Logika

A tantárgy oktatója: Dr. Tattay Szilárd

kredit

4

félév: 

2

óratípus:

előadás

óraszám:

N:3, L:18

előhallgatás:

számonkérés:

kollokvium

 

 

A tantárgy tartalma:

A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a logika és a jogi logika történeti kialakulásával, s a szillogisztikus törvényalkalmazás modern modelljéig történő fejlődésével. A jogi logika a jogászi gondolkodás tágabb keretén belül kerül bemutatásra: a gyakorlati filozófia (ars, prudentia) és a tudományos (scientia) gondolkodás erőtereiben. A kortárs logikai irányzatok, valamint a posztmodern törekvések felvázolását követően, továbbá azoknak a jogi logikára való hatásának kifejtése után a klasszikusok jogi logikája kerül alaposabb bemutatásra. Ezen, újabban újra-felfedezett dialogikus szerkezetű dialektikus érvelési mód struktúrájában alkalmas arra, hogy ún. nehéz jogi esetek is jó eséllyel megoldásra kerüljenek. Mindeközben az apodiktikus-deduktív érvelés érvénye is fennáll az alapvető emberi jogok megalapozásakor. 

Tananyag:

  • Szabó Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001, 111-248.
  • Frivaldszky János: Dialektika: mint a rendszerré szervezés és mint a tudományos vita eszköze. In Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia. Budapest, Szent István Társulat, 2007, 81-93.
  • Frivaldszky János: Jogtudomány és diszkurzivitás a középkorban, a kortárs olasz jogfilozófiai kutatások fényében. In Fekete Balázs – Könczöl Miklós – H. Szilágyi István (szerk.): Iustitia kirándul. Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Budapest, Szent István Társulat, 2009, 229-270.
  • Frivaldszky János: Természetjog és emberi jogok. Budapest, PPKE JÁK, 2010, 127-146.
  • Georges Kalinowski: Az erkölcsi normák igazságértéke. In Paksy Máté – Tattay Szilárd (szerk.): Ratio iuris. Szövegek a természetjogi gondolkodás tanulmányozásához. Budapest, Pázmány Press, 2014, 251-256. 

 

Tematika:

1. Tradicionális és modern logika
2. A logikai grammatika
3. Logikai és metalogikai jelek
4. Logikai törvények; az azonosság
5. Kategorikus állítások
6. A következményreláció
7. Intenzionális logika; modális logika
8. Deviáns logikák
9. Deontikus logika
10. Jogi logika
11. A római jogászok dialektikája
12. Logika a középkori jogtudományban
13. Az emberi jogok deduktív igazolása
14. A retorika általában és a jogban

 

 

x