Szent Miklós ösztöndíj 2019. május 2.

2018/2019. tanév tavaszi félév

Általános Információk

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, egyszer folyósított juttatás.

Szociális juttatásra jogosult az a nappali tagozatos hallgató, aki:
- teljes idejű szakképzésben,
- alap- és mesterképzésben,
- egységes, osztatlan képzésben,

költségtérítéses vagy önköltséges képzési formában vesz részt.

A hallgató a pályázati űrlapját a www.jak.ppke.hu/hallgatoinknak/formanyomtatvany oldalról töltheti le, majd ennek kinyomtatott, keltezett és aláírt formáját minden esetben csak a

- személyi igazolványának fénymásolatával

- lakcímkártyájának fénymásolatával

- egy önkormányzati igazolással az egy háztartásban élőkről

dokumentumokkal együtt adhatja le a Kari Iktatóban (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., Porta mellett)

A PÁLYÁZATI ŰRLAPON FELTÜNTETETT MINDEN TÉNYT ÉS ADATOT

HITELES DOKUMENTUMMAL IGAZOLNI KELL.

Beadási határidő: 2019. május 2., csütörtök 15:00 óra

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

 

Elfogadott dokumentumok

Lakáskörülmények:

1. Szülőkkel: kötelezően csatolt önkormányzati igazolás és a szülő(k) személyi igazolványának és lakcímkártyájának a fénymásolata.

2. Saját lakás: tulajdoni lap másolata vagy a nem hiteles felirattal ellátott e-hiteles másolat is elfogadható, mely a Földhivatal online rendszerén keresztül vagy a Kormányablakok egyikében igényelhető.

3. Szívességi lakáshasználat: nyomtatott, tanukkal (2 fő) ellátott haszonkölcsön szerződés, mely kizárólag meghatározott idejű lehet. A határozott időtartamon belül kell történnie a pályázat leadásának.

4. Diákotthon: Diákotthonnak számít a nem bérelt kollégiumi férőhely. Igazolása: adott félévre vonatkozó kollégiumi szerződés/igazolás.

5. Kollégium: adott félévre vonatkozó kollégiumi szerződés/igazolás.

6. Albérlet: nyomtatott, tanukkal (2 fő) ellátott albérleti szerződés. Az egyenes ági rokonnal kötött szerződést jóhiszemű jogügyletként nem áll módunkban figyelembe venni. ( Tehát egyenes ági rokon nem adhat albérleti szerződést.).

Jövedelemigazolások:

1. havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén: az utolsó három hónap nettó jövedelmének az átlagát kell feltüntetni.

2. egyéni vállalkozó esetén: NAV-os igazolás az előző év jövedelméről.
3. GYES/GYED: folyósítási szelvény.

4. munkanélküli esetén: 2 hónapnál nem régebbi jelenleg is aktív munkanélküli/álláskereső/pályakezdő státuszról valamint munkanélküli segélyről/álláskeresői járadékról szóló igazolás. Nem áll módunkban elfogadni (NYILVÁNTARTÁSUNKBAN ÁLLÁSKERESŐKÉNT NEM SZEREPEL" jellegű hatósági igazolásokat.).

5. öregségi nyugdíj esetén: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

6. rokkantsági nyugdíj: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

7. árvasági ellátás: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

8. özvegyi nyugdíj: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

9. családfenntartó: családfenntartónak számít az akinek legalább egy gyermeke van. Igazolása: gyermek születési anyakönyve.

10. őstermelő: őstermelői igazolvány vagy 600.000 Ft felett NAV-os igazolás az előző év jövedelméről.

11. családi pótlék: a családi pótlék nem számít bele az egy főre eső jövedelembe, ennek összegét az űrlapon nem kell feltüntetni.
12. öneltartó: amennyiben a hatósági bizonyítványon több ember szerepel: Szülők és saját közjegyző, vagy jegyző által hitelesített nyilatkozat, amely egy évnél nem régebbi. Emellett minden esetben szükséges az egy havi nettó bevételeket és kiadásokat mutató táblázatos összefoglalás feltöltése

Hallgatóra vonatkozó körülmények/kategóriák:

1. nagycsaládos:
Nagycsaládos az a hallgató:

- akinek legalább két testvére, vagy három gyermeke van, vagy

- eltartóin/eltartóján kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy

- legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. (ennek igazolása: gyámügyi határozat).

