Közpolitika

A tantárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János

kredit
4
félév:  4
óratípus:
előadás
óraszám:
N:3, L:18
előhallgatás:
számonkérés:
kollokvium

Tantárgy célja:

 A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a közpolitikai gondolkodásmódot és a közpolitikai elemzéshez, tervezéshez és végrehajtáshoz szükséges ismereteket és készségeket.

Tantárgyleírás:

 A közpolitika fogalma, megközelítései. Közpolitikai háttérelméletek és közpolitikai filozófiák. A társadalmi igények és a kormányzati politikák történeti alakulása. Jó kormányzás, jó állam, szubszidiárius és részvételi kormányzás elmélete.  Állam, közigazgatás, közpolitika viszonyrendszere. Közpolitikai modellek. A közmenedzsment fogalma és alkalmazása. A közpolitika és a szakpolitikák típusai. A közpolitika javai (elvonás, újraelosztás) és eszközei. A közpolitikai ciklus. A közpolitikai napirend. A közpolitikai érdekérvényesítés általános, európai uniós (brüsszeli) és magyarországi modellje. Lobbizás, érdekérvényesítő szervezetek, civil társadalom. A választási és a kormányprogramok, a kormányzati célkitűzések szerepe a közpolitika-alakításban. Törvényesség, jogállamiság és a közpolitikai hatékonyság összefüggései, problémái. A közpolitikai döntés előkészítése: jogalkotástan és közpolitika. A politikai és a szakmai döntés elmélete és gyakorlata. Tervezési és megvalósítási folyamatok és eszközök a közpolitikában. Közigazgatási végrehajtás (bürokrácia logikája) és a közpolitikai szemlélet. Civiltársadalmi részvétel, közpolitika és helyi politika. A közpolitikák értékelése (monitoring és evalváció), hatékonyság és eredményesség, teljesítménymérés. Visszacsatolás, korrekció és programmódosítás.

Kötelező irodalom:

(az alábbi irodalmak Tételsorban megjelölt egyes fejezetei, részei)

Gajduschek György, Hajnal György: Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Budapest  hvgorac, 2010, ISBN 9789632581064

Bodó Barna: Közpolitika. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2011, ISBN 978-973-1970-49-3

Simon Zoltán: Érdekérvényesítés a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest, L’Harmattan, 2009, (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404) ISBN 978-963-236-024-9

Horváth M. Tamás: Közmenedzsment. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2010, ISBN 978-963-7296-07-9.

Frivaldszky János: A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről. In: Frivaldszky János-Szigeti Szabolcs (szerk.): A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások. Budapest, JTMR Faludi Ferenc Akadémia, L’Harmattan, 2012, 51-103. o. ISBN 9789638014382  [Agóra 12]

Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. ISBN 978-615-5491-37-5

Ajánlott irodalom:

Rixer Ádám: A köz természete. Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2013, ISBN 9786155337321

Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2008, ISBN 9789639542631

Frivaldszky János: Jó kormányzás a neokonzervatív/neoliberális korszak után: a közjóra irányuló szubszidiárius-relacionális kormányzás felé. Iustum Aequum Salutare, 2013/2. 21–82.

 

Közpolitika (BA)

Tételsor

2014-2015. II. félév

 

1.) A Közpolitika fogalma. A közpolitika megközelítései. In Gajduschek György, Hajnal György: Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Budapest: hvgorac, 2010, (továbbiakban: „KP") 17-21. 30-38.

2.) Közpolitikai háttérelméletek. Bodó Barna: Közpolitika. Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2011, (továbbiakban: „K") 101-135.

3.) Közpolitikai filozófiák. „K" 67-72.

4.) A szakpolitikák típusai és eszközei. „KP" 61-68.

5.) Állam, közigazgatás, közpolitika. „K" 39-49.

6.) Közpolitikai modellek. „K" 52-53.

7.) A közmenedzsment fogalma. Horváth M. Tamás: Közmenedzsment. Budapest-Pécs: Dialóg Campus, 2010. 26-37. A közmenedzsment az angolszász országokban. 39-47. A közmenedzsment alkalmazási szintjei a fejlett országokban. 66-74.

8.) A közpolitikai érdekérvényesítés általános, európai uniós (brüsszeli) és magyarországi modellje. Simon Zoltán:Érdekérvényesítés a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest: L'Harmattan, 2009, 13, 44, 107.

9.) Megvalósítási folyamatok a közpolitikában. „KP" 127-147. A megvalósítási folyamatok tervezése. A Gantt-diagram. „KP" 364-368.

10.) A közpolitikák értékelése. Monitoring és evalváció. „KP" 148-169. „KP" 383-385.

11.) Az indikátorok szerepe a kormányzati teljesítmények mérésében.  Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. (továbbiakban: „HK")  80-90.

12.) Neoinstitucionalista megközelítések. Többszintű kormányzás korszakai, típusai. „HK" 63-68.

13.) Közpolitikai hálózatok. Koordináció és kormányzás. Meta-kormányzás. A demokrácia problematikája a kormányzáskoncepciókban. „HK" 68-79.

14.) Frivaldszky János: A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről. 51-103. In Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János (szerk.): A jó kormányzásról: Elmélet és kihívások. Budapest: L'Harmattan, 2012.

 

Budapest, 2015. március 23.

 

Dr. Frivaldszky János

tantárgyjegyző

 

x