Igazságügyi Igazgatási BA Szak

2020. 09. 15.

Tantárgyak:

Bevezetés a jogfogalmakba

 A tantárgy oktatója:  Könczöl Miklós

kredit: 4
félév: 1
óratípus: előadás
óraszám: N:2, L:15
előhallgatás:
---
számonkérés: kollokvium

 

A tantárgy tartalma:
 
A tananyag mintegy kétharmad része foglalkozik a későbbi tételesjogi és a jogelméleti stúdiumok megalapozását biztosító fogalmak bemutatásával és elemzésével, körülbelül egyharmada pedig az államelméleti, politikatudományi, alkotmányjogi és az általában vett közjogi tárgyak elsajátításához elengedhetetlen fogalmakat tárgyalja. Az oktatás egy tudományelméleti, illetve tudomány-rendszertani bevezetéssel kezdődik, amely egyúttal vázolja a természetjogi és a jogi pozitivista gondolkodás történeti hagyományait is. Ezt követi a tananyag gerincét képező jogi alapfogalmak ismertetése, majd az összehasonlító jogi bevezetést követően, az államtudományi alapfogalmak bemutatásával zárul.
 
Tananyag:
 
Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Ötödik, átdolgozott kiadás (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012). Angol nyelvű leírást lásd a HONLAPON. Péteri Zoltán: Bevezetés a jogfogalmakba. Előadások (Budapest: Szent István Társulat 2003)
 

Jogszociológia

A tantárgy oktatója: Dr. H. Szilágyi István, Dr. Tattay Szilárd

kredit
2
félév: 
1
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2 ; L:12
előhallgatás:
számonkérés:
évközi jegy

 

A tantárgy tartalma:

A tárgy a szociológia szemléletmódjának megfelelően elsősorban nem a jogászok, hanem a társadalom szempontjából mutatja be és elemzi a modern jog jellegzetes jelenségeit. A szociológiai jogfogalom bevezetését követően kerülnek tárgyalásra a jogszociológia meghatározó elméleti keretei, illetve az empirikus kutatások módszertani problémái. Ezek után az anyag sorra veszi a jogszociológia jellegzetes problémaköreit: a jog képződésének és érvényesülésének problémáit, a jog és a társadalmi szerkezet összefüggéseit, a jog és a kultúra, a politika és a gazdaság kölcsönhatásait. A tárgy végezetül külön figyelmet szentel a hazai joggyakorlat szociológiai elemzésének, különös tekintettel a hazai roma kisebbség jogi helyzetére.

Tananyag:

H. Szilágyi István (szerk.): Társadalmi-jogi kutatások. (Egyetemi jegyzet. Harmadik, átdolgozott kiadás.) Budapest, Szent István Társulat, 2013.

 

Politológia

A tantárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János, Dr. Könczöl Miklós

kredit
2
félév: 
1
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2 ; L:15
előhallgatás:
számonkérés:
évközi jegy
 
A tantárgy tartalma

A politika antropológiája. A politikatudomány diszciplínája és szemléletmódja. A politikai rendszer és elemei. A kormányzati rendszerek. Az államfő a politikai rendszerben. Alkotmánybíráskodás és politika. A politikai kultúra, politikai ideológiák. Pártok és pártrendszerek. A választási rendszerek. A kormányalakítás. A politikai érdekérvényesítés szereplői, folyamatai és jelenségei. A közpolitika fogalma, eszközrendszere és folyamata. A média politikai szerepe – értelmiség és nyelvpolitika. A globális politika szereplői és jelenségei. Helyi politika. A „jó kormányzás" modelljei és kérdései. A közpolitika fogalma, eszközrendszere és folyamata, a hálózati kormányzás ismérvei.

Tananyag (csak a Tételsorban megjelölt fejezetek):

Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég Kiadó, 2006.
Enyedi Zsolt és Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014.
Petrétei-Tilk-Veress: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski-Drinóczi (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. Budapest, HvgOrac, 2007.
Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó. Politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016.

TÉTELSOR

2020-2021-es tanév, őszi félév

(Csak a jelen tételsorban pontosan megjelölt tananyagrészek, fejezetek kellenek a vizsgához, az egyéb fejezetek nem képezik a tananyag részét.)

1. A politikai viszony ismérvei. FJ 37-68. o.
2. A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása. P 201-210. o.; a parlament funkciói P 254-261. o.; a törvényelőkészítés folyamata. P 261-262. o.
3. A kormányformák, kormányzati rendszerek típusai és főbb jellemzői. PTV 9-37. o.
4. A parlament, a kormány, az államfő és az alkotmánybíróság viszonya. P 211-240. o.
5. Az államfő alkotmányjogi és politikai helyzete. P 279-288. o.
6. A politikai ideológiák. P 61-71. o.
7. A párt fogalma és alaptípusai. EK 15-18. o., 23-29. o.
8. A politikai kultúra három típusa. EK 31-39. o.
9. Választási rendszerek. EK 243-254. o.
10. Választási rendszerek politikai következményei. EK 255-265. o.
11. Pártrendszerek. EK 141-165. o.
12. Kormányalakítás és koalíciós elméletek. EK 187-204. o.
13. Politikai mozgalmak és háttérszervezetek. P 139-164. o.
14. Érdekegyesületek. P 113-122. o.
15. Tömegkommunikáció és politika. P 177- 194. o.
16. A kormányzás új formái. A kormányzati teljesítménymérés. HK 57-62. 66-90.
17. A közjóra irányuló szubszidiárius „jó kormányzás" ismérvei, összevetése a kortárs kormányzáselméletekkel. FJ 128-141. o. (Az „összefoglalás" ezen utolsó oldalon nem kell.)
18. A közpolitika fogalma, eszközrendszere és folyamata, a hálózati kormányzás ismérvei. GH

A tételekhez tartozó tananyagrészek és azok kódjelölései

Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó. Politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016.
Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég Kiadó, 2006. Kódja: „P"
Enyedi Zsolt és Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. Kódja:„EK"
Kaiser Tamás: A kormányzás új formái és a teljesítménymérés problematikája. In Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Kódja: „HK"
Petrétei-Tilk-Veress: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski-Drinóczi (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. Budapest, HvgOrac, 2007. Kódja: „PTV"
Gajduschek György, Hajnal György: Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Budapest, HVG-ORAC. 2010. "GH"

Budapest, 2020. szeptember 15.

x