Kodifikátor Szak

2013/2014 tanév őszi félév

Csak levelező tagozaton!

 

Kihirdetés, közzététel, hatályosság

A tantárgy oktatója: Dr. Paksy Máté

kredit:
3
félév: 
1
óratípus: előadás
óraszám:
N:2, L:9
előhallgatás:
számonkérés:
kollokvium

 

A tantárgy tartalma:
 
A jogtörténeti tanulmányainkból tudjuk, hogy a jogszabályok kihirdetése [promulgatio/declaratio] a királyok törvény-szentesítési jogkörére vezethető vissza. A középkor bölcs uralkodója csak akkor hirdetett ki egy jogszabályt, ha az tartalmilag is megfelelt a természetjognak. A modern formális jogban a kihirdetés és a közzététel elvált egymástól és differenciálódni látszik a jogforrási tagozódás szerint is, s az Európai Unió tagállamaiban pedig külön problémaként kezelendő a notifikációs kötelezettség. A jogállamiság eszméje, a jogbiztonság elve és az igazságosságszolgáltatáshoz való jog mindazonáltal megkövetelik, hogy még a jogszabályalkotás egyre intenzívebbé válása mellett is fennmaradjon a lehetősége annak, hogy a jogalkalmazók és a laikus jogkövető állampolgárok megismerhessék a jogszabályokat és cselekvésüket az állam, valamint a többi autoritás alkotta normatív mércékhez igazíthassák.
 
Tananyag:
 
Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Budapest, Osiris 2011.
Paksy Máté: A konstitucionalizmus archeológiája. Történetek és elbeszélések az összehasonlító alkotmányjog köréből. Budapest: Gondolat 2014_(megj. alatt) [recta ratio]
Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Budapest–Pécs, Dialóg-Campus, 2012.
A hatályos jogszabályok, és az Alkotmánybíróság határozatai, különösen:
Magyarország Alaptörvénye;
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

 

x