Rektori utasítás 2021. március 16.

A 15/2020. (XI. 18.) rektori utasítás módosításáról

A 2020. november 18-án kelt, „A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézkedési terve a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő megszervezéséhez" című 15/2020. rektori utasítást az alábbiak szerint módosítom:

1. A 2.1. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „Az Egyetemen az oktatás – ideértve a kontaktórákat és a számonkéréseket is – a digitális oktatás keretei között folyik."

2. A 2.5. pont helyébe a következő rendelkezés lép: „Habilitációs tantárgyi előadás vagy tudományos kollokvium a résztvevők képének és hangjának egyidejű átvitelét lehetővé tevő videókonferencia alkalmazás használatával megtartható, ha az illetékes kari habilitációs bizottság szerint az egyetemi szintű oktatói és előadói képesség az adott tudományágban ilyen formában megítélhető."

3. A 3. cím („A személyes jelenlét kivételes esetei a digitális oktatás és kutatás során") és annak 3.1.-3.4. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. Hallgatói kutatási tevékenység és szakmai gyakorlat

3.1. Az Egyetem könyvtárait sem hallgatók (doktoranduszok), sem külsős személyek nem látogathatják. A hallgatói kutatómunka az online elérhető adatbázisok segítségével folytatható.

3.2. Szakdolgozat (diplomamunka), doktori értekezés vagy egyéb tudományos munka elkészítéséhez szükséges egyéni hallgatói labormunka a rendkívüli higiénés szabályok (kötelező maszkhasználat, legalább 1,5 méteres távolságtartás, szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés legalább a labormunka megkezdése előtt, rendszeres szellőztetés), továbbá a távolságtartást biztosító, előre meghatározott létszámkorlát betartása mellett, előzetes regisztráció alapján folytatható. A használt eszközöket és felületeket virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel rendszeresen meg kell tisztítani. E feltételek biztosítása az illetékes dékán vagy az általa e feladatra kijelölt személy felelőssége.

3.3. Az Egyetem által folytatott képzésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlat az Egyetem területén személyes jelenlét alapján nem folytatható. Külső szakmai gyakorlóhelyeken egyéni hallgatói szakmai gyakorlat a rendkívüli higiénés szabályok (kötelező maszkhasználat, legalább 1,5 méteres távolságtartás, szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés legalább a gyakorlat megkezdése előtt, rendszeres szellőztetés) – mind a résztvevő hallgató, mind a gyakorlatvezető vagy egyéb személyek általi – betartása mellett folytatható. A szakmai gyakorlat vezetőjének kiemelt feladata, hogy az egyéni védőeszköz helyes használatát folyamatosan ellenőrizze. A gyakorlat során használt eszközöket – amennyiben ez azokat nem károsítja – a gyakorlat vezetője vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel köteles kellő rendszerességgel letisztítani. A gyakorlóhelyek számára meg kell küldeni az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos hatályos felsőoktatási ágazati ajánlást, illetve az Egyetem intézkedési tervét. Szakmai gyakorlat csak olyan helyeken folytatható, amelyek biztosítani tudják a megfelelő vírusvédelmi feltételeket."

4. Jelen rektori utasítás 2021. március 16-án lép hatályba.

Dr. Kuminetz Géza
rektor

x