A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései

Current Issues of the National and EU Administrative Procedures
(the ReNEUAL Model Rules)

 

Tanulmánykötet bibliográfiai adatai:
PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2015
ISBN 978-963-308-246-1
(Tanulmánykötet sorozat ISSN 2061-7240)

Letöltés
Tanulmánykötet (pdf, 3,7MB)
Melléklet (pdf, 6,8MB)

A kiadvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatása keretében valósult meg: Központi Alapok Program KAP-1.1-14/034 azonosítószámon.

TARTALOM

Előszó
1. rész: A magyar és európai hatósági eljárás szabályozásának
aktuális kérdései
BALÁZS István
Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről
BOROS Anita
Közigazgatási eljárásjog Európában – közigazgatási eljárási alapelvek
és eljárási jogosultságok
BALOGH-BÉKESI Nóra
A tisztességes ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jog
JÓZSA Zoltán
A jó közigazgatás alapelvei és a Ket. Jog, igazgatás, kultúra
LAPSÁNSZKY András
Hatósági ellenőrzés a hatósági eljárásjog keretében
SÁNTHA György – KLEINHEINCZ Gábor – KARSAI Adrienn – BIELIK Zsolt
A magyar e-közigazgatás erőforrástérképe. Kormányzati IKT kapacitások
a 2014. évi választások előtt és után
BELÁNYI Márta
A területi államigazgatás reformja, a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályainak érvényesülése a területi közigazgatásban

2. rész: A közigazgaztási bíráskodás és más kontrollok
aktuális kérdései
DARÁK Péter
Jogelvek és hatékonyság
ROZSNYAI Krisztina
Külön, de mégis együtt. A közigazgatási perjog
és a közigazgatási eljárásjog

LAJTÁR István
Az ügyészség közigazgatást érintő feladatai az eljárásjogi
kodifi kációk időszakában
VINCZE Attila
A közigazgatási jog europaizálódása és a felperesi legitimáció
BALOGH Zsolt
Normakontroll eljárás mint különleges pertípus
DEMJÉN Péter
A regionális kollégiumok szerepe a jogegység előmozdításában
a közigazgatási perekben
PATYI Gergely
Szakértők a megújuló eljárásjogokban

3. rész: Eljárásjogi kodifi káció Magyarországon
és az Európai Unióban
Jacques ZILLER
The ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure:
Method, Contents and Prospects
VARGA Zs. András
A közigazgatási hatósági eljárási törvény újraszabályozása
az európai közigazgatási modell-szabályok tükrében
Giacinto della CANANEA
A Law on EU Administrative Procedures: Implications
for National Legal Orders
Roberto CARANTA
Burden of Proof vs Duty to give Reasons
in Administrative Law
Herbert KÜPPER
Törvényhozói pingpong
A Ket. és a különös közigazgatási eljárási jog viszonya
HAJAS Barnabás
Általános? Közigazgatási? Rendtartás?
WOPERA Zsuzsa
Bepillantás az új polgári perrendtartás kodifi kációjába

4. rész: Young Scholars on EU and Domestic Administrative
Procedures
István HOFFMAN
The Legal Status Of The Procedure Of Legal Supervision
Of The Hungarian Local Governments
– An International And Historical Outlook
Petra Lea LÁNCOS
Language Use in the Context of European Administration and the Relevant
Reneual Model Rules – A Brief Comparison
László SZEGEDI
Application Concerns of Sector-Specifi c Procedural Requirements
at National and EU Level – Diverse Interpretation Modells of Aarhus
Convention Requirements by the CJEU
Kitti POLLÁK
Directions for the Regulation of Legal Remedies in the light
of the Model Rules on EU Administrative Procedure
Gergely BARABÁS
Doctrines of Legal Consequences of Administrative Procedural
Irregularities. In the Case-law of the Court of Justice
Anna FORGÁCS
Administrative Rule-Making Based
on the Reneual Model Rules
Katalin HORVÁTH-EGRI
Implementation of Data Protection Principles in the Scope of the Act
on the General Rules of Administrative Proceedings and Services
E. Írisz HORVÁTH
The History of the Hungarian Administrative Jurisdiction
A fi atal oktatók és kutatók angol nyelvű szekciójának összefoglalói

Melléklet ‒ Appendix
English Summary of this book
A ReNEUAL modellszabályok koncepciójának összefoglalója
Introduction to the ReNEUAL Model Rules. Executive summary
of the introduction
Az Ereky Istvá n Kö zjogi Kutató központról
About the Ereky Public Law Research Center

x