Doktori dolgozatok, tézisek

2020.09.01.
 
dr. Bereczki Ildikó: Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyevlen 
 
 dr. Muzsalyi Róbert: Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
dr. Szlifka Gábor: A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 dr. Tárnok Balázs: Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére
Tézis magyar nyelven
Tézias angol nyelven
 
dr. Ujhelyi Dávid „A paródia-kivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban"
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Pomeisl András József: A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései
Tézis magyar nyevlven
Tézis angol nyelven
 
 

Megvédett értekezések

 
 
Dr. Ádány Tamás A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi
jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
Dr. Apreotesei Ioana Alina THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: STARTING WITH AFRICA?  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 dr. Bacsárdi József: Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Baranyai Gábor: European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Bartóki-Gönczy Balázs: Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Békés Ádám AZ EURÓPAI BÜNTETOJOG – LUXEMBURGI ÉS STRASBOURGI BÜNTETO ÍTÉLKEZÉS   
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Békés Balázs A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Bérces Viktor László A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOKRA   
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 dr. Berkes Lilla: A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer.
Létrejötte, alanyi köre, működése és hiányosságai.
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Birta Zsuzsánna A JOGHARMONIZÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSEKRE VONATKOZÓAN (2560/2001/EK RENDELET) ÉS AZ EGYENLŐ VERSENYFELTÉTELEK BÍZTOSÍTÁSA A BŐVÍTETT BELSŐ PIACON  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Bolyky Orsolya: Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Bory Noémi: A fiatalkorúak szabadságelvonással járó szankciói és végrehajtásuk Spanyolországban és Magyarországon
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Brehószki Márta Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrínája az Amerikai Egyesült Államokban  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
dr. Csapó Orsolya: A KÖRNYEZETI JOGI FELELŐSSÉG HATÁRAI - Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Christián László ALTERNATÍV RENDÉSZET  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven 

Dr. Cserne Péter Freedom of choice and paternalism in contract law: prospects and limits of an economic approach

Csiziné dr. Schlosser Annamária Az egyházak jogalanyisága  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
Dr. Deli Gergely A GENERÁLIS KLAUZULÁK DOGMATIKAI, TÖRTÉNETI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉSEK TILALMÁRA  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
 dr. Domán Auguszta: A BESZÁMÍTÁSI KÉPESSÉG A BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLYOK RENDSZERÉBEN
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dvornyicsenkó Natália: The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in international law: theory and practice
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Erdődy János RADIX OMNIUM MALORUM? A PÉNZZEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES RÓMAI DOLOGI JOGI KÉRDÉSEKRŐL  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
Dr. Fekete Balázs A MODERN JOGÖSSZEHASONLÍTÁS PARADIGMÁI – Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
dr. Fröhlich Johanna: Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Gerencsér Balázs Nyelvhasználat az eljárásjogokban. A Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásokban – különös tekintettel Szlovákiára, Ukrajnára, Romániára, Szerbiára, Horvátországra és Szlovéniára  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
dr. Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog,az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Gyeney Laura LEGÁLIS BEVÁNDORLÁS AZ EURÓPAI UNIÓBA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CSALÁDI ÉLET TISZTELETBEN TARTÁSÁNAK JOGÁRA  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
dr. Gyuris Áprád: Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra (különös tekintettel a fogyasztói szerződés tisztességtelen feltételei szabályainak meghatározására a magyar magánjogi kódexekben)
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Horváth Edit Írisz: Ösztönzők és korlátok a kis értékű követelések perbeli érvényesítése során Hazánkban és az egyes európai államokban
Tézis magyar nyelven
Tézis német nyelven
 
Dr. Kaliczka Alexandra: A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Kásler András: Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Kaszás Ágnes A jogalkotó és jogalkalmazó viszonyának egyes elméleti és összehasonlító jogi kérdései az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében különös tekintettel a villamosenergia-szektorra  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 Dr. Kertész Gábor A postai egyetemes szolgáltatás terjedelme és kilátásai a teljes postapiaci liberalizáció hajnalán  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Koltay András A SZÓLÁSSZABADSÁG ALAPVONALAI Magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
Dr. Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
dr. Kurunczi Gábor: Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Józon Mónika honosítás
 
