Közigazgatási jog II.

2020.09.25.
Közigazgatási jog II.

1. 2020. szeptember 8. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatósági tevékenység a közigazgatási tevékenységfajták között; a hatósági tevékenység irányítása. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere.

2. 2020. szeptember 15. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére) vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés, az eljárási kényszer, az ügyintézési határidő, a hatóság hallgatása, eljárás az illetékességi területen kívül, jogsegély, kizárás]

3. 2020. szeptember 22. - Ákr. (Patyi Gergely)
Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (azaz képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés)

4. 2020. szeptember 29. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatósági eljárás megindítása és az eljárási feltételek azaz az eljárás tagozódása; sommás eljárás és teljes eljárás, az eljárás megindítása, a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése és szünetelése. Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek. A kapcsolattartás szabályai

5. 2020. október 6. - Ákr. (Patyi Gergely)
A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás és a hatósági közmeghallgatás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés)

6. 2020. október 13. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatóság döntései (a határozat és végzés); a döntések semmissége. A döntés közlése. A döntés véglegessége és a jogerő fogalma.

7. 2020. október 20. - Ákr. (Patyi Gergely)
Különleges eljárások az ÁKR-ben: igazolvány, bizonyítvány, nyilvántartás, hatósági ellenőrzés. A jogorvoslati rendszer alapjai. Jogorvoslatok kérelemre. Fellebbvitel.

8. 2020. november 3. - Ákr. (Patyi Gergely)
Jogorvoslatok „ex officio": módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, AB határozat utáni eljárás, (kijavítás kicserélés is), ügyészi eszközök. A végrehajthatóság alapkérdései.

9. 2020. november 10. - Kp. (Horváth E. Írisz)
A közigazgatási bíráskodás története és modelljei. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula. A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

10. 2020. november 17. - Kp. (Horváth E. Írisz)
Az elsőfokú eljárás szabályai a közigazgatási perekben

11. 2020. november 24. - Kp. (Horváth E. Írisz)
A bíróság határozata. Jogorvoslatok a közigazgatási perben

12. 2020. december 1. - Kp. (Horváth E. Írisz)

Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

A kötelező tananyag:

Ákr.
1.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai V-VI. és X. kötetei (Budapest, Dialóg-Campus, 2018-2019., e-könyv, pdf változata letölthető):
V.: Patyi András – Varga Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
VI: Lapsánszky András et al.: A hatósági eljárás jogintézményei.
2.) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
3.) Varga Zs. A.: Az alkotmányosság követelménye és az eljárás alapelvei (pdf)

Kp.
1.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. Budapest, Dialóg-Campus, 2018. (e-könyv, a félév folyamán lesz elérhető), kijelölt részei:
V. Patyi András – Varga Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
VII. Varga Zs. András: A közigazgatás kontrolleszközei
VIII. Patyi András: A közigazgatási bíráskodás elmélete
IX. Wopera Zsuzsa – Lapsánszky András – Horváth E. Írisz: Közigazgatási perjog
2.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

Tételsor

I.
1. Eljárásfajták és a hatósági eljárás fogalmi elemei – eljárástípusok a fogalmi általánosság szintjén
2. Az eljárást megindító kérelmek típusai és azok elhatárolása
3. A végrehajtás felfüggesztése, és megszüntetése.
4. A közigazgatási bíráskodás története Magyarországon

II.
1. Az Ákr. személyi hatálya, az ügyfél, ügyfélfogalmak
2. A hatósági döntés fogalma, a döntések csoportosítása jogi hatás szerint
3. Külföldi határozat végrehajtása; magyar határozat végrehajtása külföldön
4. A közigazgatási bíráskodás modelljei

III.
1. Harmadik személyek irat-betekintési joga, a bárki által hozzáférhető iratok
2. Az eljárás tagolódása; az eljárás megindítása hivatalból; értesítés az eljárás megindításáról
3. Meghatározott cselekmény végrehajtása, ingóság kiadása
4. A közigazgatási jogvita fogalma

IV.
1. A közigazgatási hatósági eljárás meghatározása és fogalmi elemei
2. Az eljárás megtagadása – eljárási akadályok
3. Ingó-végrehajtás, ingatlan-végrehajtás
4. A közigazgatási perekben eljáró bíróságok

V.
1. Az eljárás megszüntetése
2. Az eljárást kezdeményező aktus és a hatósági intézkedés
3. Végrehajtás munkabérre.
4. A közigazgatási peres eljárás alapelvei

VI.
1. Az általános és különös eljárási szabályok
2. Az eljárás felfüggesztése és szünetelése
3. A pénzintézetnél kezelt összegre vezetett végrehajtás
4. Hatásköri és illetékességi szabályok a közigazgatási perekben

VII.
1. A hatósági eljárásjog kodifikációjának története
2. Az eljárási kényszer és az ügyintézési határidő
3. A végrehajtás foganatosítása és annak módozatai
4. Perképesség a közigazgatási perekben

VIII.
1. A hatáskör és az illetékesség általános szabályai; az illetékességi okok
2. A kérelem fajtái és tartalmi elemei
3. A közigazgatási végrehajtás jellemzői, a végrehajtás elrendelése
4. Felek a közigazgatási perekben

IX.
1. Az eljárási jogviszony hatósági alanyai
2. Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés
3. A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése
4. Érdekelt a közigazgatási perekben

