Környezetvédelmi jog 1.

 2019.08.30.

 

Tantárgy:                 Környezetvédelmi jog 1. (kötelező: jogász, BA nemzetközi igazgatás)

Tárgyfelelős:             Bándi Gyula

 Az oktatás célja:

A tantárgy célkitűzése a mai összehasonlító és elsősorban EU és ezzel szoros összefüggésben magyar környezetjogi szabályozás rendszerének és egyes kiemelt alapintézményeinek bemutatása. A tantárgy átfogó képet ad a szabályozás módszereiről, egyes eljárásokról, jogintézményekről. Fejleszti a hallgatók készségét abban, hogy az egyes jogágak, jogterületek átfedéseit felismerjék a több szempontból is integrált környezetjogi szabályozás megismerése által. A fontos jogintézmények részletes ismertetésre kerülnek, akárcsak a fejlesztési tendenciák.

A tantárgy tartalma:

 • A környezetjogi szabályozás története, kialakulása
 • A környezetjog elveinek rendszere és az egyes elvek bemutatása
 • A környezethez való jog értelmezése, nemzetközi, európai és hazai szinten
 • A környezetvédelmi szabályozás módszertani kérdései
 • Az EU környezetpolitikai alakulása, tendenciái
 • Az EU környezetvédelmi szabályozás az elsődleges jogban
 • Általános jogi elvek az EU-ban és azok környezetvédelmi vonatkozásai
 • A környezetjogi szabályozás intézményeinek rendszere, EU és hazai szinten
 • Preambulum, értelmezési eszközök, fogalmak és EU környezetjog
 • Tervezési intézmények

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

 Aláírás

 Irodalom:

 • Bándi Gyula: Környezetjog. Második, átdolgozott kiadás. 2014.
 • a Tanszék honlapján lévő PPT-k
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 

 Ajánlott:

 • Bándi Gyula – Csapó Orsolya – Kovács-Végh Luca – Stágel Bence – Szilágyi Szilvia (szerk: Bándi Gyula): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. Budapest, Szent István Társulat, 2008. ISBN: 978-963-277-061-1
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 

 

 

 

 

Az aláírás feltétele minimum egy dolgozat megírása, eredménytől függetlenül!

 

 

x