Kommunikációs alapismeretek

 A tantárgy oktatója: Dr. Könczöl Miklós

kredit:
 
2
félév:
 
1
óratípus:
 
előadás
óraszám:
 
N:2, L:12
előhallgatás:
 
------
számonkérés:
 
kollokvium

 

A tantárgy tartalma:

A kommunikáció színterei és csatornái. A nyelvi kommunikáció. Közlés és meggyőzés. Cselekvés szavakkal. Gesztusok és szimbólumok. A társadalom kommunikációs rendszere. Együttműködés és konfrontáció a közéleti kommunikációban. Politikai kultúra és politikai kommunikáció. A vezetés és szabályozás kommunikációs dinamikája. Az elektronikus médiumok sajátosságai.

Tananyag:
Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.
 
Ajánlott irodalom:
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula, 1986.
Közéleti kommunikáció. (szerk. Buda Béla, Sárközi Erika) Budapest, Akadémiai, 2001.
Társadalmi kommunikáció. (szerk. Béres István, Horányi Özséb) Budapest, Osiris, 1999.
Nyelv – kommunikáció – cselekvés. (szerk. Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás) Budapest, Osiris, 1997.

 

Felkészülést segítő kérdések

„Kommunikációs ismeretek” c. tárgyból

2013/2014-es tanév őszi félév

 

1. Melyek a kommunikáció fő funkció?
2. Mutassa be a kommunikáció általános modelljét!
3. Mi a beszélt és az írott nyelv közötti különbség?
4.Melyek a fő különbségek a konstatív és a performatív aktusok között?
5. Van-e összefüggés a társadalmi hierarchia és a nyelvhasználat között?
6. Magyarázza meg a kidolgozott és a korlátozott kód közötti különbséget!
7. Mutassa be a kommunikáció információelméleti modelljét!
8. Mi a szerepe a kommunikációban az attitűdöknek és az előítéleteknek?
9. Mi az a narratív kompetencia? Mi a funkciója?
10. Mutassa be egy példán keresztül a társalgás jelenségét!
11. A csend szerepe a beszédben. Mutassa be szünet és a csend különféle szerepeit!
12. Elemezze a következő jelenség-sort: ábrázolás – hieroglafikus írás – lineáris írás!
13. Mit tudhatunk meg az írásképből?
14. Miben tér el egymástól a verbális és a nem verbális kommunikáció?
15. Melyek a nem verbális kommunikáció funkciói?
16. Mennyiben univerzális és mennyiben kulturálisan kondicionált a mimika?
17. Milyen üzeneteket olvashatunk ki a tekintetből?
18. Hogyan fejeződhet ki személyiségünk a hangunkban?
19. Magyarázza meg: gesztusnyelv – gesztusjelek – gesztikulálás – zavarjelek!
20. Mi az a térköz és milyen típusai vannak?
21. Mik azok a szignálok és miben különböznek az összes többi nem verbális jelenségtől?
22. Mutassa be az empátia jelenségét és magyarázza el kiemelkedő fontosságát a nem verbális kommunikációban!
23. Mutassa be a csoportot mint általános szociológiai jelenséget!
24. Mutassa be a csoporton belüli kommunikáció lehetséges sémáit (háló, kör stb.)!
25. Milyen vezetési stílusok léteznek?
26. Manipuláció – meggyőzés – befolyásolás: mi a különbség?
27. Hogyan működnek a reklámok?
28. Mi a politikai marketing lényege?
29. Miben különbözik a társadalmi nyilvánosság a korábbi korszakoktól, és mi a tömegkommunikáció szerepe ebben?
30. Mutassa be a tömegkommunikáció jellemzőit!
31. Milyen rétegekre bontható a jogi szaknyelv?
 Milyen szerepe van a koherencia követelményének a jogi „történetmesélésben”?
32. A klasszikus hagyomány szerint, melyek a retorika alkalmazásának fő területei?
33. Melyek a meggyőzés eszközei (ethosz, pathosz, logosz)?
34. Ismertesse, Cicero szerint hogyan kell felépíteni a szónoki beszédet!
35. Melyek a szónoki beszéd szerkezeti elemei?
36. Mutassa be a jogi argumentáció változatait!
37. Ismertessen néhány jellegzetes jogi argumentumot példákkal megvilágítva!
x