X.
1. A jogorvoslathoz való jog és az Ákr. jogorvoslati rendszere
2. A képviselet fogalma, fajtái és a meghatalmazotti képviselet
3. A végzések véglegessége és végrehajthatósága
4. Képviselet a közigazgatási perekben

XI.
1. Elektronikus kapcsolattartás
2. A törvényes és az ügygondnoki képviselet
3. Az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás
4. A közigazgatási per költségei, előlegezésük és viselésük

XII.
1. A kérelem tartalma, formája és a hiánypótlás intézménye
2. A határozatok véglegessége
3. A felügyeleti eljárás
4. A polgári perrendtartás szabályainak alkalmazása a közigazgatási perekben

XIII.
1. A kizárás fogalma és a kizárással érintettek
2. Az eljárási jogviszony tárgya, a hatósági ügy
3. A közigazgatási per, mint jogorvoslati eszköz
4. A közigazgatási per megindítására irányuló keresetlevél

XIV.
1. Az idézés és az értesítés
2. A kizárási okok
3. A véglegesség és jogerő fogalma
4. Kereseti kérelmek a közigazgatási perekben

XV.
1. Az iratok fogalma, a magánokirat
2. A tényállás tisztázása és a bizonyítás fogalma, tárgya, a bizonyítási teher és kötelezettség
3. A végrehajtási kifogás és a biztosítási intézkedés
4. A keresetlevél benyújtása a közigazgatási perekben

XVI.
1. A bizonyítás szabadsága és az ügyfél nyilatkozata a tényállás tisztázásában
2. A határozat végrehajthatósága
3. A költségviselés szabályai
4. A keresetlevél továbbítása a közigazgatási perekben

XVII.
1. Közokirat a bizonyításban
2. A fellebbezéssel támadható döntések, a fellebbezési jogosultság, határidők
3. Az ügyész feladatai, eljárásjogi helyzete és intézkedési lehetőségei a közigazgatási eljárásban (általában)
4. Vádirat a közigazgatási perekben

XVIII.
1. A döntés közlésének a kézbesítésen kívüli formái, a közzététel
2. A nem alakszerű határozatok; a végzés fogalma és típusai
3. Az eljárási költség fogalma és típusai
4. Intézkedések a keresetlevél alapján a közigazgatási perekben

XIX.
1. A hatósági eljárás alapelvei általában, a törvényesség és a hivatalbóliság
2. A tanúzási kötelezettség, a vallomástétel akadályai
3. A semmisségi okok joghatása és időbeli alkalmazhatósága
4. A keresetlevél visszautasítása a közigazgatási perekben, a keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartása

XX.
1. A rendeltetésszerű joggyakorlás és a tényszerűség elve
2. Bizonyítás tanúval, tanúvédelem és a hatósági tanú
3. A semmisség fogalma és a semmisségi okok a hatósági eljárásban
4. Azonnali jogvédelem a közigazgatási perekben

XXI.
1. A hatáskör és illetékesség vizsgálata, áttétel, ideiglenes intézkedés
2. A szemle a bizonyításban
3. A fellebbezés joghatásai, a fellebbezés elbírálása
4. Perelőkészítés a közigazgatási perekben

XXII.
1. Ügyfélképesség, eljárási képesség, jogutódlás
2. A szakértő kizártsága és bizonyítás szakértővel
3. A hatósági szerződés
4. Egyezség és közvetítés a közigazgatási perekben

XXIII.
1. A költségtakarékosság elve
2. A hatósági nyilvántartás
3. Az igazolás
4. Tárgyalás tartása a közigazgatási perekben

XXIV.
1. A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv, ügyfél-nyilvánosság és tájékoztatási kötelezettség
2. Az illetékesség, a hatásköri és illetékességi vita
3. Bizonyítékok ismertetése az ügyféllel
4. A közigazgatási jogvita tárgyaláson kívüli elbírálása

XXV.
1. A hatóság hallgatása (fogalma és eljárás)
2. Egyezségi kísérlet és az egyezség jóváhagyása
3. A jogorvoslat fogalma és szabályozási elvei, a jogorvoslati rendszer
4. Bizonyítás a közigazgatási perekben

XXVI.
1. A tisztességes eljáráshoz való jog, az anyanyelv-használat elve
2. Határidőfajták és a határidő számítása az eljárásjogban
3. A hatósági ellenőrzés fogalma és sajátosságai
4. A bíróság határozatai a közigazgatási perekben, a határozatok joghatásai és teljesítése

XXVII.
1. A joghatóság és eljárás külföldön
2. Irat-betekintési jog az ügyfél oldalán
3. A hatósági igazolvány és bizonyítvány
4. Fellebbezés a közigazgatási perekben

XXVIII.
1. A jogsegély a hatósági eljárásban
2. A határozat fogalma, fajtái és az alakszerű határozatok
3. Jogorvoslat saját hatáskörben: módosítás, visszavonás
4. Rendkívüli perorvoslatok a közigazgatási perekben, az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás

XXIX.
1. Döntéstípusok és a döntések jogi kötöttsége
2. Az eljárás akadályozásának következményei
3. A hatósági döntés kézbesítése és a kézbesítéssel kapcsolatos vélelem
4. Különös közigazgatási perek (különösen: Egyszerűsített per)

Budapest, 2020. 09,05.
Patyi Gergely - Horváth E. Írisz

x