Szent Miklós ösztöndíj 2017. november 29.

2017/2018. tanév őszi félév

Tájékoztató a Szent Miklós Ösztöndíj Igényléséhez 2017/2018. tanév őszi félév

Általános Információk

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, egyszer folyósított juttatás.

Szociális juttatásra jogosult az a nappali tagozatos hallgató, aki:
l teljes idejű szakképzésben,
l alap- és mesterképzésben,
l egységes, osztatlan képzésben,

költségtérítéses vagy önköltséges képzési formában vesz részt.

A hallgató a pályázati űrlapját a www.jak.ppke.hu/hallgatoinknak/formanyomtatvany oldalról töltheti le, majd ennek kinyomtatott, keltezett és aláírt formáját minden esetben csak a

• SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁNAK FÉNYMÁSOLATÁVAL,
• LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK FÉNYMÁSOLATÁVAL ÉS

• EGY ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁSSAL AZ EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKRŐL

együtt adhatja le a Kari Iktatóban (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)

A PÁLYÁZATI ŰRLAPON FELTÜNTETETT MINDEN TÉNYT ÉS ADATOT

HITELES DOKUMENTUMMAL IGAZOLNI KELL.

Beadási határidő: 2017. november 29. 12:00 óra

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

Elfogadott dokumentumok

Lakáskörülmények:

1. Szülőkkel: kötelezően csatolt önkormányzati igazolás és a szülő(k) személyi igazolványának és lakcímkártyájának a fénymásolata.

2. Saját lakás: tulajdoni lap másolata vagy a nem hiteles felirattal ellátott e-hiteles másolat is elfogadható, mely a Földhivatal online rendszerén keresztül vagy a Kormányablakok egyikében igényelhető.

3. Szívességi lakáshasználat: nyomtatott, tanukkal (2 fő) ellátott haszonkölcsön szerződés, mely kizárólag meghatározott idejű lehet. A határozott időtartamon belül kell történnie a pályázat leadásának.

4. Diákotthon: Diákotthonnak számít a nem bérelt kollégiumi férőhely. Igazolása: adott félévre vonatkozó kollégiumi szerződés/igazolás.

5. Kollégium: adott félévre vonatkozó kollégiumi szerződés/igazolás.

6. Albérlet: nyomtatott, tanukkal (2 fő) ellátott albérleti szerződés. Az egyenes ági rokonnal kötött szerződést jóhiszemű jogügyletként nem áll módunkban figyelembe venni. ( Tehát egyenes ági rokon nem adhat albérleti szerződést.).

Jövedelemigazolások:

1. havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén: az utolsó három hónap nettó jövedelmének az átlagát kell feltüntetni.

2. egyéni vállalkozó esetén: NAV-os igazolás az előző év jövedelméről.
3. GYES/GYED: folyósítási szelvény.

4. munkanélküli esetén: 2 hónapnál nem régebbi jelenleg is aktív munkanélküli/álláskereső/pályakezdő státuszról valamint munkanélküli segélyről/álláskeresői járadékról szóló igazolás. Nem áll módunkban elfogadni (NYILVÁNTARTÁSUNKBAN ÁLLÁSKERESŐKÉNT NEM SZEREPEL" jellegű hatósági igazolásokat.).

5. öregségi nyugdíj esetén: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

6. rokkantsági nyugdíj: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

7. árvasági ellátás: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

8. özvegyi nyugdíj: a pályázat leadásának évére esedékes igazolás, melyet a nyugdíjfolyósító állít ki vagy az utolsó három hónap nyugdíj szelvénye.

9. családfenntartó: családfenntartónak számít az akinek legalább egy gyermeke van. Igazolása: gyermek születési anyakönyve.

10. őstermelő: őstermelői igazolvány vagy 600.000 Ft felett NAV-os igazolás az előző év jövedelméről.

11. családi pótlék: a családi pótlék nem számít bele az egy főre eső jövedelembe, ennek összegét az űrlapon nem kell feltüntetni.

