Közigazgatási urbanisztika

2020.07.03. 

Tantárgy:              Közigazgatási urbanisztika (kötelező: BA igazgatásszervező)

Tárgyfelelős:         Bándi Gyula

Az oktatás célja:

A közigazgatás településekre irányuló tevékenységének megismerése, kiindulva az elméleti alapoktól, rendszertantól, eljutva a mélyebb összefüggésekig, ezen belül különösen a fenntartható településüzemeltetés elemeinek megértéséig.

 

A tantárgy tartalma:

Elsősorban áttekintésre kerülnek a következők: a település fogalma, típusai, kialakulási és fejlődési formái Magyarországon, funkciói, gazdasági és társadalmi beágyazottságában. A politikai döntéshozásban és tervezésben a centralizáció és decentralizáció szerepe. Ehhez kapcsolódik a területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek szerepe, az épített környezet védelme, ennek jogi lehetőségei. Másik nagy kérdéskör a fenntartható településgazdálkodás, amelynek kiindulópontja az Agenda 21, illetve ide sorolhatók a környezetvédelmi és a környezet által biztosított közszolgáltatások.

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

Kollokvium, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 

Irodalom:

 Elsősorban az előadás anyaga, amihez a PPT prezentációkat közzétesszük (ld. lentebb).

 Tózsa István: Településtan. Budapest, Aula, 2011. ISBN: 978-963-969-895-6

 Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Budapest, Aula, 2011. ISBN: 978-963- 969-896-3

 Ehleiter József: Urbanisztika és regionalitás. Budapest, HVG-Orac, 2007. ISBN: 978-963-749-082-8

 Bándi Gyula: Környezetjog. Budapest, Szent István Társulat, 2011., ISBN: 978-963-277-254-7 kijelölt fejezetek

 

How to make a city great

 

Hajnal Klára: A fenntartható fejlődés elméleti kérdései és alkalmazása a településfejlesztésben
elérhetőség: http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16501

 

Az Európai Bizottság közleménye

 

Ez Magyarszéphely minta településképi kézikönyve:
http://www.kormany.hu/download/1/f3/01000/A%20ter%C3%BCletrendez%C3%A9si%20tervek%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%202017_m.pdf

Ez az Útmutató az települési arculati kézikönyvek készítéséhez (2017.január):
http://www.kormany.hu/download/1/f3/01000/A%20ter%C3%BCletrendez%C3%A9si%20tervek%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%202017_m.pdf

A területrendezési koncepció:
http://www.kormany.hu/download/1/f3/01000/A%20ter%C3%BCletrendez%C3%A9si%20tervek%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%202017_m.pdf

 

A Tanszék honlapján közzétett tanulmányok [Ehleiter József: A regionális együttműködés és formái, 2002. A települések típusai,  (TÁMOP anyag), Településföldrajz Településtervezés, szerk. Tóth Zoltán, 2007. 1–32. old. (HEFOP anyag) , Csapó Tamás: A városok szerkezete, funkcionális tagolódása

 

Tételsor

A gyakorlat az első tanítási héten elkezdődik (szeptember 8-i hét)!

Követelmények:

  • legalább 1 kiselőadás,
  • jelenlét (3 hiányzás megengedett, 4-6 hiányzás esetén a vizsgára bocsátás feltétele egy előzetes beszámoló a gyakorlatvezetőnél, ennél több hiányzás esetén vizsgára nem bocsátható)

 

PPT prezentációk:

Település

Fenntartható fejlődés

Alapelvek

Tervezés, területfejlesztés, területrendezés

Településrendezés

Hulladékgazdálkodás

Természetvédelem

Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés

Környezetvédelmi engedélyezés

x