2. félárva: Félárva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egyik szülője elhunyt. Igazolása: halotti anyakönyvi kivonat.

3. árva: Árva az a hallgató, akinek mindkét szülője, vagy vele egy háztartásban élt nőtlen/hajadon/elvált szülője elhunyt. Igazolása: halotti anyakönyvi kivonat.

4. hátrányos helyzetű: önkormányzati igazolás, amelyben szerepel, hogy a hallgató hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzet megállapított időtartama beleesik a pályázat leadási idejébe.

5. halmozottan hátrányos helyzetű: önkormányzati igazolás melyben szerepel, hogy a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzet megállapított időtartama beleesik a pályázat leadási határidejébe.

6. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: ezt az igazolást azoknak a hallgatóknak kell csatolni, akik nem hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Igazolása: önkormányzati igazolás melyben szerepel, hogy a hallgató rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-re jogosult/-ben részesül és a kedvezmény folyósításának időtartama belesik a pályázat leadásának határidejébe.

7. gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt: a gyámság megszüntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a gyámság/átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat.

8. tartósnevelésbe vett: tartós nevelésbe vételről, vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás.

9. tartósan beteg:

- BNO kóddal ellátott szakorvosi igazolás, vagy

- BNO kóddal ellátott kórházi zárójelentés, vagy
- BNO kóddal ellátott kontroll papír

- a felmerülő gyógyszerköltségek igazolására: fél évnél nem régebbi orvosi papír (egy hónapra vonatkozó gyógyszer költségről).

- speciális diéta esetén orvosi papír szükséges az előírt diétáról és számla az orvos által előírt élelmiszerek áráról (egy hónapra vonatkozóan).

10. fogyatékossággal élő: fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeres személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. Igazolása: BNO kóddal ellátott szakorvosi igazolás keretében a fogyatékosság típusa szerinti illetékes hivatal igazolása.

11. élettárs/házastárs: házassági anyakönyvi kivonat


12. saját gyermek: születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány

13. gyermekét egyedül neveli: büntetőjogi nyilatkozat mindkét féltől a különélésről. A hallgatóval nem egy háztartásban élő büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartás megfizetéséről és összegéről, vagy meg nem fizetéséről.

Felhívjuk a tisztelt pályázó Hallgatók figyelmét, hogy a pályázati adatlap „2. Szociális szempontok" résznél azokat a személyeket és adataikat kell feltüntetni, akik az önkormányzati/ hatósági igazoláson szerepelnek, mint egy háztartásban élők.

Az egyéb körülményekre adható pontokat (maximum az elért pontszám 10%-a) a Diákjóléti Bizottság határozza meg a benyújtott pályázat alapján. Ilyen tényező lehet pl. magas hitelösszeg, amit a hallgató vagy a hallgatóval egy háztartásban élők valamelyike köteles fizetni, ez esetben pl. a hitelszerződés fénymásolatával tudja a hallgató igazolni a szóban forgó körülményt.

A nem magyar nyelvű dokumentumokról magyar nyelvű fordítást kérünk csatolni, melyet nem szükséges fordító irodával elvégeztetni, tekintettel anyagi vonzataira. A hallgató maga is lefordíthatja az adott dokumentumot, de a lap alján aláírásával hitelesítenie kell, hogy a fordítás megfelel az eredeti okirat tartalmának.

A Diákjóléti Bizottság döntése alapján a pályázó behívható személyes beszélgetésre, továbbá tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy amennyiben a bizottság valótlan adatot észlel a pályázatban, tovább küldheti azt Dékán Úr számára további ellenőrzésre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ Husek Nórától, a JÁK HÖK alelnökétől kérhető, a huseknora@gmail.com e-mail címen.

PPKE JÁK HÖK Diákjóléti Bizottság

x