Bevezetés a politikatudományba

 

A tárgy célja:


A kurzus az állami és a politikai intézményeket nem jogi-normatív szempontból tárgyalja, hanem a politológia, mint társadalomtudomány leíró módszertanával. Így nem az alkotmányjogi-közjogi szabályozottság van a középpontban, hanem a hatalmi és politikai jellegnek ezt sokszor lényegesen átalakító hatásmechanizmusai. Vagyis az intézmények a gyakorlati hatalmi-politikai működésükben kerülnek vizsgálatra, ahol a politikai rendszer szélesebb kategória az államnál. A tárgy célja a politikatudomány alapkategóriáinak, vizsgálatai területeinek és szemléletmódjának a bemutatása gyakorlati szempontból, ahol azonban ez utóbbi szükségessé teszi a politikai filozófia vonatkozó értéktartalmainak párhuzamos, illetve mögöttes megjelenítését is.

Tematika:

A politika antropológiája és működési elvei; politikai törésvonalak, politikai kultúrák; politikus típusok; pártok típusai és pártrendszerek; választási rendszerek; kormányalakítás; kormányformák; kormányzás és közpolitika; nyomásgyakorló csoportok, érdekérvényesítés, lobbizás; neokorporativizmus; jó kormányzás és jó kormányzat; politikai mozgalmak; politika és média; politikai agytrösztök; politikai érdekérvényesítés a globalizált világban

Kötelező irodalom:


* Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai - fogalmak, problémák, elméletek . Budapest, Osiris, 2006, ISBN 9789633896051
* Enyedi–Körösényi: Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris, 2004, ISBN 9633896371
* Petrétei József–Tilk Péter–Veress Emőd: A kormányzati rendszerekről. In: Chronowski Nóra-Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana . Budapest, HvgOrac, 2007, 9-37.ISBN 9789632580043
* Pokol Béla: Politikaelmélet . Budapest, Századvég, 2006, ISBN 9637340254
* Frivaldszky János: Jó kormányzás és a közjó - politikai és jogfilozófiai szemszögből. Budapest, Pázmány Press, 2016.

Ajánlott irodalom:
David Levi-Faur (ed.): The Oxford Handbook of Governance . Oxford University Press, 2014, ISBN 9780199560530

 

A 2016-os őszi félév kurzusának vizsgatémakörei:


- a politikai viszony szerkezete,
- a politikai kultúra típusai,
- a párt fogalma és funkciói,
- a párttípusok fejlődéstörténete,
- az államformák és a kormányformák főbb típusai,
- kormányzati formák változásai a II. világháború után,
- választási rendszerek főbb típusai és azok jellemzői,
- választási rendszerek politikai következményei,
- pártrendszerek típusai,
- koalícióalkotási formák típusai,
- politikai mozgalmak típusai,
- szubszidiárius-relacionális kormányzás főbb jellemzői.

A számonkérés teszt-jellegű lesz.

x