Általános filozófiatörténet

A tantárgy oktatója: Dr. Tattay Szilárd

A tantárgy tartalma:

A kurzus keretében a hallgatók a filozófiatörténetet elsősorban a jog- és politikai filozófia tükrében sajátítják el. Az emberi cselekvésekre és az emberi együttélésre vonatkozó normák, s az azokat szervező intézmények igazolási elméletei szinte minden jelentősebb filozófust foglalkoztattak a nyugati gondolkodás történetében. A filozófiatörténet társadalomelméleti és etikai problémái szinte mindig természetjogi elméletek alkotására ösztönözték a filozófusokat. Ezen elméleteket tekinti át a kurzus, a filozófiai gondolkodás kezdetétől kezdve egészen a posztmodern korig elérkezve, amely kor gondolkodóinak egyik fő kritikai éle szintén a klasszikus természetjogi gondolkodás ellen irányul. Ez is mutatja azt, hogy a természetjogi gondolkodásmód a filozófiatörténetben mindvégig a filozófiai gondolkodás egyik fő, s talán meghaladhatatlan „paradigmája".

Tananyag:

Turay Alfréd – Nyíri Tamás – Bolberitz Pál: A filozófia lényege, alapproblémái és ágai. Budapest, Szent István Társulat, 1992, 297
Frivaldszky János: Természetjog – eszmetörténet. Budapest, Szent István Társulat, 2001, 371
Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia. Budapest, Szent István Társulat 2007, 476
Takács Péter (szerk.): Államelmélet I. A modern állam elméletének előzményei és történeti alapvonalai. Budapest, Szent István Társulat, 2007, 386
Frivaldszky János: A posztmodern kor természetjog-ellenességének előzményei és annak kritikája. In Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Budapest, Gondolat, 2010, 79-129.

Tételsor:

1. Mi a filozófia? A filozófia mint életmód és mint tudomány
2. A filozófia fogalmának jelentésváltozása: ókori, középkori és újkori filozófia
3. A filozófia alapproblémái az ókorban, a középkorban és az újkorban
4. A lét mint alap: Platón
5. A lét mint alap: Arisztotelész
6. A teremtő Isten: Szent Ágoston
7. A teremtő Isten: Aquinói Szent Tamás
8. Az ember mint kiindulási alap: a racionalizmus és az empirizmus vitája
9. Az ember mint kiindulási alap: Kant
10. Igazságosság és törvény a platóni tanban
11. Platón politikai bölcselete
12. Arisztotelész erényetikája
13. A természetjog Arisztotelész műveiben
14. Arisztotelész politikai filozófiája
15. Szent Ágoston szeretetetikája
16. Természetjog Szent Ágoston írásaiban
17. Szent Ágoston a „két városról" és az államról
18. Aquinói Szent Tamás igazságosságelmélete
19. Örök törvény és természeti törvény a tomista gondolati rendszerben
20. Aquinói Szent Tamás állambölcselete
21. Természeti állapot, természetjog és állam Hobbes elméletében
22. Természetjog és társadalmi szerződés John Locke politikai filozófiájában
23. Rousseau a természeti állapotról és a társadalmi szerződésről
24. A francia felvilágosodás államra vonatkozó tanai
25. Kant etikája és politikai filozófiája

x