A tanév rendje

2020.12.14.

2020/2021 2. félév tematika


Magyar tematika 

10:00-14:30

2021. január 9.
 • XIX. századvégi magyar romantika és realizmus
 • Tompa Mihály
 • Gárdonyi Géza
 • Vajda János
 • Elemzés
2021. január 23.
 • Realizmus (különösen Flaubert: Bovaryné)
 • Francia realizmus – Balzac, Stendhal
 • Orosz realista dráma – Gogol: A revizor, Csehov: Sirály
 • Orosz realista epika – F. M. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 • Henrik Ibsen – Vadkacsa, Nóra
2021. február 6.
 • Klasszikus modernség (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)
 • Ady Endre
 • Babits Mihály
 • Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes
2021. február 20.
 • Krúdy Gyula
 • Móricz Zsigmond
 • Tóth Árpád
 • Szabó Lőrinc
 • Elemzés
2021. március 6.
 • József Attila
 • Radnóti Miklós
 • Weöres Sándor
 • Thomas Mann
 • Bulgakov: Mester és Margarita
2021. március 14.
 • Herczeg Ferenc
 • Juhász Gyula
 • Illyés Gyula
 • Wass Albert; Kós Károly
 • Kányádi Sándor; Dsida Jenő
2021. március 20.
 • Avantgárd
 • Kassák Lajos
 • Az Újhold folyóirat és antológia
 • Pilinszky János
 • Örkény István

  

Történelem tematika 

Délelőtti csoport: 9:00-12:30
Délutáni csoport: 13:00-16:30

2021. január 2.

Francia forradalom és a napóleoni háborúk

 • Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései
 • A napóleoni háborúk fordulópontjai
 • A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán

Az ipari forradalom és társadalmi hatásai

 • Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei
 • Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete)
A reformkor Magyarországon
 • A reformkor fő kérdései
 • Széchenyi és Kossuth reformprogramja
 • A nemzeti eszme a reformkorban
 • A magyar nyelv ügye és a nemzetté válás
 • A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése

2021. január 16.

 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Magyarországon

 • Az európai forradalmi hullám és március 15.
 • A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények
 • A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei
 • Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a forradalom és szabadságharc eseményeiben

Polgárosodás Magyarországon

 • A kiegyezéshez vezető út
 • A kiegyezés tartalma és értékelése
 • A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat)
 • Gazdasági változások a dualizmus korában
 • A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai

Budapest világvárossá fejlődése, a boldog békeidők

 • Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban
 • Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
 • Budapest világvárossá fejlődése.
 • Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában
 • Egyenlőség és emancipáció
 • A boldog békeidők

2021. január 30.

 

Nemzetállamok, szocialista eszmék és a munkásmozgalom

 • Szocializmus: társadalmi egyenlőség és tulajdonviszonyok.
 • A Kommunista kiáltvány
 • Szociáldemokrácia és kommunizmus
 • A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői

Nagyhatalmak és gyarmatosítás, szövetségi rendszerek létrejött

 • Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől a gyarmati rendszer az első világháborúig
 • A szövetségi rendszerek kialakulása

A nagy háború

 • Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege)
 • Az első világháborút lezáró békerendszer
 • Magyarország az első világháborúban

2021. február 13.

 

Az Őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság és Trianon

 • Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság
 • A trianoni békediktátum és következményei

A totalitárius rendszerek

 • A náci Németország legfőbb jellemzői
 • Az olasz fasizmus jellemzői
 • A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban
Világgazdasági válság
 • A világgazdasági válság és a New Deal

 2021. február 27.

 Horthy-korszak

 • Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései
 • A magyar külpolitika a két világháború között
 • A politikai rendszer főbb jellemzői
 • Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések
 • A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években
 • Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években
 • Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés" Magyarországon
 • A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika

A II. világháború

 • A világháború előzményei, kitörése és jellemzői
 • A holokauszt
 • A második világháború főbb hadi- és diplomáciai eseményei

Magyarország a II. világháborúban

 • Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban
 • Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel
 • A holokauszt Magyarországon.
 • Gulag
 • Magyarország a náci birodalom árnyékában
 •  területi revízió lépései
 • Kállay Miklós miniszterelnöksége

2021. március 13.

A hidegháború

 • A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői
 • Az ENSZ létrejötte, működése
 • Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam)
 • A gyarmati rendszer felbomlása Indiában
 • A Kínai Népköztársaság létrejötte
 • A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam
 • A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése.

A Rákosi-korszak és az 1956-os forradalom

 • A kommunista hatalomátvétel
 • Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban. Magyarország szovjetizálása (1945-1949)
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás
 • A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései
A Kádár-korszak
 • A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok
 • A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak

2021. március 27.

 

A rendszerváltoztatás folyamata

 • A rendszerváltoztatás
 • Az új pártok – különböző ideológiák
 • Az 1990. évi parlamenti és önkormányzati választás
 • Az Antall-kormány megalakulása
 • A privatizáció – vesztesek és nyertesek
 • A piacgazdaság kiépítése – a külföldi tőke szerepe
 • Gazdasági szerkezetváltás

A globális világ sajátosságai és az európai integráció

 • Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése
 • Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés)
 • A globális világgazdaság ellentmondásai
 • A tömegkultúra új jelenségei napjainkban
 • Az iszlám térhódítása (NAT)

Magyarország a XXI. században

 • A demokrácia működése Magyarországon
 • A magyar bel- és külpolitika főbb jellemzői
 • Magyarország és az Európai Unió
 • A határon túli magyarok
 • A magyarországi nemzetiségek, a magyarországi cigányság

 

 

x