 
Dr. Láncos Petra Lea NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Louise Philippe R. PRECISE OF THE LAWS OF ARMED CONFLICTS
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
Dr. Mácsik Zoltán A multilaterális fejlesztési bankok és kapcsolataik Magyarországgal  
Tézis magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
dr. Mészáros Ádám Zoltán: Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Mikola Orsolya Irén: A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Miskolcziné dr. Juhász Boglárka: A büntetőeljárási szabályok továbbfejlesztésének lehetséges irányai
Tézis magyar nyelven
Tézis német nyelven
 
dr. Molnár Sarolta Judit: A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉNEK PERSPEKTÍVÁI A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások
tükrében
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Navratyil Zoltán A VARÁZSLÓ ELTÖRI PÁLCÁJÁT? AZ ASSZISZTÁLT HUMÁN REPRODUKCIÓTÓL A REPRODUKTÍV KLÓNOZÁSIG – A JOGI SZABÁLYOZÁS KONTÚRJAI  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
 dr. Orbán Endre: Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 Dr. Ott István A SZERZŐI JOGOK HAZAI BÜNTETŐJOGI VÉDELME A FÁJLCSERÉLŐ RENDSZEREK KÖRÉBEN  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Paksy Máté Hart „visszatérő kérdései” és a francia jogbölcseleti hagyomány  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
dr. Papp Zoltán: A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 
dr. Pataky Tibor Csaba: A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Patyi Gergely ÜGYVÉDSÉG A KÖZ- ÉS A MAGÁNJOG HATÁRÁN  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Pogácsás Anett: KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYSÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Polt Péter A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
Dr. Pünkösty András Az Európai Uniós jog etikai vonatkozásai és az Egyház társadalmi tanításának kontextusa
Tézsi magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 dr. Sabjanics István: A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus
jogrendben 
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Sólyom Borbála: Az általános forgalmi adózás egyes kérdései az Európai Unióban, különös tekintettel az adóelkerülés és az adócsalás elleni harc témaköreire
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
 dr. Suri Noémi: AZ EURÓPAI ÖRÖKLÉSI RENDELET ELJÁRÁSJOGI INTÉZMÉNYEINEK ELEMZÉSE
A hagyatéki vagyon jogi sorsának rendezésére irányuló egyes tagállami eljárások összehasonlító vizsgálata
Tézis magyar nyelven
Tézis német nyelven
 
dr. Szabó Ildikó: Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Szabó Marcel A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
Dr. Szabó Sarolta A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA –    
AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI  
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
dr. Szép Árpád: A menedékkérők területhez való hozzáférése. Egyensúly a menedékhez való jog és az illegális migrációval szembeni harc között
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Szilágyi Ferenc: Die Vorausabtretung im Gefüge des deutschen und ungarischen Rechts sowie des DCFR - honosítás
 
Dr. Szilágyi Pál Béla Az összefonódások egyoldalú hatásainak megítélése az Európai Unió versenyjogában
Tézisek magyar nyelven
Tézisek angol nyelven
 
Tahyné Dr. Kovács Ágnes A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL EGYES KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN
Tézisek angol nyelven
Tézisek magyar nyelven
 
Dr. Tamás Csaba Gergely A DEMOKRATKUS JAPÁN SZÜLETÉSE A Meiji- és a Shöwa-alkotmány történeti vizsgálata  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
 
Dr. Tattay Szilárd REASON, WILL, FREEDOM: NATURAL LAW AND NATUR AL RIGHTS  IN  LATER SCHOLASTIC THOUGHT            
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
dr. Techet Péter Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban:
a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig
Tézis magyar nyelven
Tézis német nyelven
 
dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia:Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Tóth Zsuzsanna DOCUMENTARY CREDITS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL TRANSACTIONS WITH SPECIAL FOCUS ON THE “FRAUD RULE”
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr. Ujvári Ákos A JOGOS VÉDELEM MEGÍTÉLÉSÉNEK ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI  
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
 dr. Varga Ádám: A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Varga Erzsébet AZ ADÓÜGYI INFORMÁCIÓCSERE FEJLDÉSE A NEMZETKÖZI, AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR JOGBAN
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
Dr.Varga Réka Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees
Tézis angol nyelven
Tézis magyar nyelven
 
dr. Veres Zoltán: A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELEM EGYES ALAPKÉRDÉSEI Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel
Tézis magyar nyelven
Tézis német nyelven
 
Dr. Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon  
Tézis magyar nyelven
Tézis angol nyelven
 
dr. Zakariás Kinga: Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében
Tézis magyar nyelven
Tézis német nyelven
x