Jogászi érvelés, jogi retorika

2020.07.01.

A tantárgy oktatója: Dr. Frivalszky János, Dr. Könczöl Miklós

kredit:

2

félév:

 

óratípus: 

előadás

óraszám:

N:2, L:3

előhallgatás:

Jogászi érvelés, jogi retorika

számonkérés: 

évközi jegy


Az oktatás célja:

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az argumentációelmélet, ezen belül is a jogi érvelés vizsgálatának alapfogalmaival. A kurzus hallgatói az elsajátított fogalomrendszer segítségével képesek lesznek az argumentatív jogi szövegek szerkezetének rekonstrukciójára, az érvelési hibák azonosítására, valamint észrevételeik szakszerű megfogalmazására.

Tantárgy tartalma:

Az érvelés fogalma és funkciója a jogban. Jogi érvelés az arisztotelészi retorikában. Az antik iskolai retorika rendszere és a jogi érvelés. Az ügyállások elmélete. A dialektikus-szillogisztikus jogi érvelés a középkorban. Az "Új retorika" és a jogi érvelés (Perelman). Jogi topika (Viehweg). Elbeszélések a jogi érvelésben. Stilisztika. Az érvelés logikai modellezése. Érvelési hibák és irreleváns érvek. Jogászi érvelés és jogértelmezés. Jogdogmatika. Alapelvek a jogászi érvelésben. A posztmodern (dekonstruktív) (jog)filozófia érvelési módjai és kritikája. A természetjogi igazságra épülő és a valószínűleg igazra irányuló jogászi érvelés.

Kötelező tananyag: az előadások anyaga

Frivaldszky János - Könczöl Miklós: Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán. Budapest, Pázmány Press, 2015.

Ajánlott irodalom:
- Frivaldszky János (2010) Mit üzen korunk jogásza számára Pázmány igazságra tartó dialektikus-szillogisztikus érvelési módja? In Maczák Ibolya (szerk.): Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter
egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. Budapest: PPKE. 87–96.
- Frivaldszky János – Kevevári István (2014) Pluralizmus és jogértelmezés. Michel Rosenfeld
dekonstrukciója. Pázmány Law Working Papers 2014/1.
- Könczöl Miklós (2007) Az antik rétorika és a jog narratív megközelítése. Jogtudományi Közlöny 62/12. 559–567.
- Könczöl Miklós (2015) Dikológia. Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél. Budapest:
Gondolat.
- Könczöl Miklós (2015) Platón a jogi rétorikáról. Három tanulmány. Budapest: Gondolat.
- Paksy Máté – Tattay Szilárd, szerk. (2014) Ratio iuris. Szövegek a természetjogi gondolkodás
tanulmányozásához. Budapest: Pázmány Press.
- Szabó Miklós – Varga Csaba, szerk. (2000) Jog és nyelv. Budapest: (Osiris).

x