Ösztöndíjak, kedvezmények

Tartalomjegyzék

Ösztöndíjak:

 

Kedvezmények:


Az ösztöndíj határozatának szövege itt olvasható

I. "Pázmány Öregdiák Ösztöndíj":az önköltséges képzésben részt vevő hallgató – kérelemre – öregdiák továbbképzési ösztöndíjban részesíthető amennyiben
a) alapoklevelét a PPKE JÁK valamely BA, MA, LLM vagy osztatlan jogászképzési szakán szerezte, vagy PhD fokozatát a PPKE JÁK Doktori Iskolájában szerezte, vagy a PPKE JÁK valamely szakirányú továbbképzésén korábban már oklevelet szerzett, és
b) a PPKE JÁK szervezésében folyó szakirányú továbbképzési szakon a mintatanterv szerinti utolsó tanulmányi félévben tanulmányokat folytat, továbbá
c) önköltség fizetési kötelezettségét a mintatanterv szerinti teljes tanulmányi időszakra maradéktalanul teljesítette és más jogcímen sem áll fenn tartozása a PPKE felé, valamint
d) az öregdiák továbbképzési ösztöndíj iránti igényét az erre rendszeresített űrlapot hiánytalanul kitöltve szabályosan benyújtotta.
Az ösztöndíj mértéke az adott szakirányú továbbképzési szakon a hallgató által a képzés megkezdésétől az ösztöndíj igény benyújtásáig befizetett önköltség 10%-ának megfelelő összeg.
Az öregdiák ösztöndíj csak a mintatantervben meghatározott képzési időre megfizetett önköltség vonatkozásában igényelhető.


II. „Pályakezdő Családi Ösztöndíjban" részesülhet a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt pályakezdő házas (házasságkötéstől számított 5 éven belül, amennyiben alapoklevelét a szakirányú továbbképzés megkezdését megelőző 3 éven belül szerezte),  és a mintatanterv szerinti képzési idő utolsó tanulmányi félévét megkezdte, továbbá az önköltség fizetési kötelezettségét a mintatanterv szerinti teljes tanulmányi időszakra maradéktalanul teljesítette és más jogcímen sem áll fenn tartozása a PPKE felé, valamint az ösztöndíj iránti igényét az előírt igazolásokkal együtt a rendelkezésre álló határidőn belül szabályosan benyújtotta. Az ösztöndíj mértéke az adott szakirányú továbbképzési szakon a hallgató által a képzés megkezdésétől az ösztöndíj igény benyújtásáig befizetett önköltség 20%-ának megfelelő összegig terjedhet.
A pályakezdő ösztöndíj csak a mintatantervben meghatározott képzési időre megfizetett önköltség vonatkozásában igényelhető. A benyújtási határidő után hiánypótlásnak helye nincs.


III. „Kisgyermekes Ösztöndíjban" részesülhet  a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt TGYÁS-ra, GYES-re, GYED-re, GYNT-re vagy hozzátartozója ápolásának jogcímén ápolási díjra jogosult és azt igénybe is veszi, valamint a mintatanterv szerinti képzési idő utolsó tanulmányi félévét megkezdte, továbbá az önköltség fizetési kötelezettségét a mintatanterv szerinti teljes tanulmányi időszakra maradéktalanul teljesítette és más jogcímen sem áll fenn tartozása a PPKE felé, valamint az ösztöndíj iránti igényét az előírt igazolásokkal együtt a rendelkezésre álló határidőn belül szabályosan benyújtotta. Az ösztöndíj mértéke az adott szakirányú továbbképzési szakon a hallgató által a képzés megkezdésétől az ösztöndíj igény benyújtásáig befizetett önköltség 20%-ának megfelelő összegig terjedhet.
A kisgyermekes ösztöndíj csak a mintatantervben meghatározott képzési időre megfizetett önköltség vonatkozásában igényelhető. A benyújtási határidő után hiánypótlásnak helye nincs.


