Szigorodó szabályok 2020. november 6.

Ismét módosult a PPKE egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos intézkedési terve.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézkedési terve a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

Változás a 2. és a 8. pontban.


1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

- Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A 11/2020. sz. Rektori Utasítás 3. §-a szerint „Az Egyetem területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés)." A szabály megsértése fegyelmi eljárást, munkáltatói intézkedést vonhat maga után.
- Az Egyetem területére csak az a személy léphet, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet testhőmérséklet méréssel szükséges ellenőrizni. A mérés elvégzéséről az Üzemeltetési Osztály illetékes munkatársa gondoskodik, elmulasztása járványügyi védekezéssel kapcsolatos előírások megszegésének minősül. Amennyiben a vizsgált személy testhőmérséklete meghaladja az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, úgy az épületbe nem léphet be.
- Azok az egyetemi polgárok (munkatársak és hallgatók), akik szoros kapcsolatba kerültek igazoltan koronavírusos beteggel (olyan személlyel, akinek COVID-19-re pozitívra értékelt teszteredménye van és még nem nyilvánították gyógyultnak), a szoros kapcsolat utolsó időpontjától számított 10 napig nem léphetnek be az Egyetem területére akkor sem, ha magukon semmilyen jellemző tünetet nem észlelnek. Erről a helyzetről – a kontaktus időpontjának megjelölésével – tájékoztatást kell adni az egyes szervezeti egységek által meghatározott eljárásrend szerint. A szoros kapcsolat definícióját a Nemzeti Népegészségügyi Központ Koronavírussal kapcsolatos eljárásrendjének 7. sz. melléklete tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el.
A szoros kapcsolatra előírt szabályokat nem kell alkalmazni, amennyiben a fizikai kontaktus, vagy közös légtérben tartózkodás során minden érintett megfelelő védőfelszerelést (kesztyűt és maszkot) viselt.
- A 11/2020. sz. Rektori Utasítás rendelkezései szerint az Egyetem minden hallgatója, oktatója, munkatársa, valamint minden más személy, aki az Egyetem területére vagy az Egyetem, illetve egyes szervezeti egységei által külső helyszínen szervezett esemény területére belép, az alábbi előírások betartására köteles:

a) az intézmény egész területén törekedni kell a 1,5 méteres távolság tartására a személyek között; bármely esemény, rendezvény szervezésekor úgy kell eljárni, hogy ez biztosítható legyen;
b) zárt térben kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő – a továbbiakban: maszk) viselése, amennyiben több személy tartózkodik egy helyiségben; az előadó nem köteles szájmaszkot viselni, ha előadása közben folyamatosan minden más személytől legalább 1,5 m-es távolságra tartózkodik;
c) az épület vagy terem bejáratánál jól látható helyen kézfertőtlenítőt kell kihelyezni;
d) be kell tartani a köhögési, tüsszentési etikettet és gyakran kezet kell mosni, illetve kezet fertőtleníteni,
e) az érintett előadó, tanterem vagy egyéb helyiség természetes szellőzését, illetve mesterséges légcseréjét lehetőleg minél gyakrabban biztosítani kell.

- Az Egyetem minden épületének bejáratánál virucid hatású – érintésmentes adagolású – kézfertőtlenítő került kihelyezésre. Ennek a belépni szándékozók általi használatát a portaszolgálat ellenőrzi. A fertőtlenítőszer pótlásáról az Üzemeltetési Osztály gondoskodik, a fertőtlenítőszer rendelkezésre állását – nyitvatartási időben – óránként ellenőrizni kell. Az adagoló eszköz meghibásodása vagy a fertőtlenítőszer ellenőrzések közötti kifogyása esetén a portaszolgálat haladéktalanul értesíti az Üzemeltetési Osztály illetékes gondok munkatársát.
- A gyakran érintett felületeket az épület nyitását megelőzően, illetve a nyitva tartás alatt folyamatosan – legalább két óránként fertőtleníteni kell, amiről az Üzemeltetési Osztály gondoskodik. Gyakran érintett felületnek minősül különösen az ajtókilincs, liftgomb, kapcsoló, fogantyú, bejárati és mosdóajtó felület, vízcsap, tantermi vagy előadáshoz használt mikrofon, távirányító és klaviatúra.
- A kávégépek, italautomaták üzemeltetői a töltés, illetve szervízelés alkalmával kötelesek a gép fertőtlenítéséről – a pontos időpontot, a használt fertőtlenítőszer megjelölését, illetve a felelős személy nevét tartalmazó – írásos igazolást kiállítani az Üzemeltetési Osztály számára.
- A személyforgalom számára nyitott helyiségek szellőztetéséről nyitvatartási időben folyamatosan gondoskodni kell.
- A légkondicionáló berendezések karbantartását követően az eljáró karbantartó köteles a gép fertőtlenítéséről – a pontos időpontot, a használt fertőtlenítőszer megjelölését, illetve a felelős személy nevét tartalmazó – írásos igazolást kiállítani az Üzemeltetési Osztály számára.
- A fertőzésveszélyre, illetve annak megelőzésére történő figyelemfelhívásról – különös tekintettel a jelen intézkedési terv 2. sz. mellékletében foglaltakra – az Egyetem az épületek bejáratánál, illetve forgalmasabb belső tereiben elhelyezett plakátok, padlómatricák formájában gondoskodik. Az épületek házirendje a bejáratnál kifüggesztésre kerül. A járványhelyzettel kapcsolatos Rektori Utasítás az Egyetem honlapján, illetve az épületek bejáratainál kifüggesztve férhető hozzá.
- Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a felsőoktatási intézményben akkor, fertőzésgyanú esetén a riasztási protokoll a következő: a fertőzésgyanús, vagy aki észlelte a fertőzést szól a portaszolgálatosnak, aki jelzi az adott Kar Dékáni Hivatalának valamint az Üzemeltetési Osztályvezetőjének a gyanút. Az Üzemeltetési Osztály munkatársa azonnal elkülöníti a hallgatót, illetve a hallgatónak jelentkeznie kell a háziorvosánál is. (Külföldi hallgatók esetén a kijelölt háziorvosnál). Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

