Jogszociológia

2020.07.01.

A tantárgy oktatója: Dr. H. Szilágyi István, Dr. Tattay Szilárd

kredit:
2
félév:
 
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2, L:3
előhallgatás:
Bev.a jogfogalmakba 
számonkérés:
évközi jegy

 

A tantárgy tartalma:
 
A tárgy a szociológia szemléletmódjának megfelelően elsősorban nem a jogászok, hanem a társadalom szempontjából mutatja be és elemzi a modern jog jellegzetes jelenségeit. A szociológiai jogfogalom bevezetését követően kerülnek tárgyalásra a jogszociológia meghatározó elméleti keretei, illetve az empirikus kutatások módszertani problémái. Ezek után az anyag sorra veszi a jogszociológia jellegzetes problémaköreit: a jog képződésének és érvényesülésének problémáit, a jog és a társadalmi szerkezet összefüggéseit, a jog és a kultúra, a politika és a gazdaság kölcsönhatásait. A tárgy végezetül külön figyelmet szentel a hazai joggyakorlat szociológiai elemzésének, különös tekintettel a hazai roma kisebbség jogi helyzetére.
 
Tananyag:
 
H. Szilágyi István (szerk.): Társadalmi-jogi kutatások. (Egyetemi jegyzet. Harmadik, átdolgozott kiadás.) Budapest, Szent István Társulat, 2013.
John Griffiths: A jogalkotás társadalmi működése. in: H. Szilágyi István (szerk.):Jog és antropológia. Budapest, Szent István Társulat 2005. 239-273.

Tananyag: "Társadalmi jogi kutatások"

 

 

Jogszociológia –

írásbeli beszámoló témái

2020/2021 tanév őszi szemesztere

 

 1. Vázolja a szociológiai szemlélet, a társadalmi kontroll és a társadalmi mérnökösködés összefüggéseit!
 2. Hasonlítsa össze a klasszikus rendszerelmélet és az autopoetikus rendszerelmélet felfogását a jog társadalmi helyzetére vonatkozóan!
 3. Vázolja a jog és a politika funkcionális összefüggéseit!
 4. Mutassa be az „utólagos racionalizáció” szerepét a jogalkalmazás lélektani menetében!
 5. Elemezze a jog ösztönalapjainak problémáit!
 6. Mutassa be a jogi pluralizmus eszméjének fejlődését!
 7. Vázolja a gazdaság és a jog összefüggéseinek makro-szociológiai elméleteit!
 8. Melyek a kulturális jogösszehasonlítás új perspektívái és milyen nehézségek rejlenek benne?
 9. Vázolja az instrumentális jogszemlélet sajátosságait és kritikáját!
 10. Elemezze egy konkrét példa kapcsán a rituális vitarendezés működését!
 11. Vázolja a „harmadik személy” vitarendezésben játszott szerepeit!
 12. Vázolja a jogászságnak a jogalkotásban betöltött szerepét!
 13. Vázolja a szociológiai jogfogalmak csoportosítását egy-egy konkrét elmélet bemutatásával!
 14. Mennyiben árnyalhatja a közép-európai jogi kultúrákról alkotott képet a kulturális megközelítés?
 15. Mutassa be a nyelvi szimbólumok jelentőségét a jog integratív funkciója szempontjából!
 16. Vázolja a jog gazdasági elemzésének főbb irányzatait!
 17. Mit jelent a jogszociológiai szemlélet „immanens kritikai jellege”?
 18. Vázolja a jog és a reciprocitás különböző formáinak összefüggéseit!
 19. A jogegyenlőség érvényesülése mellett működhet-e a jog „elnyomó funkciója”?
 20. Mutassa be egy konkrét kutatás ismertetése kapcsán a félautonóm társadalmi mező elméletét!
 21. Mutassa be Max Weber kutatásainak jelentőségét a jog szociológiai elemzése szempontjából!
 22. Hasonlítsa össze az empirikus kutatás makro- és mikroszociológiai módszereit!

 

2020.07.01.

 

x