Igazságügyi Igazgatási BA Szak

2020. július 1.

Tantárgyak:

Bevezetés a jogfogalmakba

 A tantárgy oktatója:  Könczöl Miklós

kredit: 4
félév: 1
óratípus: előadás
óraszám: N:2, L:15
előhallgatás:
---
számonkérés: kollokvium

 

A tantárgy tartalma:
 
A tananyag mintegy kétharmad része foglalkozik a későbbi tételesjogi és a jogelméleti stúdiumok megalapozását biztosító fogalmak bemutatásával és elemzésével, körülbelül egyharmada pedig az államelméleti, politikatudományi, alkotmányjogi és az általában vett közjogi tárgyak elsajátításához elengedhetetlen fogalmakat tárgyalja. Az oktatás egy tudományelméleti, illetve tudomány-rendszertani bevezetéssel kezdődik, amely egyúttal vázolja a természetjogi és a jogi pozitivista gondolkodás történeti hagyományait is. Ezt követi a tananyag gerincét képező jogi alapfogalmak ismertetése, majd az összehasonlító jogi bevezetést követően, az államtudományi alapfogalmak bemutatásával zárul.
 
Tananyag:
 
Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Ötödik, átdolgozott kiadás. Miskolc, Prudentia Iuris, 2012.
Péteri Zoltán: Bevezetés a jogfogalmakba. Előadások. Budapest, SzIT, 2003.
 

Jogszociológia

A tantárgy oktatója: Dr. H. Szilágyi István, Dr. Tattay Szilárd

kredit
2
félév: 
1
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2 ; L:12
előhallgatás:
számonkérés:
évközi jegy

 

A tantárgy tartalma:

A tárgy a szociológia szemléletmódjának megfelelően elsősorban nem a jogászok, hanem a társadalom szempontjából mutatja be és elemzi a modern jog jellegzetes jelenségeit. A szociológiai jogfogalom bevezetését követően kerülnek tárgyalásra a jogszociológia meghatározó elméleti keretei, illetve az empirikus kutatások módszertani problémái. Ezek után az anyag sorra veszi a jogszociológia jellegzetes problémaköreit: a jog képződésének és érvényesülésének problémáit, a jog és a társadalmi szerkezet összefüggéseit, a jog és a kultúra, a politika és a gazdaság kölcsönhatásait. A tárgy végezetül külön figyelmet szentel a hazai joggyakorlat szociológiai elemzésének, különös tekintettel a hazai roma kisebbség jogi helyzetére.

Tananyag:

H. Szilágyi István (szerk.): Társadalmi-jogi kutatások. (Egyetemi jegyzet. Harmadik, átdolgozott kiadás.) Budapest, Szent István Társulat, 2013.

 

Politológia

A tantárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János, Dr. Könczöl Miklós

kredit
2
félév: 
1
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2 ; L:15
előhallgatás:
számonkérés:
évközi jegy
 
A tantárgy tartalma:
 
A kurzus az állami és a politikai intézményeket nem jogi-normatív szempontból tárgyalja, hanem a politológia, mint társadalomtudomány leíró módszertanával. Így nem az alkotmányjogi-közjogi szabályozottság van a középpontban, hanem a hatalmi és politikai jellegnek ezt sokszor lényegesen átalakító hatásmechanizmusai. Vagyis az intézmények a gyakorlati hatalmi-politikai működésükben kerülnek vizsgálatra, ahol a politikai rendszer szélesebb kategória az államnál. A tárgy célja a politikatudomány alapkategóriáinak, vizsgálatai területeinek és szemléletmódjának a bemutatása gyakorlati szempontból, ahol azonban ez utóbbi szükségessé teszi a politikai filozófia vonatkozó értéktartalmainak párhuzamos, illetve mögöttes megjelenítését is.
 
Tananyag:
 
Pokol Béla: Politikaelmélet. Budapest, Századvég, 2006.
Enyedi–Körösényi: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris, 2004.
x