Kommunikációs ismeretek

 A tantárgy oktatója: Dr. Könczöl Miklós

kredit
4
félév: 
2
óratípus:
előadás
óraszám:
N:3, L:18
előhallgatás:
számonkérés:
kollokvium

A tantárgy tartalma:

A kommunikáció színterei és csatornái. A nyelvi kommunikáció. Közlés és meggyőzés. Cselekvés szavakkal. Gesztusok és szimbólumok. A társadalom kommunikációs rendszere. Együttműködés és konfrontáció a közéleti kommunikációban. Politikai kultúra és politikai kommunikáció. A vezetés és szabályozás kommunikációs dinamikája. Az elektronikus médiumok sajátosságai.

Kötelező tananyag: Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.
 
A tanegység tartalma:
 
1. A kommunikáció alapfogalmai: a jel (Tk. 14-18.)
2. A kommunikáció alapfogalmai: a kommunikáció (Tk. 11-13, 19-24.)
3. A kommunikáció alapfogalmai: a nyelv (Tk. 25-30.)
4. A kommunikáció információelméleti és szemiotikai vizsgálata (Tk. 39-41.)
5. A kommunikáció szociolingvisztikai elemzése (Tk. 47-50.)
6. A kommunikáció csatornái: általános áttekintés (Tk. 53.)
7. A performatív aktusok elmélete (Tk. 31-35; előadás)
8. Narratológia  és diskurzus elemzés (Tk. 60-63.)
9. Az írás és az értelmezés problémái (Tk. 63-67; előadás)
10. A nem verbális kommunikáció: mimika és tekintet (Tk. 73-79.)
11. A nem verbális kommunikáció: hang és gesztus (Tk. 80-84.)
12. A nem verbális kommunikáció: testtartás, térköz, szignálok és empátia (Tk. 84-92.)
13. A kommunikáció pszichológiai és társadalomlélektani összefüggései (Tk. 36-38; előadás)
14. A nyilvános kommunikáció: szervezeti kommunikáció (Tk. 95-98.)
15. Kommunikáció a bürokratikus szervezetben (Tk. 98-101; előadás)
16. Tömegkommunikáció és tömegtársadalom (Tk. 101-103. előadás)
17. A modern politikai rendszer (előadás)
18. Média és véleményformáló elit (előadás)
19. A tömmegkommunikáció sajátosságai (Tk. 104-107)
20. A manipulatív kommunikáció: a reklám (Tk. 107-112.)
21. A manipulatív kommunikáció: a politikai marketing (Tk. 112-114.)
22. A jogi kommunikáció: a jogi nyelv sajátosságai (Tk. 115-120.)
23. A jogi kommunikáció: a jogi fogalmak (Tk. 123-129.)
24. A jogi kommunikáció: a jogi pragmatika és a jogértelmezés problémája (Tk. 129-134; előadás)
25. Retorika: történet és alapfogalmak (Tk. 136-142.)
26. Retorika: a retorika eszköztára (Tk. 142-146.)
27. Retorika: a szónoki beszéd felépítése (Tk. 146-152.)
28. Retorika: érvelés-típusok (Tk. 152-160.)

 

Tananyag:
  1. Előadások anyaga
  2. Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. (Miskolc: Bíbor Kiadó 2002) [és változatlan utánnyomásai]

Ajánlott irodalom:

Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (Budapest: Animula Kiadó 1986)
Közéleti kommunikáció szerk. Buda Béla, Sárközi Erika (Budapest: Akadémiai Kiadó 2001)
Társadalmi kommunikáció szerk. Béres István, Horányi Özséb (Budapest: Osiris 1999)
Nyelv – kommunikáció – cselekvés szerk. Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (Budapest: Osiris 1997).

Számonkérés: a hallgatók a félév folyamán egy fakultatív (25 pont) és egy kötelező zárthelyi dolgozatot (50 pont) írnak. A “megfelelt” minősítés megszerzésének feltétele minimum 31 pont, a “jól megfelelt” minősítésé minimum 41 pont megszerzése a dolgozatokkal.

 

 

Felkészülést segítő kérdések

A 2014/2015. tanév őszi szemeszterére

 
I. Jel, kommunikáció és nyelv
 
1. Melyek a kommunikáció fő funkció? Illusztrálja az előbbieket példákkal!
2. Magyarázza el a szemantikai háromszög segítségével a jel és jelentés kapcsolatát!
3. Mi az a szemantika négyszög? Mi a különbség a logikai és nyelvi ellentétpárok között?
4. Mutassa be a kommunikáció általános modelljét!
5. Magyarázza el a kommunikációs akadály fogalmát és illusztrálja a kommunikáció általános modelljének felhasználásával!
6. A tárgy és a beszélők viszonyában mit jelent a távolság fogalma?
7. Milyen szempontokból osztályozhatjuk a kommunikációt?
8. Értelmezze és magyarázza meg: grammatika = fonetika + morfológia + szintaxis
9. Mi a kapcsolata a nyelvnek a végtelenséggel és az egyetemességgel?
10. Sorolja fel és részletesen magyarázza el a beszélt és az írott nyelv közötti különbségeket!
 
