Esélyegyenlőségi Bizottság

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíjára a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A pályázati kiírás idekattintva letölthető.


 

A Bizottság feladata:

 - a fogyatékossággal élő hallgatóknak az Egyetem képzéseihez kötődő ügyeinek ellátása;

- döntés a tanulmányi és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, a fogyatékossággal élő    hallgatóktól érkező kérelmekről;

- felügyeli a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználását és a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzését;

- ajánlások megfogalmazása a Karok és az Egyetem vezetői számára a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének kielégítőbb biztosítása érdekében;

- véleményezi a Dékánok, a Tanulmányi Bizottságok és az oktatási szervezeti egységek vezetői hatáskörébe tartozó tanulmányi ügyeket, ha az ügyben érintett hallgató egészségi állapota tanulmányainak végzését hátrányosan befolyásolja vagy akadályozza. A Bizottság jelen jogkörében a hallgató kérelmére jár el, amelyhez az előírt igazolását is mellékelni kell;

- figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, és javaslatot tesz az arányos képviselet elérésére, valamint ellenőrzi az ezzel kapcsolatos intézkedések eredményességét;

- feltárja a megkülönböztetés megnyilvánulásait, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket és kezdeményezi azok megszüntetését;

- mindazon további feladatok ellátása, amit az Egyetemi Tanács a Bizottság hatáskörébe utal;

- megvizsgálja az Esélyegyenlőségi Terv megvalósulását, és javaslatot tesz annak esetleges módosítására.

  A kérelem benyújtásának rendje:

 A Jog- és Államtudományi Kar hallgatóinak kérelmeit a szükséges melléklettel a földszinten található Iktatóban kell benyújtani.

  • Formanyomtatvány
  • A kérelem címzettje: Dr. Almási Zsolt az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke (PPKE-BTK, Angol Tanszék, e-mail: almasi.zsolt@btk.ppke.hu),
  • A kérelemből másolat küldendő: Dr. H. Szilágyi István (e-mail: h.szilagyi.istvan@jak.ppke.hu) részére, aki a Bizottság kari képviselője
  • A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem pontos tárgyát.
  • A kérelemhez csatolni kell szakértői véleményt, jelenleg az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet igazolását.

 

Határidők:

 Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság évente kétszer, az őszi és a tavaszi vizsgaidőszak közepén ülésezik, ezért az adott szorgalmi időszak végéig kell benyújtani a kérelmet.

 

 

x