Vállalati megfelelési (compliance) szakjogász

A képzés célja: Az angol nyelven folyó szakirányú képzés célja, hogy a vállalati compliance (belső és külső megfelelési) területen dolgozó jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd etikai, kulturális, valamint jogi elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson. A nemzetközi célcsoportot megcélzó képzés célja továbbá, hogy a markáns etikai és kulturális megközelítés mellett bemutassa azokat a vállalatirányítási és jogi eszközöket, amik a vállalat belső és külső megfeleléséhez elengedhetetlenek. Az angol nyelvű kurzus sajátossága, hogy a belső és külső vállalati megfelelés elméletét és gyakorlatát speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre vetítve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállalatirányítás speciális igényeihez. A képzés az elméleti, kulturális és etikai dimenzió kibontása mellett részletesen bemutatja az egyes konkrét jogágakat jellemző jogi szabályozási keretet.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél. A képző intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév.

 

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
vállalati compliance (megfelelési) szakjogász
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 285,000 Ft / félév

A képzés ideje:
2 félév - félévente 11 ill. 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2020. szeptember)
Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Tóth Tihamér

Tanrend a 2020/21-es tanév szeptemberétől

 

Tantárgy

Félév

 

I.

II.

Etikai alapok

12 K

 

Kultúraközi etikai szabályok

10 K

 

Alkotmányos összefüggések

6 A

 

Felelősségtan

6 A

 

Vállalati compliance alapjai, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, irányelvek

16 K

 

Versenyjog és fogyasztóvédelem

8 K

 

Adatvédelem

8 K

 

Pénzügyi szervezetek

 

16 K

A vállalatok adózásának alapjai, adóeljárások a gyakorlatban, aktuális trendek

 

8 K

Munkajog

 

8 K

Környezetvédelem és fenntarthatóság

 

8 A

A compliance programok formai követelményei

 

8 K

Compliance (megfelelési) eljárások

 

8 K

Szakdolgozati konzultáció

 

0 GyJ

Összesen:

66

56

A=aláírás  Gyj=gyakorlati jegy  K=kollokvium    Jelmagyarázat a tanrendhez:

A Deák Ferenc Intézet a változtatás jogát fenntartja.

x