Szakdolgozat

 Szakdolgozat / diplomamunka

2020. 07.01.

TÉMÁK ÉS KONZULENSEK

 Bármely egyedi téma vagy további konzulens a tárgyjegyzővel egyeztetve választható!

 A jog mint szöveg és mint kultúra

Varga Csaba

H. Szilágyi István

A jogi formalizmus korlátai

Varga Csaba

 

Érvény / Hatály

Varga Csaba

Frivaldszky János

Érték, erkölcs, jog

Varga Csaba

Frivaldszky János

Say it with music! Intuició és emberi teljesség a jogban

Varga Csaba

 

Jog és nyelv

Varga Csaba

Frivaldszky János

Elv és szabály a jogban

Varga Csaba

 

Jogalkotás / Kodifikáció

Varga Csaba

 

Jogalkalmazás, joghézag, bírói kreativitás

Varga Csaba

 

Joglogika

Varga Csaba

Tattay Szilárd

Esetjog a kontinentális rendszerekben

Varga Csaba

 

A jogi érvelés változatai egyes kultúrákban

Varga Csaba

 

Távolkeleti, zsidó és/vagy iszlám jogi mentalitás

Varga Csaba

 

Jogtechnika

Varga Csaba

 

Jogi minták – egyetemesség vagy történelmi különössége

Varga Csaba

H. Szilágyi István

Jog, rend, társadalmi béke

Varga Csaba

H. Szilágyi István

A kontinentális és az angolszász jogi berendezkedés jövője

Varga Csaba

 

Jogontológia / Jog és ideológia

Varga Csaba

Frivaldszky János

A modern jogi gondolkodás irányai

Varga Csaba

Tattay Szilárd

Új fejlemények a jogszemléletben s a joggyakorlatban

Varga Csaba

 

Kellenek-e kötelezettségek is?

Varga Csaba

Frivaldszky János

A jogátvétel buktatói

Varga Csaba

 

Jogfejlődés a globalizmus perspektívájában

Varga Csaba

 

Az emberi jogi mozgalmak ideológiája és gyakorlata

Varga Csaba

Frivaldszky János

Az európajog felépülése és működése – jogelméleti nézőpontból

Varga Csaba

 

Magyar jogbölcseleti gondolkodás a XX. század első felében

H. Szilágyi István

 

Jog és irodalom 

H. Szilágyi István

 

Kulturális minták, jogi minták

Varga Csaba

H. Szilágyi István

Paradigmaváltás a jogösszehasonlításban

Varga Csaba

 

Szuverenitás – általában vagy egy gondolkodónál

Tattay Szilárd

 

Társadalmi szerződés – valamely elmélet

Frivaldszky János

Könczöl Miklós

Arisztotelész Politika – valamely téma

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

Platón az állam és igazságosság összefüggéséről

Frivaldszky János

 

Közjó és értelem mint államhatalom alapja és célja Aquinói Szt. Tamás szerint

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

Politikai realizmus Machiavelli elméletében

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

The Federalist Papers – valamely írás

Frivaldszky János

 

Kelsen – jogászi és szociológiai államfogalom

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

Carl Schmitt-elemzés

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

Bibó István politikai filozófiája

H. Szilágyi István

 

Totális állam – valamely elmélet

H. Szilágyi István

 

Alternatív politikai mozgalmak

H. Szilágyi István

 

Természetjog – Aquinói Szt. Tamás szerint

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

Szt. Ágoston De civitate Dei – valamely téma

Frivaldszky János

Tattay Szilárd

Természetjog – az államhatalom korlátozásában

Frivaldszky János

 

Jogok és kötelességek a természetjogi elméletekben

Frivaldszky János

 

Kortárs természetjogi elméletek

Frivaldszky János

 

A diktatúra jogtalanságaival szembenézés dilemmái

Varga Csaba

 

A jogállam és a jogállamiság általános elméleti kérdései

Varga Csaba

 

A jogállami átmenet kérdései

Varga Csaba

 

A jogállamiság és társadalmi-történelmi előfeltevései

Varga Csaba

 

Jogszerű jogfosztás? A bennszülött társadalmak jogai

Varga Csaba

H. Szilágyi István

A hazai roma kisebbség jogi helyzete

H. Szilágyi István

 

 

Tattay Szilárd:

1. A középkor jogi  és politikai gondolkodása
2. A természetjog eszmetörténete
3. A természetes jogok
4. A szuverenitás kérdései
5. Közvetlen és képviseleti demokrácia
6. Konzervatív politikai filozófia
7. Nemzet, nacionalizmus, nemzetállam
8. Normalogika

Könczöl Miklós:

Jogi rétorika - jogászi érvelés
Jogi szövegek nyelvi elemzése (történeti vagy kortárs)
Antik örökség a XXI. századi politikai gondolkodásban
Környezeti etika, a jövő nemzedékek jogai

 

H. Szilágyi István:

1. Jog és irodalom
2. A hazai romák jogi helyzete
3. Bibó István politikai filozófiája
4. Laikus jogtudat Magyarországon

 

Varga Csaba témamegjelölései:
 
Jogi kultúrák összehasonlító megközelítésben
Bírói gondolkodásmód összehasonlító tanulmányozása
Klasszikus zsidó, iszlám, avagy ázsiai jogi kultúrák egy-egy sajátos jegye
Globalizmus a jogban
Joghatások a múltban s a jelenben
Alkotmányjogiasítás, elvi és természetjogra hivatkozó érvelés példái, előnyei és árnyoldalai
Amerikanizálódás? a jogban?
Jogváltozás, jogátvétel korlátai
Hagyomány jelentősége és értelme a jogban, és pozitív szabályozással kiiktatásának veszélyei
Jog mint nyelv
Jog mint kommunikáció
Kultúrák és jogi berendezkedések összefüggése
Európajog, felépítésének s működtetésének jogfilozófiai mögöttese
Jogállamiság, joguralom: fogalom, túlhasználat okán kiüresedés veszélye
Jogállamiság, joguralom: egyetemes? partikuláris?
Modernizáció és jog
A kodifikáció és perspektívái posztmodern korunkban
Az emberi jogok természete
Emberi jogok: egyetemesek? és/vagy partikulárisak?

 

x