Környezetvédelmi jog 2.

2020.07.03.

 

Tantárgy:              Környezetvédelmi jog 2. (kötelező: jogász)

Tárgyfelelős:         Bándi Gyula

 

A tanegység célja:

A Környezetjog 1. folytatása. A tantárgy célkitűzése a mai magyar- és uniós környezetjogi szabályozás rendszerének és egyes kiemelt alapintézményeinek bemutatása. A tantárgy átfogó képet ad a jogintézményekről, egyes szervezeti, hatásköri kérdésekről, a felelősség alapjairól a büntetőjog és polgári jog környezetvédelmi vonatkozásairól. Kitekintést nyújt a nemzetközi szabályozás megismerésére is. Végezetül a környezetjog un. különös része, az egyes szabályozási területek rövid bemutatása zárja a félévet.

A tanegység tartalma:

1. A megelőzést szolgáló közigazgatási jogintézmények I
2. A megelőzést szolgáló közigazgatási jogintézmények II. (az I-II. együtt: sajátos eszközök a környezetvédelemben, környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedély, minősítés, határértékek, osztályozás stb.)
3. A közigazgatás közvetlen beavatkozásának feltételei, lehetőségei. A gazdasági szabályozás eszközei
4. Önszabályozás, ellenőrzés
5. A felelősség alapjai, közigazgatási felelősség
6. A szervezetrendszer és ennek EU joggyakorlata
7. Polgári jog és környezetvédelem
8. Büntetőjog és környezetvédelem
9. Nemzetközi környezetjog
10. A környezetvédelem különös része (egyes szabályozási területek: terület-és településrendezés, földvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás és vízvédelem, levegőtisztaság védelem, hulladékgazdálkodás, vegyi anyagok, ipari balesetek, biotechnológia, zajártalom)

Számonkérési és értékelési rendszer:

 Kollokvium, az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel történik.

Kötelező irodalom:

Bándi Gyula: Környezetjog c. tankönyv, Bp. Szent István Társulat 2014, X-XX. fejezet (letölthető: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/ch07s02.html)

Ajánlott irodalom:

Bartus Gábor – Szalai Ákos: Környezet, jog, gazdaságtan - Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok. Budapest: Pázmány Press, 2014. (letölthető: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/447082/file/Bartus-Szalai_Kornyezet_Jog_Gazdasagtan_2014_final.pdf)Bándi Gyula (szerk.): Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység (KJK, 2001.)
Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga, Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft, 2012
Pump Judit: A Polgári Törvénykönyv a környezetjogász szemével. Budapest, Pázmány Press, 2019. (letölthető:
https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/jogtudomanyi-monografiak-sorozat-kotetei/pump-judit-a-ptk-a-kornyezetjogasz-szemevel)

 

Környezeti hatásvizsgálat 2019 (2020.02.10.)

 Stratégiai? környezeti vizsgálatok (2020.02.10.)

2020 tavaszi félévi tájékoztató (2020.02.10.)

 

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Tananyag:

AB határozat a környezetvédelem szervezetrendszeréről (2020.02.10.)

 

Háttéranyag (2020.02.10.):

A Szószóló figyelemfelhívása a közigazgatás átszervezésének alkotmányos szempontjaira

Figyelemfelhívás a környezeti elemeket érintő hatósági eljárások résztvevői számára

Jogalkotási-kezdeményezés-környezeti felelősség

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK

https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/jogtudomanyi-monografiak-sorozat-kotetei/pump-judit-a-ptk-a-kornyezetjogasz-szemevel

https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/jogtudomanyi-monografiak-sorozat-kotetei/bartus-gabor-szalai-akos-kornyezet-jog-gazdasgatan-kornyezetpolitikai-eszkozok-kornyezet-gazdasagtani-modellek-es-joggazdasagtani-magyarazatok

 

Tételsor (2020.02.10.)

 

Ppt-k (2020.02.10.):

Környezeti hatásvizsgálat

Közigazgatás egyéb eszközei, szervezet rendszer problémái

Előzmények, féléves eszközrendszer, összegzés

Környezetvédelmi engedélyezés

 KHV esetek

Polgári jogi szabályok és környezetvédelem (új Ptk.)

Környezetvédelem és Btk.

Szervezet

Gazdasági eszközök

Területfejlesztés

Településrendezés

Hulladékgazdálkodás

Természetvédelem

REACH

Példák a jogintézményekre

Új EIA

Eredmények

 

x