Környezetvédelmi jog 2.

2020.07.03.

 

Tantárgy:              Környezetvédelmi jog 2. (kötelező: jogász)

Tárgyfelelős:         Bándi Gyula

 

Az oktatás célja:

A tárgy 1. részének folytatása, amelyben a hallgatók az alkalmazásra kerülő jogintézmények rendszerében szükséges kompetenciákat kapják meg. különös tekintettel arra, miként kapcsolódnak össze a különböző jogterületek, az európai, illetve nemzetközi jog. Ugyancsak áttekintést adunk a szabályozás témaköreiről, azok intézményi rendjéről, annak érdekében, hogy a hallgatók képesek legyenek eligazodni a mindennapokban.

 

A tantárgy tartalma:

 • A megelőzést szolgáló jogintézmények, a környezetvédelmi engedélyezés, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálatra, az egységes környezethasználati engedélyre, és a környezetvédelmi felülvizsgálatra
 • A közvetlen beavatkozás lehetőségei. Az ellenőrzés.
 • A közigazgatási felelősség kérdései
 • Gazdasági eszközök. Együttműködési és önszabályozási típusú eszközök.
 • Az EU követelményei a szervezetekre vonatkozóan. A hazai feladat- és hatáskörök megosztása. Az önkormányzatok szerepe
 • Polgári jog és környezetvédelem
 • Büntetőjogi eszközök
 • Területrendezés, épített környezet. Vízvédelem, vízgazdálkodás szabályozása
 • Levegőtisztaság-védelem, természetvédelem, zajvédelem szabályozása
 • Veszélyes anyagok, ipari baleseti kockázatok szabályozása
 • Hulladékgazdálkodás
 • Nemzetközi környezetjog

 

Számonkérési és értékelési rendszer:

 Kollokvium, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

 

Irodalom:

 • Bándi Gyula: Környezetjog. Második, átdolgozott kiadás.
 • a Tanszék honlapján lévő PPT-k
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 

ajánlott:

 • Bándi Gyula – Csapó Orsolya – Kovács-Végh Luca – Stágel Bence – Szilágyi Szilvia (szerk: Bándi Gyula): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. Budapest, Szent István Társulat, 2008. ISBN: 978-963-277-061-1
 • a Tanszék honlapján megjelenő kiegészítő információk, dokumentumok

 

 Környezeti hatásvizsgálat 2019 (2020.02.10.)

 Stratégiai? környezeti vizsgálatok (2020.02.10.)

2020 tavaszi félévi tájékoztató (2020.02.10.)

 

Tananyag:

AB határozat a környezetvédelem szervezetrendszeréről (2020.02.10.)

 

Háttéranyag (2020.02.10.):

A Szószóló figyelemfelhívása a közigazgatás átszervezésének alkotmányos szempontjaira

Figyelemfelhívás a környezeti elemeket érintő hatósági eljárások résztvevői számára

Jogalkotási-kezdeményezés-környezeti felelősség

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK

https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/jogtudomanyi-monografiak-sorozat-kotetei/pump-judit-a-ptk-a-kornyezetjogasz-szemevel

https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/jogtudomanyi-monografiak-sorozat-kotetei/bartus-gabor-szalai-akos-kornyezet-jog-gazdasgatan-kornyezetpolitikai-eszkozok-kornyezet-gazdasagtani-modellek-es-joggazdasagtani-magyarazatok

 

Tételsor (2020.02.10.)

 

Ppt-k (2020.02.10.):

Környezeti hatásvizsgálat

Közigazgatás egyéb eszközei, szervezet rendszer problémái

Előzmények, féléves eszközrendszer, összegzés

Környezetvédelmi engedélyezés

 KHV esetek

Polgári jogi szabályok és környezetvédelem (új Ptk.)

Környezetvédelem és Btk.

Szervezet

Gazdasági eszközök

Területfejlesztés

Településrendezés

Hulladékgazdálkodás

Természetvédelem

REACH

Példák a jogintézményekre

Új EIA

Eredmények

 

x