2. A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása

- Minden tanterem befogadóképessége a járványügyi helyzetnek megfelelően került felülvizsgálatra. A fertőzésveszély csökkentése érdekében az egyes tanórák személyes látogathatóságát, illetve online vagy részben online biztosítását az illetékes dékán határozza meg.

Ennek alapján:

(változás)

A Jog- és Államtudományi Kar graduális nappali tagozatos képzésein, a mintatanterv 1. félévében szereplő tárgyak esetében, valamint bármely idegen nyelvű tárgy esetében az oktatás jelenléti formában zajlik. Ezen tárgyaknál – indokolt esetben – egyedi dékáni engedéllyel lehet átállni online oktatásra. Az előadóteremben korlátozott számú hallgató tartózkodhat, a többiek online tudnak csatlakozni. Nappali tagozaton a mintatanterv 3., 5., 7. és 9. félévében szereplő valamennyi tárgy, továbbá levelező tagozaton az összes tárgy oktatása 2020. november 9-től kizárólag online formában zajlik. A posztgraduális képzéseken (Deák Ferenc Továbbképző Intézet, Doktori Iskola) az oktatás szintén ugyanezen időponttól kizárólag online formában történik.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2020. november 9-től a szemeszter végéig online oktatási formát alkalmaz azzal, hogy a megfelelő járványügyi előírások betartása mellett a Kar épületei egyébként látogathatók, az egyéni – különösen szakdolgozati, illetve doktori konzultációk – személyes jelenléttel is megtarthatók. A szakdolgozatokat csak elektronikus formában szükséges benyújtani. Az egyéb hivatali adminisztráció személyesen is végezhető, és ennek érdekében az adminisztratív szervezeti egységek jelenléti ügyeleti rendet alkalmaznak.

A Hittudományi Kar az előadások látogatói létszámát limitálva és a járványügyi intézkedések betartásával (1,5 méteres távolság megtartása és kötelező szájmaszkviselés az épületben) személyes jelenlétű, illetve online közvetített előadásokat biztosít.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karon az épületben és a tantermekben is a távolságtartási szabályoknak megfelelő létszámkorlát érvényes. A hallgatók számára évfolyamonként kijelölt napokon vannak a személyes gyakorlatok és laboratóriumi feladatok (ez hetente 2 nap), más napokon online formában folyik az oktatás. A mesterképzéses hallgatóknak a gyakorlatok és számítógépes laborok hibrid oktatási formában folynak. Minden előadás szinkron vagy aszinkron online oktatási formában zajlik.

3. A beiratkozással és tanulmányi adminisztrációval kapcsolatos szabályok

A személyes részvétellel történő beiratkozás a beiratkozók csoportokra bontásával kerül megszervezésre, a lehető legkisebb csoportokra bontva a beiratkozókat. A beiratkozást követően a területek fertőtlenítésre kerülnek.
- A személyes ügyfélforgalmat biztosító munkakörben foglalkoztatott munkatársak számára az Egyetem biztosítja a megfelelő védőfelszerelést (plexifal, védőmaszk stb.).
- A személyes tanulmányi adminisztráció biztonságos megszervezése érdekében elektronikus időpontfoglalási rendszer került kifejlesztésre és elindításra a Neptun rendszeren belül.

4. Szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlati képzések megvalósítása

- A gyakorlóhelyekkel a kapcsolattartásnak folyamatosnak kell lennie.
- A gyakorlóhelyek számára meg kell küldeni az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos hatályos felsőoktatási ágazati ajánlást, illetve az Egyetem intézkedési tervét. A szakmai gyakorlati képzés csak olyan helyeken folytatható, amelyek biztosítani tudják a megfelelő vírusvédelmi feltételeket.

5. A számonkérés, beszámolás rendje

- A számonkérések során törekedni kell az online, elektronikus megoldás igénybevételére.
- Személyes jelenléttel megvalósított számonkérés alkalmával a hallgatókat időpontra kell hívni, és az egyidejűleg csak olyan létszámban történhet, hogy a biztonsági távolság betartása mind a számonkérés, mind a várakozás és távozás során biztosítható legyen.
- Személyes jelenléttel megvalósított számonkérés során az „Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása" fejezetben meghatározott szabályokat fokozottan alkalmazni kell.
- Személyes jelenléttel megvalósított számonkérésen csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy vehet részt. A számonkérés megkezdését megelőzően a hallgatók 2. sz. melléklet szerinti kikérdezésére, illetve testhőmérsékletmérésére kerül sor, aminek dokumentálása a vizsgáztató feladata.
- Szóbeli számonkérésen a vizsgáztató(ko)n kívül legfeljebb két hallgató tartózkodhat egyidejűleg a helyiségben.
- Írásbeli dolgozatok 24 órás biztonsági idő eltelte után javíthatók („iratkarantén").

6. Kollégium működésre vonatkozó szabályok

- A kollégiumban – a járványügyi elkülönítésre (karanténra) kialakított helyiségen kívül – kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél az érintett írásban nyilatkozik a tünetmentességről (ld. 2. sz. melléklet), valamint testhőmérés történik.
- A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
- Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
- A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni.
- A kollégiumi rendezvények közül csak a legszükségesebbek megtartása ajánlott.
- A férőhelyek 5 %-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából. A kollégiumban kijelölésre kerültek karantén szobák.
- A közösségi terekben (konyha, közösségi terem, tanuló, közösségi szoba [emelet]) kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő – a továbbiakban: maszk) viselése, amennyiben társas érintkezésre is sor kerül (amennyiben több személy tartózkodik egy helyiségben). A folyosókon is kötelező a maszk viselése.
- A kollégium egész területén törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság tartására a személyek között. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
- A közös használatú helyiségek fokozott takarítását és fertőtlenítését a kollégium személyzete végzi. A lakószobák takarítását, fertőtlenítését továbbra is a bentlakó hallgatók végzik. Kérjük, saját érdekükben gyakrabban szellőztessenek, fertőtlenítsenek!
- A közösségi helyeknél, a bejáratnál virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket helyeztünk el.
- Kötelező a kollégiumba lépéskor a kézfertőtlenítő használata.
- A vendégek fogadása nem megengedett a kollégium területén, ide értve a hozzátartozókat is.
- Fertőzésgyanú esetén a riasztási protokoll a következő: a fertőzésgyanús, vagy aki észlelte a fertőzést, szól a portaszolgálatosnak, aki jelzi a gyanút a kollégiumi referensnek, valamint az Üzemeltetési Osztály vezetőjének. A kollégiumi referens azonnal elkülöníti a hallgatót a karanténra kijelölt helyiségben, illetve a hallgatónak jelentkeznie kell a háziorvosánál is. (Külföldi hallgatók esetén a kijelölt háziorvosnál). Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján szükséges azonnali intézkedések megtétele.
- A karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

7. Rendezvények megtartására vonatkozó szabályok

- Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet megtartani.
- A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
- Minden rendezvény szervezésénél fokozottan kell alkalmazni az „Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása" című fejezetben meghatározott szabályokat. Ezen felül a zárt térben szervezett rendezvény szervezőjének az Üzemeltetési Osztállyal egyeztetett fertőtlenítési tervet kell készítenie.
- Szabadtéri rendezvényeknél a hatályos utasításokat és ajánlásokat kell figyelembe venni.
- A maszk viselése a szabadtéri rendezvényeken is kötelező.
- Svédasztalos catering szolgáltatás, vagy állófogadás a rendezvények alkalmával nem biztosítható.
- A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező. Az előadó nem köteles szájmaszkot viselni, ha előadása közben folyamatosan minden más személytől legalább 1,5 m-es távolságra tartózkodik.
- A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvények során előzetes – személyes kapcsolatot nem igénylő – regisztrációs lehetőséget kell biztosítani.

8. Sportlétesítmények, sportfoglalkozáson résztvevőkre vonatkozó szabályok

- Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt. Hallgatók pretriázsolást – kérdőív, testhőmérés – követően vehetnek részt a foglalkozáson (ld. 2. sz. melléklet).

