Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász

 

A képzés célja
A cél a jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő közlekedési jogi szakemberek képzése, akik a polgári, közigazgatási, szabálysértési és büntetőjogban egyaránt alkalmazható, elméletileg megalapozott, olyan speciális látásmóddal és ismeretekkel rendelkeznek, melyek segítségével magas színvonalú, önálló jogalkalmazói munkára képesek. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy a jogi tárgyakat kiegészítő határtudományok ismeretanyagának elsajátítását empirikus módon teszi lehetővé.

A jelentkezés feltétele
• jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél
• Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti.

Az oklevél megszerzésének feltétele
A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)

közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász

szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Az önköltség összege: 180.000 Ft/félév*

A képzés tervezett indítása:
2019. szeptember és 2020. február 10.

A képzés szakfelelőse:
dr. Bertényi Imre

Tanrend

Tárgyak I. félév

II. félév

Közlekedéspolitika és közlekedésigazgatás 10 KZ  
Közlekedési büntetőjogi, büntető-eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek 30 KZ  
Polgári jog – I. Kártérítési jog 10 KZ  
A kártérítés joggazdaságtana 6 A  
Polgári jog – II. Biztosítási jog 8 KZ  
Szabálysértési jog   6 A
Igazságügyi orvostani ismeretek   16 K
Gépjárműszakértői ismeretek   16 K
Közlekedéspszichológia   8 K
Közlekedési ügyek bírói gyakorlata   14 B
Szakdolgozat konzultáció   Gyj
Összesen: 64 60

Jelmagyarázat a tanrendhez:

Z= záróvizsga K=kollokvium B=beszámoló A=aláírás Gyj= gyakorlati jegy

 

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

* Az önköltség összege az első tanévet követően minden további tanévben a képzés első félévére meghatározott önköltség Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével megemelt, ezer forintos értékre kerekített összegre változhat.

 

 

x