Hallgatóra vonatkozó körülmények/kategóriák:

1. nagycsaládos:
Nagycsaládos az a hallgató:

l akinek legalább két testvére, vagy három gyermeke van, vagy

l eltartóin/eltartóján kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy

l legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. (ennek igazolása: gyámügyi határozat).

2. félárva: Félárva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egyik szülője elhunyt. Igazolása: halotti anyakönyvi kivonat.

3. árva: Árva az a hallgató, akinek mindkét szülője, vagy vele egy háztartásban élt nőtlen/hajadon/elvált szülője elhunyt. Igazolása: halotti anyakönyvi kivonat.

4. hátrányos helyzetű: önkormányzati igazolás, amelyben szerepel, hogy a hallgató hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzet megállapított időtartama beleesik a pályázat leadási idejébe.

5. halmozottan hátrányos helyzetű: önkormányzati igazolás melyben szerepel, hogy a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzet megállapított időtartama beleesik a pályázat leadási határidejébe.

6. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: ezt az igazolást azoknak a hallgatóknak kell csatolni, akik nem hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Igazolása: önkormányzati igazolás melyben szerepel, hogy a hallgató rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-re jogosult/-ben részesül és a kedvezmény folyósításának időtartama belesik a pályázat leadásának határidejébe.

7. gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt: a gyámság megszüntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a gyámság/átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat.

8. tartósnevelésbe vett: tartós nevelésbe vételről, vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás.

9. tartósan beteg:

l BNO kóddal ellátott szakorvosi igazolás, vagy

l BNO kóddal ellátott kórházi zárójelentés, vagy
l BNO kóddal ellátott kontroll papír

l a felmerülő gyógyszerköltségek igazolására: fél évnél nem régebbi orvosi papír (egy hónapra vonatkozó gyógyszer költségről).

l speciális diéta esetén orvosi papír szükséges az előírt diétáról és számla az orvos által előírt élelmiszerek áráról (egy hónapra vonatkozóan).

10. fogyatékossággal élő: fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeres személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. Igazolása: BNO kóddal ellátott szakorvosi igazolás keretében a fogyatékosság típusa szerinti illetékes hivatal igazolása.

11. élettárs/házastárs: házassági anyakönyvi kivonat
12. saját gyermek: születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány

13. gyermekét egyedül neveli: büntetőjogi nyilatkozat mindkét féltől a különélésről. A hallgatóval nem egy háztartásban élő büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartás megfizetéséről és összegéről, vagy meg nem fizetéséről.

Felhívjuk a tisztelt pályázó Hallgatók figyelmét, hogy a pályázati adatlap „2. Szociális szempontok" résznél azokat a személyeket és adataikat kell feltüntetni, akik az önkormányzati/ hatósági igazoláson szerepelnek, mint egy háztartásban élők.

Az egyéb körülményekre adható pontokat (maximum az elért pontszám 10%-a) a Diákjóléti Bizottság határozza meg a benyújtott pályázat alapján. Ilyen tényező lehet pl. magas hitelösszeg, amit a hallgató vagy a hallgatóval egy háztartásban élők valamelyike köteles fizetni, ez esetben pl. a hitelszerződés fénymásolatával tudja a hallgató igazolni a szóban forgó körülményt.

A nem magyar nyelvű dokumentumokról magyar nyelvű fordítást kérünk csatolni, melyet nem szükséges fordító irodával elvégeztetni, tekintettel anyagi vonzataira. A hallgató maga is lefordíthatja az adott dokumentumot, de a lap alján aláírásával hitelesítenie kell, hogy a fordítás megfelel az eredeti okirat tartalmának.

A Diákjóléti Bizottság döntése alapján a pályázó behívható személyes beszélgetésre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Husek Nórától, a Szociális Bizottság vezetőjétől a huseknora@gmail.com e-mail címen.

PPKE JÁK HÖK Diákjóléti Bizottság

 

x