Környezetvédelmi jog 1.

 

Tantárgy:                 Környezetvédelmi jog 1. (kötelező: jogász, BA nemzetközi igazgatás)

Tárgyfelelős:             Bándi Gyula

 Az oktatás célja:

A tantárgy célkitűzése a mai összehasonlító és elsősorban EU és ezzel szoros összefüggésben magyar környezetjogi szabályozás rendszerének és egyes kiemelt alapintézményeinek bemutatása. A tantárgy átfogó képet ad a szabályozás módszereiről, egyes eljárásokról, jogintézményekről. Fejleszti a hallgatók készségét abban, hogy az egyes jogágak, jogterületek átfedéseit felismerjék a több szempontból is integrált környezetjogi szabályozás megismerése által. A fontos jogintézmények részletes ismertetésre kerülnek, akárcsak a fejlesztési tendenciák.

A tantárgy tartalma:

 • A környezetjogi szabályozás története, kialakulása
 • A környezetjog elveinek rendszere és az egyes elvek bemutatása
 • A környezethez való jog értelmezése, nemzetközi, európai és hazai szinten
 • A környezetvédelmi szabályozás módszertani kérdései
 • Az EU környezetpolitikai alakulása, tendenciái
 • Az EU környezetvédelmi szabályozás az elsődleges jogban
 • Általános jogi elvek az EU-ban és azok környezetvédelmi vonatkozásai
 • A környezetjogi szabályozás intézményeinek rendszere, EU és hazai szinten
 • Preambulum, értelmezési eszközök, fogalmak és EU környezetjog
 • Tervezési intézmények

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

 Aláírás

 Irodalom:

 • Bándi Gyula: Környezetjog. Második, átdolgozott kiadás. 2014.
 • a Tanszék honlapján lévő PPT-k
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 

 Ajánlott:

 • Bándi Gyula – Csapó Orsolya – Kovács-Végh Luca – Stágel Bence – Szilágyi Szilvia (szerk: Bándi Gyula): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. Budapest, Szent István Társulat, 2008. ISBN: 978-963-277-061-1
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 
KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Előadások 2016/17. tanév I. félév

(jogász képzés + BA nemzetközi igazgatás)

 1. Bevezetés, a környezetjog története, sajátosságai
 2. A környezetjog elvei I.
 3. A környezetjog elvei II.
 4. A környezetjog elvei III.
 5. A környezethez való jog
 6. A környezetjog szabályozási módszerei
 7. EU környezetvédelmi akcióprogramok
 8. Az EU elsődleges jogi alapok kialakulása, története. Elsődleges jogi alapok a környezetvédelmen kívül.
 9. Alapelvek, célkitűzések az EU környezetjogban
 10. A nemzetközi együttműködés felhatalmazása, védelmi záradék, legkisebb szigor
 11. Az EU egyes általános alapelveinek érvényesülése
 12. A közösségi jog forrásai a környezetvédelemben
 13. Az EK környezetjogi jogintézményeinek áttekintése
 14. Értelmezés segítő eszközök (preambulum, hatály, fogalmak)

 

 

Környezetjogi elvek I.

Környezetjogi elvek II.

Környezetjogi elvek III.

Környezetjogi elvek IV.

A környezethez való jog

EU elsődleges jog

EU környezetpolitika

A környezetjog szabályozási módszerei

Környezetvédelmi engedélyezés

EU általános jogelvek

Másodlagos jog bevezetés

FERENC PÁPA LAUDATO SI' ENCIKLIKA

 

Az aláírás feltétele minimum egy dolgozat megírása, eredménytől függetlenül!

Levelezős hallgatók 1. dolgozat eredménye

Nappalis hallgatók 1. dolgozat eredménye

Levelezős hallgatók 2. dolgozat eredménye

Nappalis hallgatók 2. dolgozat eredménye

 

Levelezős hallgatók 1. dolgozat eredménye

 

x