Közigazgatási jog III.

A tárgyat oktató szervezeti egység: Közigazgatási Jogi Tanszék
A tantárgy oktatója: Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs
kredit: 4
félév: 7.
óratípus: előadás + gyakorlat
óraszám: N:2+2; L:15+2
előhallgatás: Közigazgatási jog. II.
számonkérés: kollokvium

A tantárgy tartalma:
A tantárgy a közigazgatás által elérni kívánt közcélokat és közfeladatokat meghatározó tételes anyagi közigazgatási jog legfontosabb területeit, továbbá a szankciótant és a szabálysértési anyagi és eljárásjogot mutatja be. Az anyagi jog tananyaga nem fedi le a közigazgatás teljes területét, de segítségével megérthetővé válnak a joggyakorlat során felmerülő nem érintett kérdések is.

Tananyag:

A tananyag során érintett hatályos jogszabályok, különösen lásd jogszabály-jegyzéket!

Gyakorlat: 
Nappali tagozaton a gyakorlat gerince a főelőadás tematikája, azaz a közigazgatási anyagi jog és a szankciótan. A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás jelenléthez kötött és a félév során összesen két (2) alkalommal elfogadott a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás. A gyakorlatvezető rendszeres számonkérést tart, amelynek formáját és gyakoriságát ő határozza meg. A hallgatóknak a félév során tanúsított egyéni teljesítménye a félév végi kollokviumba beleszámít. 

Elérhető még: 

Félév-végi kollokvium tételsora

Tansegédlet (irodalmak, kiegészítő jegyzetek)

x