Kultúraközi kommunikáció

 

A tantárgy oktatója:  Dr. Tattay Szilárd

kredit:
4
félév:
1
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2, L:12
előhallgatás:
-----
számonkérés:
kollokvium

A tantárgy tartalma: 

  • A kultúraközi kommunikáció mibenléte
  • A kultúrák közötti érintkezésből fakadó ismeretelméleti és etikai problémák
  • A kultúra fogalma, jellemzői, elemei
  • A kultúrák összehasonlításának modelljei
  • A nemzeti és szervezeti kultúra viszonya
  • Kulturális különbségek a kommunikációban
  • Kulturális sztereotípiák
  • Kulturális sokk
  • Interkulturális kompetencia

 

Tananyag:
 
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció, 2. kiadás. Budapest, Scolar, 2004.
Niedermüller Péter: ‘A kultúraközi kommunikációról’, in Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 1999, 96–111.
Clifford Geertz: ‘A sokféleség édes haszna’, in uő: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások, szerk.: Niedermüller Péter, 2. kiadás. Budapest, Osiris, 2001, 374–396.
Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. Az interkulturális menedzsment aspektusai. Budapest, Perfekt, 2008, 4. fejezet: ‘A nemzeti és a szervezeti kultúrák összefüggései’, 64–78.

Tételsor:

1. A kultúraközi kommunikáció fogalma, sajátosságai.
2. Interkulturális élethelyzetek; a kulturális transzfer fogalma.
3. A kultúra fogalma.
4. A kultúra jellemzői, rétegei.
5. A kultúra elemei.
6. A kultúraközi kommunikáció elméleti előfeltevései; a kulturális különbségek antropológiai magyarázatai.
7. Kultúra és személyiség; nemzeti karakter és etnicitás.
8. Az „etnocentrizmus" és az abból fakadó etikai problémák.
9. A kulturális sokféleségből adódó ismeretelméleti és erkölcsi kérdések.
10. A nemzeti kultúrák összehasonlításának modelljei: Hofstede.
11. A nemzeti kultúrák összehasonlításának modelljei: Kluckhohn és Strodtbeck.
12. A nemzeti kultúrák összehasonlításának modelljei: Hall.
13. A nemzeti kultúra hatása a szervezeti kultúrára Hofstede és Stevens szerint.
14. A nemzeti kultúra hatása a szervezeti kultúrára Trompenaars szerint.
15. Kommunikáció és szándék; a kommunikációt akadályozó tényezők.
16. Kommunikáció és nyelv.
17. A csend szerepe a kommunikációban.
18. A verbális és nem verbális kommunikáció mennyiségi és minőségi viszonya.
19. Milyen módokon egészítheti ki a nem verbális kód a verbális üzenetet?
20. A nem verbális jelzések funkciói.
21. A nem verbális kódok fajtái: személyhez kötött kódok.
22. A nem verbális kódok fajtái: környezeti kódok, tér- és időkezelés.
23. Virtuális felségterületek.
24. Pozitív és negatív sztereotípia, előítélet, diszkrimináció.
25. Auto- és heterosztereotípia, szociotípia.
26. Kulturális sokk.
27. Az interkulturális érzékenység fejlesztésének modellje: etnocentrikus fázis.
28. Az interkulturális érzékenység fejlesztésének modellje: etnorelatív fázis.

x