Publikációk

2020. 07. 01.

Frivaldszky János letölthető publikációi:

FRIVALDSZKY János: Gondolatok az emberi jogok radikális szemléletéből fakadó problémákból, Egy Európai alkotmány felé. A nizzai A|apvető Jogok Chartája és a Konvent, Konferencia előadások JTMR Faludi Akadémia 2003

FRIVALDSZKY János: Jogtudomány és diszkurzivitás a középkorban, a kortárs olasz jogfilozófiai kutatások fényében. In Fekete Balázs – Könczöl Miklós – H. Szilágyi István (szerk.): Iustitia kirándul. Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Budapest: Szent István Társulat, 2009, 229-270. ISBN 978 963 277 172 4

FRIVALDSZKY János: A házasság és a család: elnyomó hatalmi viszonyok avagy a jog relacionális jellegének prototípusai? Iustum Aequum Salutare, IV. 2008/3, 5-29.

FRIVALDSZKY János: A jogalanyiság és a jog mint egyetemes elismerő viszony, a legújabb olasz jogfilozófiai eredmények tükrében. Iustum Aequum Salutare, V. 2009/2, 11-54.

FRIVALDSZKY János: Politikai barátság és jogi viszony. Iustum Aequum Salutare, V. 2009/4, 5-52.

FRIVALDSZKY János: A jogászok tudása mint „igazi filozófia" Ulpianusnál és napjainkban. In Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia. Budapest: Szent István Társulat, 2008, 95-120. ISBN 978 963 277 0307 ISSN 0865-0349

FRIVALDSZKY János (szerk.): Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Budapest: OCIPE Magyarország – Faludi Ferenc Akadémia, 2006, 217. Benne tanulmány: FRIVALDSZKY János: Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért. 35-56. ISBN 963 0616 80 7

SZIGETI Szabolcs, FRIVALDSZKY János (szerk.): A jó kormányzásról: Elmélet és kihívások. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2012. 368 p. (Jezsuita könyvek) 12., Agóra, ISBN 978-963-8014-38-2 Benne: FRIVALDSZKY János: A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről. 51-103.

FRIVALDSZKY János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia. Budapest: Szent István Társulat, 2007, 476. ISBN 978 963 361 913 1

FRIVALDSZKY János: A harti természetjog minimális tartalma az olasz jogfilozófia és a klasszikus természetjogi gondolkodás szemszögéből. Világosság, 2010 tavasz, 157-187.

FRIVALDSZKY János: Jog és igazságosság a Caritas in veritate enciklikában. In Orosz András Lóránt - Újházi Lóránd (szerk.): Szerzetesi fogadalmak kánonjogi szempontból. Budapest: L'Harmattan, 2012. 157-202. (Sapientia Iuris; 4.) ISBN 978 963 236 529 9

FRIVALDSZKY János: Az emberi személy alkotmányos fogalma felé – a méhmagzat életjogának tesztjén keresztül. In Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről. Budapest: PPKE JÁK, 2010, 19-51.

FRIVALDSZKY János: Szempontok a családvédelmi törvény értékeléséhez. Iustum Aeequum Salutare, VIII. 2012/2.  57-69.

 
x