Természetjog

2020.09.15.

A tantárgy oktatója: Dr. Frivaldszky János, Dr. Tattay Szilárd

kredit:
2
félév:
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2, L:3
előhallgatás:
----
számonkérés:
beszámoló

 

A tantárgy tartalma:

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfogalmazása korszakában az emberi jogok jogilag kötelező erejűként való felismerése történelmi-erkölcsi tudatosodási folyamat eredménye volt, ami egyfajta „természetes hajlam szerinti megismerés” alapján ment végbe. Az emberi jogok érvényességi alapjában, magában az emberi természet mibenlétében azonban a felek nem tudtak megállapodni. Nem is volt erre szükség, hiszen gyakorlati konszenzus mutatkozott a védendő alapvető emberi jogok tekintetében. Ily módon azonban egy emberi természet kifejezett megfogalmazása híján az emberi jogok nem minősültek teoretikus értelemben „természetjogi”-aknak. Ezen kényszerű helyzet, az tehát, hogy a „veleszületett” jogokat nem lehetetett természetjogiasságukban megalapozni, vezetett oda, hogy a kinyilvánított emberi jogokkal és intézményekkel, azok eredeti értelmével szemben futó politikai igények fogalmazódnak immáron meg, mint korunk „új jogai”. A kurzus azt kívánja bizonyítani, hogy e törekvésekkel, igénybejelentésekkel, így például az „abortuszhoz való jog”-gal, illetve az öngyilkosságban való közreműködéshez való feltételezett joggal, továbbá a homoszexuális párok házasságkötéshez való jogának követelésével szemben csak az emberi természeti lényegből logikai szükségszerűséggel fakadó jogok és intézmények megfogalmazásával lehet hatékonyan érvelni. Elemzésre kerül tehát az emberi méltóság, valamint a házasság és a család intézményeinek természetjogi tartalma. A kurzus tárgyalja a jogi, az igazságossági, a szeretet és a politikai viszony jellemzőit. Természetjogi nézőpontból elemzésre kerül az uzsora problémaköre és a legutóbbi pénzügyi világválság okai. Hasonlóképpen a szabad vasárnap intézménye is, de külön teret szentelünk a közjó szent tamási és neotomista fogalmának is.

 

Tananyag:
 
  • Frivaldszky János: Természetjog és emberi jogok. Budapest, PPKE JÁK, 2010. ISBN 978-963-308-001-6
  • Frivaldszky János: A jog- és a politikai filozófia erkölcsi alapjai. Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-178-5
Ebből a kötetből az I., II., III., és a VIII. fejezet
https://jak.ppke.hu/uploads/collection/206/file/FJ_Tanulm22_beliv_vegl.pdf

 

Ajánlott irodalom:


Paksy Máté és Tattay Szilárd (szerk.): Ratio iuris. Szövegek a természetjogi gondolkodás tanulmányozásához. Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-202-7

 

Tematika és Tételsor:

 

I. Egyetértés az emberi jogok konkrét tartalmát, de nem azok alapját illetően

II. Jacques Maritain: ‘praktikus igazság’ és az emberi jogok természetjogi alapja – egy kompromisszum problémája

III. A természeti törvény ‘természetes hajlam’ szerinti elsődleges megismerése

IV. Természetes megismerés, gyakorlati értelem és teoretikus tudás

V. A természeti törvény elsődleges és másodlagos elvei

VI. A jogfilozófiai, mint reflektív, másodlagos megismerés szerepe az emberi jogok természeti törvényen alapuló igazolásában

VII. Egy morálfilozófiai megközelítésmód korlátai az emberi jogok igazolásában: Rhonheimer és a természeti törvény autonóm morálfilozófiai olvasati módja

VIII. Az emberi jogok esszencialista tomista igazolása

IX. A természeti törvény ‘másodlagos megismerése’: a deduktív jogi érvelés helye

X. Az alapvető emberi jogok metafizikai igazolását elnehezítő kortárs problémákról

XI. Az emberi jogok érvényességének „erős” megalapozása felé: a teoretikus értelemben vett emberi természet és az abból szükségszerűen következő előírások rehabilitálásáról

XII. A házasság és a család természetjogi fogalma és tartalmi elemei

XIII. Az emberi méltóság jelentésének története

XIV. Az emberi méltósághoz, a jogalanyisághoz és az élethez való jog

XV. A közjó fogalma és tartalma Aquinói Szent Tamásnál és a neotomistáknál

XVI. A szabad vasárnap intézménye természetjogi megközelítésben

XVII. Az uzsora természetjogi megközelítésben

XVIII. A jelen pénzügyi világválság okai természetjogi szempontból

XIX. A jogi és a politikai viszony. Jog és igazságosság

 

2020. szeptember 15.

 

                                                                                                Frivaldszky János
                                                                                                    tárgyjegyző

 

 

 

x