Közigazgatási jog I.

 

A tárgyat oktató szervezeti egység: Közigazgatási Jogi Tanszék
A tantárgy oktatója: Dr. Varga Zs. András
kredit: 4
félév: 5
óratípus: előadás
óraszám: N:3, L:15
előhallgatás: Egy.jt.2. , Magy. alk.tört. (A 2011/12-es tanévtől belépő hallgatóknak az előhallgatási kötelezettség Egyetemes jogtörténet 2. helyett Alkotmányjog 2.)
számonkérés: kollokvium, ötfokozatú értékeléssel

Az oktatás célja: 
A jogászi gondolkodás alapvető elemeinek megismertetése, amely elősegíti a szakmai törzsanyag jobb megértését és a jogászi hivatás későbbi gyakorlását.

A tantárgy tartalma:
A tantárgy a közigazgatási jogi tanulmányok bevezető féléve. Célja a közigazgatási jog alapvető ismereteinek - a közigazgatás és a közigazgatási jog fogalma, működése, jogszabályi alapok, szervezet - rendszerezett bemutatása az alkotmányjog keretei között (Általános közigazgatási jog).

 

 

 

x