II. Nyelvfilozófia és szociolingvisztika
 
11. Melyek a fő különbségek a konstatív és a performatív aktusok között? Illusztrálja magyarázatát példákkal!
12. Elegendő-e a szavak puszta kimondása a performatív aktus létrejöveteléhez?
13. Hogyan hibázhatunk a performatív aktusok során? Melyek a balfogások?
14. Van-e összefüggés a társadalmi hierarchia és a nyelvhasználat között?
15. Mi az a Whorf-hipotézis? Magyarázza meg példák segítségével!
16. Magyarázza meg a kidolgozott és a korlátozott kód közötti különbséget!
17. Magyarázza meg a szociolingvisztika segítségével, hogy miért és hogyan termeli újra az oktatási rendszer a társadalmi különbségeket (kidolgozott/korlátozott kód)!
 
III. Információelmélet és szociálpszichológia
 
18. Mi a kapcsolat az információ és a rendezettség között?
19. Mutassa be a kommunikáció információelméleti modelljét!
20. Elemezzen egy tetszőleges kommunikációs szituációt az információelméleti modell segítségével!
21. Ismertesse a nyelv szocializációban betöltött szerepét!
22. Melyek a szocializáció fázisai és ágensei?
23. Milyen szerepet játszik a család a szocializáció folyamatában?
24. Ismertesse az egyéni alkat leírására használt fogalmakat és ezek összefüggéseit a kommunikatív kompetenciával!
25. Mutassa be az attitűd és az előítélet szerepét a politikai kommunikáció vonatkozásában!
 
IV. A beszéd
 
26. Mutassa be a hangképzés folyamatát és a beszédhang sajátosságait!
27. Melyek azok a vokális jegyek és hogyan kapcsolódnak ezek a nyelv jelentést hordozó szintjeihez?
28. Mi az a narratív kompetencia? Mi a funkciója?
29. Mutassa be egy példán keresztül a társalgás jelenségét!
30. A csend szerepe a beszédben. Mutassa be szünet és a csend különféle szerepeit!
 
V. Az írás
 
31. Elemezze a következő jelenség-sort: ábrázolás – hieroglafikus írás – lineáris írás!
32. Mutassa be az írás fejlődését a krétai görög írás története alapján?
33. Értelmezze: ideografikus írás – szótagírás – betűírás!
34. Mit tudhatunk meg az írásképből?
35. Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? Mutassa be az egyes lépéseket!
 
VI. A nem verbális kommunikáció
 
36. Miben tér el egymástól a verbális és a nem verbális kommunikáció?
37. Melyek a nem verbális kommunikáció funkciói?
38. Mennyiben univerzális és mennyiben kulturálisan kondicionált a mimika?
39. Milyen üzeneteket olvashatunk ki a tekintetből?
40. Hogyan fejeződhet ki személyiségünk a hangunkban?
41. Magyarázza meg: gesztusnyelv – gesztusjelek – gesztikulálás – zavarjelek!
42. Mi az a térköz és milyen típusai vannak?
43. Mik azok a szignálok és miben különböznek az összes többi nem verbális jelenségtől?
44. Mutassa be az empátia jelenségét és magyarázza el kiemelkedő fontosságát a nem verbális kommunikációban!
 
VII. Szervezeti és manipulatív kommunikáció
 
45. Mutassa be a csoportot mint általános szociológiai jelenséget? Melyek a főbb jellemzői?
46. Mutassa be a csoporton belüli kommunikáció lehetséges sémái (háló, kör stb.)!
47. Melyek a bürokratikus szervezet sajátosságai és hogyan befolyásolják ezek a szervezet kommunikatív struktúráját?
48. Milyen vezetési stílusok léteznek? Melyik mikor hatékony?
49. Manipuláció – meggyőzés – befolyásolás: mi a különbség?
50. Hogyan működnek a reklámok?
51. Mi a politikai marketing lényege?
 
VIII. Tömegkommunikáció és tömegmédia
 
52. Miben különbözik a társadalmi nyilvánosság a korábbi korszakoktól, és mi a tömegkommunikáció szerepe ebben?
53. Mutassa be a tömegkommunikáció jellemzőit!
54. Hogyan változtatja meg a tömegkommunikáció a kommunikáció hagyományos szerkezetét (sztár, befogadó, hitelesség, valóság/fikció)?
55. Magyarázza meg és írja le a véleményét róla: messagemassagemass-age!
 
IX. A jogi kommunikáció
 
56. Milyen rétegekre bontható a jogi szaknyelv?
57. Mutassa be példák segítségével a jogi fogalmak különböző fajtáit!
58. Milyen szerepe van a koherencia követelményének a jogi „történetmesélésben”?
 
X. Retorika
 
59. A klasszikus hagyomány szerint, melyek a retorika alkalmazásának fő területei?
60. Melyek a meggyőzés eszközei (ethosz, pathosz, logosz)?
61. Ismertesse, Cicero szerint hogyan kell felépíteni a szónoki beszédet!
62. Melyek a szónoki beszéd szerkezeti elemei?
63. Mutassa be a jogi argumentáció változatait!
64. Ismertessen néhány jellegzetes jogi argumentumot példákkal megvilágítva! 
x