Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási Igazgatóságán 2018. június 29.

szakmai gyakorlat joghallgatók számára

PROGRAM
Az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási Igazgatósága a jövendő alkotmányjogász-, illetve a közszolgálatában tevékenykedő generációkért érzett felelőssége jegyében, valamint az Országgyűlés és Hivatala szervezetének, működésének, a törvényalkotási eljárásnak, illetve az azt segítő új informatikai fejlesztéseknek minél szélesebb körű megismertetése érdekében — kiemelt feladatának tekinti a jogi egyetemek alkotmányjogi érdeklődéssel rendelkező hallgatói számára a gyakorlati ismeretek átadását.
Az előző évekhez hasonlóan ezért az idei őszi félévben is lehetőséget biztosítunk az alkotmányjog, és ezen belül is elsősorban az Országgyűlés munkája iránt érdeklődő jogi egyetemi hallgatók számára, szakmai gyakorlat végzésére.
A minimum három-, maximum hathetes szakmai programra 2018 szeptemberétől várjuk a hallgatókat. Évente legfeljebb 10-15 főt, de egyidejűleg havonta maximum 3-4 főt tudunk fogadni.
A kiválasztott pályázókkal — díjazás nélküli — hallgatói megállapodást kötünk, amely alapján a hallgató vállalja a szakmai gyakorlat helyén (Országház, Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 1-3. , illetve Országgyűlés Irodaháza, Budapest V. ker., Széchenyi rakpart 19.) tényleges részvételét a gyakorlati időszak alatt, hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között. (Egyetemi halaszthatatlan elfoglaltság miatt igazolt hiányzást elfogadunk.)
A program keretében a hallgatók az első napon bevezető előadáson vesznek részt, ahol megismerkednek az Országgyűlés Hivatalának szervezetével, a Törvényhozási Igazgatóság szervezeti egységeivel, azok munkájával, majd a törvényhozási eljárás főbb elemeinek ismertetésére kerül sor. Ezt követően a programban részt vevők — a Gyorsíró Iroda kivételével — végig járják a Törvényhozási Igazgatóság egyes szervezeti egységeit, így a Kodifikációs Főosztályt, a Bizottsági Főosztályt, a Szervezési Főosztályt, a Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Irodát, valamint a Jegyzői Irodát, ahol a közvetlen munkába való bekapcsolódásra is lehetőség nyílik. A hallgatók tevékenységét minden szervezeti egység részéről szakmai mentor segíti. A mentorálással megbízott munkatárs, valamint a program koordinátora folyamatos konzultációs lehetőséget is biztosít a hallgatók számára.
A szakmai gyakorlaton részt vevők betekinthetnek az Országgyűlés plenáris, házbizottsági és bizottsági üléseinek munkájába, továbbá a gyakorlatorientáltság jegyében rendszeresen kapnak feladatokat. A program végeztével beszámolót készítenek (legalább három oldal terjedelemben), amelyben összegezik a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat, és bemutatják a gyakorlati idő alatt végzett saját tevékenységüket. A beszámoló elkészítése a szakmai gyakorlat teljesítésének alapfeltétele.
A kötelezően elszámolható szakmai gyakorlat végén kiállítjuk az egyetem részére szükséges igazolást a szakmai gyakorlat letöltéséról, valamint külön is értékeljük írásban a hallgatók itt végzett tevékenységét, amely értékelést (referenciaigazolást) a rendelkezésükre is bocsátunk.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. legalább 6 lezárt félév;
2. alkotmányjogi érdeklődés, amelyet igazolni kell, az alább felsoroltak valamelyikével:
a) ebben a témakörben írt évfolyamdolgozat (témamegjelölés és eredmény);
b) ezen a területen végzett plusztevékenység (publikáció, tudományos diákköri konferencián való részvétel, demonstrátori tevékenység, tanulmányi versenyen való részvétel stb.);
3. alkotmányjogi tanszéki oktatói ajánlás;
4. az utolsó három félévben elért legalább 4-es tanulmányi átlag, 5. a megkötendő hallgatói megállapodásban foglaltak elfogadása.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. augusztus 31.
Figyelemmel a korlátozott számra, a feltételeknek megfelelő hallgatókat a jelentkezés sorrendjében, illetve egyeztetett időpontban fogadjuk.

JELENTKEZÉS MÓDJA: a szakmaigyakorlat@parlament.hu  e-mail-címre, az alábbi tartalmú pályázati anyag megküldésével:
1. önéletrajz,
2. motivációs levél,
3. legalább 6 lezárt félév igazolása,
4. az utolsó három félévben elért tanulmányi átlag igazolása,
5. alkotmányjogi érdeklődés igazolása,
6. alkotmányjogi tanszéki oktatói ajánlás,
7. a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat.

A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA:
1. a beérkezett jelentkezéseket bírálóbizottság fogja elbírálni;
2. amennyiben a meghirdetett helyre több jelentkező van, a kiválasztás során az előzetes írásbeli teszt lehetőségét fenntartjuk.

AZ ALKALMAS JELÖLTEK KIÉRTESÍTÉSE: 2018. szeptember közepe.
A programmal kapcsolatban érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: dr. Szabó Tímea, 441-4231, szakmaigyakorlat@parlament.hu

x