Kari Tanács

 A Kar vezető testülete a Kari Tanács, ennek funkcióját a fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet esetében az Intézeti Tanács látja el.

A Kari Tanács tagjainak létszáma legfeljebb húsz fő, szavazati joggal csak a tagok rendelkeznek.

 

A Kari Tanács tagjai:

a) a gazdasági igazgató,

b) a Karral teljes munkaidejű munkaviszonyban álló oktatók közül, a Karral munkaviszonyban álló oktatók által választott öt tag,

c) a Dékán javaslatára a Kar Dékánhelyettesei, intézetvezetői vagy más egyetemi tanárai közül a Rektor által kinevezett legfeljebb tizenegy tag,

d) a Kari Hallgatói Önkormányzat egy képviselője,

e) a Kar nem oktató munkavállalói által saját körükből választott egy fő.

 

A Kari Tanács hatáskörébe tartozik:

a) a Kar szabályzatainak elkészíttetése, elfogadása és annak az Egyetem Statutumában meghatározott esetekben Rektorhoz történő felterjesztésére indítványtétel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyása végett,

b) javaslattétel a Karon belüli szervezeti egység létesítésére, felosztására, összevonására vagy megszüntetésére,

c) a tantervek jóváhagyása,

d) a Kar költségvetésének és mérlegbeszámolójának elkészíttetése és véleményezése,

e) a Dékán megválasztása és javaslattétel a Dékán személyére a Rektor útján a Nagykancellárhoz,

f) véleménynyilvánítás a dékánhelyettesi, kari gazdasági igazgatói, intézet-, illetve tanszékvezetői, valamint az egyetemi tanári, egyetemi docensi kinevezés előtt,

g) véleménynyilvánítás az egyetemi magántanári cím odaítéléséről, a "Professor Emeritus" cím adományozásáról,

h) állásfoglalás azokban az egyéb ügyekben, amelyeket szabályzat vagy a Dékán a Kari Tanács hatáskörébe utal,

i) javaslattétel a Rektorhoz, az Egyetemi Tanácshoz az Egyetemet vagy a Kart érintő bármely ügyben.

 

A Kari Tanács összetétele:

Dr. Ádány Tamás egyetemi docens

Prof. Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár

Prof. Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár

Fabacsovics Márk kari HÖK elnök

Prof. Dr. El Beheiri Nadja egyetemi tanár

Prof. Dr. Frivaldszky János egyetemi tanár

Prof. Dr. Gyulavári Tamás egyetemi tanár

Prof. Dr. Harsági Viktória egyetemi tanár

Dr. Horváth E. Írisz tudományos segédmunkatárs, gazdasági igazgató

Dr. habil. Katona Klára egyetemi docens

Dr. habil. Koltay András tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Komáromi László egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Dr. Könczöl Miklós egyetemi docens

Ft. Prof. Dr. Kuminetz Géza egyetemi tanár

Pocsai Marianna

Dr. Pogácsás Anett adjunktus

Prof. Dr. Schanda Balázs egyetemi tanár

Prof. Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán

Dr. habil. Tóth Tihamér egyetemi docens, külügyi dékánhelyettes

Prof. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, prodékán

 

Póttagok:

Dr. Halász Zsolt egyetemi docens

Dr. habil. Szabó Marcel egyetemi tanár

Sergő András

 

 

 

x