A tanév rendje

2020.09.08.

2020/2021 1. félév tematika


 

2020. őszi félév: Magyar tematika 

10:00-14:30

2020. október 10.
 • Antikvitás
 • Antik líra és epika
 • Antik dráma; Szophoklész
 • Középkor
 • Vallásos irodalom, különösen a Biblia
2020. október 24.
 • Középkori világi irodalom
 • Dante – Isteni színjáték
 • Reneszánsz (Petrarca, Bocaccio, Janus Pannonius, reformáció -> anyanyelvű kultúra születése Magyarországon)
 • William Shakespeare
 • Balassi Bálint
2020. november 7.
 • Barokk (katolikus megújulás, Pázmány Péter, Mikes Kelemen és kuruc költészet)
 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
 • Felvilágosodás (enciklopédisták, Voltaire, Kazinczy)
 • Molière
 • Johann Wolfgang von Goethe
2020. november 21.
 • Csokonai Vitéz Mihály
 • Berzsenyi Dániel
 • Kölcsey Ferenc
 • Katona József: Bánk bán
 • Romantika (Byron, Poe, Victor Hugo)
2020. december 5.
 • Puskin: Anyegin
 • Vörösmarty Mihály
 • Petőfi Sándor, Adam Mickiewicz
 • Arany János
 • Jókai Mór, Mikszáth Kálmán

  

2020. őszi félév: Történelem tematika 

Délelőtti csoport: 9:00-12:30
Délutáni csoport: 13:00-16:30

2020. október 3.

Az ókori Kelet kultúrája és a világvallások

 

 • Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői (Óbabiloni birodalom, Hamurappi törvényei)
 • Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei
 • A zsidó vallás fő jellemzői
 • A kereszténység kialakulása és főbb tanításai
 • A kereszténység államvallássá válása

Az ókori városállamok (Athén, Spárta)

 • Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században
 • A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész)
 • A görög-római hitvilág
 • Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei
Az ókori Róma
 • Julius Caesar egyeduralmi kísérlete
 • Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején

2020. október 17.

 

Hódító birodalmak és az iszlám
(Hun Birodalom, Arab Birodalom)

 • A nomád életmód, harcmodor és államszervezés
 • A népvándorlás
 • A Hun Birodalom
 • Az Arab Birodalom és az arab hódítás
 • Az arab hódítás feltartóztatása Európában: Poitiers, Bizánc
 • Mohamed tanításai és a Korán
 • Az iszlám kultúra jellegzetességei

Kereszténység, hűbériség és a középkor gazdasága

 • A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői
 • Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) –együttműködés és konfliktusok
 • A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek)
 • A hűbériség és a jobbágyság jellemzői
 • Az uradalom és a mezőgazdasági technika
 • A középkori város és a céhes ipar

Árpád-ház

 • A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás
 • A honfoglaló magyarság életmódja
 • Géza fejedelemsége és I. (Szent) István állam- és egyházszervező tevékenysége
 • Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején
 • III. Béla
 • Az Aranybulla
 • A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején

2020. október 31.

 

Anjouk kora

 • A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
 • (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom
 • Zsigmond király külpolitikája

Hunyadiak kora

 • Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája
 • Hunyadi János törökellenes harcai
 • Az Oszmán Birodalom térnyerése

Nagy földrajzi felfedezések és gazdasági hatásuk

 • A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői
 • A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása

2020. november 14.

 

Reformáció és katolikus megújulás

 • A lutheri és kálvini reformáció
 • A katolikus megújulás
 • A barokk stílus jellemzői
 • Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon (Pázmány Péter)

Rendiség és abszolutizmus

 • A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban
 • A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában
 • Mária Terézia és II. József reformjai
 • Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves háború)
Felvilágosodás és eszmeáramlatok
 • A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján

2020. november 28.

 

 3 részre szakadt Magyarország és a török kiűzése

 • A mohácsi vész és az ország három részre szakadása
 • A várháborúk (1541-1568)
 • A három országrész berendezkedése
 • Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról

Az Erdélyi Fejedelemség és a Rákóczi-szabadságharc

 • A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai (rövidebben)
 • Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
 • Bethlen Gábor fejedelemsége
 • A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei

Modern demokráciák megszületése

 • Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában
 • Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya

 

x