IV. „Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíjban"részesülhet a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt 3 vagy több kiskorú vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeket nevel a saját háztartásában, valamint a mintatanterv szerinti képzési idő utolsó tanulmányi félévét megkezdte, továbbá az önköltség fizetési kötelezettségét a mintatanterv szerinti teljes tanulmányi időszakra maradéktalanul teljesítette és más jogcímen sem áll fenn tartozása a PPKE felé, valamint az ösztöndíj iránti igényét az előírt igazolásokkal együtt a rendelkezésre álló határidőn belül szabályosan benyújtotta. Az ösztöndíj mértéke az adott szakirányú továbbképzési szakon a hallgató által a képzés megkezdésétől az ösztöndíj igény benyújtásáig befizetett önköltség 20%-ának megfelelő összegig terjedhet.
A nagycsaládos ösztöndíj csak a mintatantervben meghatározott képzési időre megfizetett önköltség vonatkozásában igényelhető. A benyújtási határidő után hiánypótlásnak helye nincs.


V. Kreditkompenzációs Ösztöndíj: A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 21. § (2) bekezdés alapján, az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató – kérelemre – kreditkompenzációs ösztöndíjban részesíthető amennyiben

a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) az adott képzés képzési mintatantervében rögzített képzési idejét túllépte,
c) az abszolutórium megszerzéséhez 15 kredit, vagy annál kevesebb hiányzik, valamint
d) az adott szakon folytatott tanulmányai során kreditkompenzációs ösztöndíjban vagy 50%-os díjkedvezményben még nem részesült – illetve 50%-os kedvezményre való jogosultságát nem vesztette el.

Az ösztöndíj mértéke az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50%-ának megfelelő összeg.

Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok:


I. "Pázmány Öregdiák Ösztöndíj": az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

II. „Pályakezdő Családi Ösztöndíj": házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolata, valamint az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

III. „Kisgyermekes Ösztöndíj": a TGYÁS, GYES, GYED, GYNT vagy Ápolási díj folyósításának igazolása minden vonatkozó félévre, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

IV. „Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj": kiskorú gyerekek esetén születési anyakönyvi kivonat egyszerű másolata vagy a családi pótlék folyósításának igazolása, 18. életévét betöltött középiskolai tanuló, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás minden vonatkozó félévre, valamint az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

V. Kreditkompenzációs Ösztöndíj: Az ösztöndíj iránti kérelmet a tanulmányi dékánhelyetteshez, az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani szeptember 30-ig (az őszi félévben), illetve március 1-ig (a tavaszi félévben). További részletek itt olvashatók.

 

Benyújtás módja

Ösztöndíjkérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon adható be a hallgató mintatanterve szerinti utolsó félévben. A mindenkori beadási határidő az őszi félévben november 20., a tavaszi félévben április 20. (kivéve a kreditkompenzációs ösztöndíj, ld. fentebb), amennyiben a hallgató az adott és minden korábbi félévben minden fizetési kötelezettségnek eleget tett. A kérelem a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint az Intézet nevére címezve postai úton (határidőre történő beérkezéssel) vagy a Kar főépületének földszintjén található Kari Iktatóban, személyesen adható le. A határidő jogvesztő hatályú, határidő után vagy hiányosan benyújtott kérelmet nem tudunk elfogadni.

 

Közös szabályok:
• Az ösztöndíjak nem vonhatók össze!
• A jogosulatlanul igénybevett ösztöndíjat a hallgató köteles visszatéríteni.

 

 

Kedvezmények:


I. „Szakjogász szakvizsgázó kedvezmény": a szakirányú továbbképzésen résztvevők térítésmentesen beiratkozhatnak egy tetszőlegesen kiválasztott szakvizsga felkészítőre az első képzési félévükben vagy az azt követő naptári félévben.

II. „Szaknyelvi kedvezmény": a szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési félévükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik.

III. A jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyamon A PPKE JÁK volt hallgatóinak a költségtérítési díjból 10% kedvezményt biztosítunk.


Közös szabályok:
• A kedvezmények nem vonhatók össze!
• A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt a hallgató köteles visszatéríteni.

x