Bevezetés a kommunikációelméletbe

A tárgy oktatója: Dr. Könczöl Miklós

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kommunikációkutatás alapfogalmaival, azokat használni tudják a mindennapi kommunikációs tapasztalataik értelmezésében.

Tantárgy tartalma

A kommunikációkutatás alapfogalmai: információ, jel, kommunikáció. A kommunikatív jelenségek kutatásának fő irányai. A személyközi kommunikáció jellemzői. A társadalmi kommunikáció színterei és egyes jelenségei. Nyelvi kommunikáció. Érveléselmélet és informális logika.

Csoportkommunikáció, tömegkommunikáció. Politikai kommunikáció.

Irodalom

Kötelező tananyag:  az előadások anyaga

Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. Miskolc: Bíbor 2002 (és utánnyomásai)
Szabó Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. Miskolc: Bíbor 2001 (és utánnyomásai)

Ajánlott olvasmány

John L. Austin: Tetten ért szavak. Bp.: Akadémiai 1990
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp.: Animula 1994
Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Bp.: Typotex 2004
Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Bp.: Osiris 2001
Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Bp.: Typotex 2004
x