeptember 16.

(A pályázattal kapcsolatban dr. Bősi Ferencnél, a bosi.ferenc@parlament.hu  e-mailcímen lehet érdeklődni.)

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséről.
A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) is közzétesszük.
 

Adatkezelési tájékoztató
a „Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában" elnevezésű pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja a pályázókat a „Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában" címmel meghirdetett pályázattal (a továbbiakban: pályázat) összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács CEU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.

1. Az adatkezelő
A pályázat során megadott személyes adatok kezelője a Hivatal (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. , www.parlament.hu, +36-1-441-4000, +36-1-441-5000).
A pályázattal összefüggésben az adatkezelő kapcsolattartója: dr. Bősi Ferenc bosi.ferenc@parlament.hu)
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Csordás Dóra, (adatvedelem@parlament.hu, 447-6471)

2. Az adatkezelés jogalapja és célja
2.1. A megadott adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) előzetes tájékoztatását követő — hozzájárulása alapján kerül sor.
2.2. Az adatok kezelésének célja a pályázat értékelése, elbírálása, illetve ennek során a pályázó azonosítása, a pályázóval való kapcsolattartás, az elbírálás lezárását követő értesítés, a pályázathoz szükséges önéletrajz, bemutatkozó levél, oktatói ajánlás, tanulmányi átlag és hallgatói jogviszony fennálltának igazolása.

3. Adatfeldolgozó
A pályázatok értékelése és elbírálása körében az Országgyűlés elnöke által felkért, a képviselőcsoportok által delegált szakemberekből álló bírálóbizottság adatfeldolgozóként jár el. A bírálóbizottság tagjai kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelik az adatkezelő által részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke szerint felelősséget vállal az általa megismert személyes adatok garanciális kezeléséért és védelméért.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
4.1. A pályázati jelentkezés során a pályázó által — a pályázati kiírásnak történő megfelelés igazolása céljából — rendelkezésre bocsátott adatok:
- családi- és utónév,
- születési dátum,
- értesítési cím,
- telefonszám,
- e-mail-cím,
- hallgatói jogviszony igazolása, - tanulmányi átlag igazolása, - oktatói ajánlólevél.
4.2. A Hivatal a közvetlenül az érintett által megadott személyes adatokat a pályázat elbírálását követő 30 napig tárolja, majd ezt követően a kezelt személyes adatokat törlik.

5. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
5.1. Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag
a) feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében az Országgyűlés Hivatalának a pályázat lebonyolításában közreműködő köztisztviselői,
b) az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bírálóbizottság tagjai jogosultak.
5.2. Az adatok kezelése e-mailen, papíralapon, valamint számítógépen elmentve történik, olyan módon, hogy mind a papíralapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az erre feljogosított munkatársak férnek hozzá. A papíralapon tárolt személyes adatok őrzési helye a Hivatal 1055 Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatti székhelye, beléptető rendszerrel is ellátott védett létesítmény. Az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában a Hivatal megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
A pályázat elbírálásának folyamán a pályázó személy bármikor kérheti, hogy a kezelt személyes adatai törlésre kerüljenek. Az adattörlési kérelem az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának minősül, amelynek következtében az érintett személy kezelt személyes adatai törlésre kerülnek, vagyis a pályázatban való részvételtől is visszalép. A pályázat elbírálását követően a pályázók adatai a 4.2. pont szerint az értesítést követően törlésre kerülnek.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett személyes adatai — kérésére — korlátozásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelésre a 4.2. alpontban előírt megőrzési határidő eltelt vagy az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Hivatal tovább tárolja. Erre vonatkozó igény írásban, postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének, és a kért további tárolási időnek a megjelölésével.
e) Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az általa elektronikus úton rendelkezésre bocsátott pályázati anyagát a Hivatal az érintett részére megküldje, továbbá kérheti, hogy a Hivatal azt az érintett által megjelölt címzett részére továbbítsa. Az a)-c) és e) pont szerinti kérelmet az adatvedelem@parlament.hu elektronikus levélcímen, vagy postai úton a Hivatal Törvényhozási Igazgatósága részére címezve a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. címen lehet előterjeszteni.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást vagy az adathordozhatóságot a Hivatal a kérelem beérkezésétól számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról — az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatal, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

8. Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról
Kijelentem, hogy a személyes adatok fogalma alá tartozó adataim Hivatal általi kezeléséhez és nyilvántartásához, valamint a pályázat elbírálásában részvevő személyek általi megismeréséhez kifejezetten hozzájárulok. Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem.

x