(változás)

- Tünetmentes, de pozitív teszttel igazolt COVID-19 megbetegedés esetén legalább 2-4 hétig, tünetekkel járó igazolt COVID-19 megbetegedés esetén legalább 4-6 hétig javasolt a fizikai kímélet, a verseny és szabadidősport mellőzése. A sportba való visszatéréssel kapcsolatban az Országos Sportegészségügyi Intézet 2020. október 28-án kiadott állásfoglalása irányadó, különös tekintettel az abban említett egészségügyi vizsgálatokra, valamint a sportba való visszatérés során a fokozatosság elvének betartására.
- Közvetlen kontaktussal járó sportfoglalkozás, pl. birkózás nem tartható meg.
- A programoknál a védőtávolság megtartását biztosítani kell, valamint a kis csoportos foglalkozásokat kell előnyben részesíteni.
- A sportfoglalkozásra használt terek (tornatermek, öltözők...) minden csoportot követően fertőtlenítésre és szellőztetésre kerülnek.

9. A magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók, valamint a magyar állampolgársággal nem rendelkező, nem a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók (együtt: külföldi hallgatók) vonatkozásában irányadó speciális szabályok

A külföldi hallgatók vonatkozásában a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló eljárásrendet (3. sz. melléklet) kell megfelelően alkalmazni.

10. Egyéb rendelkezések

- A Rektor az egészségügyi válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok koordinálására Járványügyi Munkacsoportot hoz létre, amelynek legfontosabb feladatai:

a) a megelőzés, kockázatcsökkentés és a felkészülés egyetemi szintű koordinációja,
b) javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, illetve az intézkedési terv aktualizálására, módosítására,
c) az intézkedési tervben foglalt feladatok folyamatos ellátása, illetve ellátásának ellenőrzése,
d) az esetleges hatósági intézkedéseket megelőző szervezés és előkészítés,
e) a vezetői döntések végrehajtásának koordinálása,
f) külső hatósági döntések végrehajtásának koordinálása.

A Járványügyi Munkacsoport tagjai az Üzemeltetési Osztály vezetője, az Oktatási és Tanulmányi Osztály vezetője, az egyes karok dékánjai által delegált egy-egy fő.
- A jelen intézkedési terv alapján az Egyetemtől kényszerűen távol maradó – igazoltan koronavírusos, járványügyi megfigyelés alatt álló, hatósági házi karanténban tartózkodó, magán koronavírusra jellemző tüneteket tapasztaló, illetve igazoltan koronavírusos személlyel szoros kapcsolatba került – hallgatók, amennyiben ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek az adott szervezeti egység által előírt formában eleget tettek, igazoltan tartózkodnak távol a tanórákról, illetve egyéb kötelező elfoglaltságokról. Amennyiben az adott szervezeti egység ezt részükre biztosítani tudja, úgy online folytathatják tanulmányaikat, egyéb esetben az igazolt hiányzásra meghatározott általános szabályok vonatkoznak rájuk.
- A jelen intézkedési terv alapján az Egyetemtől kényszerűen távol maradó munkatársak – amennyiben keresőképtelennek nem minősülnek – az adott szervezeti egység vonatkozásában munkáltatói jogkört gyakorló vezető által meghatározott eljárásrend szerint otthoni munkavégzésben folytathatják tevékenységüket, vagy részükre megfelelően szabadság adható ki. Otthoni munkavégzés csak abban az esetben engedélyezhető, amennyiben annak feltételei egyébként megfelelően biztosítottak, és a munkairányítás, illetve elszámoltatás rendje is megfelelően kialakításra került. Nem oktató munkatárs kérelmére a munkáltatói jogkört gyakorló vezető az imént írt feltételekkel akkor is engedélyezhet otthoni munkavégzést, ha a munkatárs Egyetemtől való távolmaradása a koronavírus-járványra tekintettel egyébként indokolt.
- Amennyiben az egyetemi polgár azt észleli, hogy más egyetemi polgár a járványügyi biztonsági előírásokat nem tartja be, úgy ezzel kapcsolatos bejelentését írásban – a szabálysértő személy megjelölésével és a szabálysértés körülményeinek leírásával – teheti meg bármelyik portaszolgálatnál.
- A járványügyi védekezéssel kapcsolatos előírások megszegése hallgatók esetén fegyelmi eljárást, munkatársak esetén munkaügyi szankciót vonhat maga után.

11. Mellékletek

1. sz. melléklet: Egészségügyi válsághelyzet megszervezéséhez kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató
2. sz. melléklet: Hallgatói kérdőív (pretriázsoláshoz)
3. sz. melléklet: A külföldi hallgatók vonatkozásában a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól szóló eljárásrend

Dr. Kuminetz Géza
rektor

A dokumentum teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt innen tölthető le.

x