Környezetvédelmi jog 1.

2020.07.02.

 

Tantárgy:                 Környezetvédelmi jog 1. (kötelező: jogász, BA nemzetközi igazgatás)

Tárgyfelelős:         Bándi Gyula

A tanegység célja:

A tantárgy célkitűzése a mai összehasonlító és az EU jog alapján elsősorban magyar környezetjogi szabályozás rendszerének és egyes kiemelt alapintézményeinek bemutatása. A tantárgy átfogó képet ad a környezetjog elveiről, a szabályozás módszereiről, a környezethez való jog kérdéséről, az EU alapvető szabályozási rendjéről, illetve megkezdi az intézményrendszer alapelemeinek tárgyalását, fejlesztési tendenciáikkal egyetemben. Fejleszti a hallgatók készségét abban, hogy az egyes jogágak átfedéseit felismerjék az integrált környezetjogi szabályozás megismerése által.

A tanegység tartalma:

1. Bevezetés, a környezetjog története, sajátosságai
2. A környezetjog elvei I.
3. A környezetjog elvei II.
4. A környezethez való jog.
5. A környezetjog szabályozási módszerei
6. Az EU környezetpolitikája
7. Az EU elsődleges jogának alakulása napjainkig a környezetvédelem terén
8. Az EU jog vonatkozó sajátos elvei
9. Az értelmezést segítő eszközök az EU jogban
10. A környezetvédelem intézményi rendszerének áttekintése
11. A tervezés szerepe és intézményei

Számonkérési és értékelési rendszer: 

Aláírás

Kötelező irodalom:

Bándi Gyula: Környezetjog c. tankönyv, Szent István Társulat 2014, I-IX. fejezet (letölthető: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/ch07s02.html)

Ajánlott irodalom:

BARTUS GÁBOR – SZALAI ÁKOS: Környezet, jog, gazdasgátan - Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok. Budapest: Pázmány Press, 2014. (letölthető: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/447082/file/Bartus-Szalai_Kornyezet_Jog_Gazdasagtan_2014_final.pdf)
Bándi Gyula (szerk.): Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység (KJK, 2001.)
Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga, Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft, 2012

 

 KÖVETELMÉNYRENDSZER 2020/21/1 (2020.09.04.)

 

Manual on Human Rights and the Environment

 

Tematika (2019.08.30.)

A környezetvédelem - bevezető

A környezetjogi elvek - levelező

Környezetjogi elvek I.

Környezetjogi elvek II.

Környezetjogi elvek III.

Környezetjogi elvek IV.

A környezetjog szabályozási módszerei

EU elsődleges jog

EU környezetpolitika

EU általános jogelvek

Másodlagos jog bevezetés

Környezethez való jog

Környezetvédelmi engedélyezés

Értelmezést segítő eszközök

FERENC PÁPA LAUDATO SI' ENCIKLIKA

 Az aláírás feltétele minimum egy dolgozat megírása, eredménytől függetlenül!

ZH Eredmények - Nappali tagozat - csak kóddal

ZH Eredmények - Levelező tagozat - csak kóddal

x