Közigazgatási jog III.

2020.09.25.

A tárgyat oktató szervezeti egység: Közigazgatási Jogi Tanszék
A tantárgy oktatója: Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs
kredit: 4
félév: 7.
óratípus: előadás + gyakorlat
óraszám: N:2+2; L:15+2
előhallgatás: Közigazgatási jog. II.
számonkérés: kollokvium

A tantárgy tartalma:
A tantárgy a közigazgatás által elérni kívánt közcélokat és közfeladatokat meghatározó tételes anyagi közigazgatási jog legfontosabb területeit mutatja be. A tárgy két fő részből áll: egyrészt a közigazgatási  anyagi jogból (szakigazgatások joga), amelyhez a jogászi megközelítésben széleskörben alkalmazható módszert nyújt, továbbá része a szankciótan, azaz a közigazgatásban alkalmazott szankciók elmélete. 

Tananyag:

  • Lapsánszky András (Szerk.): Fejezetek a szakigazgatások köréből. Complex-WoltersKluwer, 2020, (a kötet megjelénése a félév során várható)
  • Gerencsér Balázs: Szankciótan (tansegédlet, harmadik kiadás, 2019)
  • Budai Balázs–Gerencsér Balázs Szabolcs–Veszprémi Bernadett: A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai. Dialog Campus, 2018.
  • Gerencsér Balázs: Vízügyi igazgatás (in: Lapsánszky A. szerk: Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből II. kötet, Complex, 2013.)

A tananyag során érintett hatályos jogszabályok, különösen lásd jogszabály-jegyzéket!

Gyakorlat: 
Nappali tagozaton a gyakorlat gerince a főelőadás tematikája, azaz a közigazgatási anyagi jog és a szankciótan. A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás jelenléthez kötött és a félév során összesen két (2) alkalommal elfogadott a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás. A gyakorlatvezető rendszeres számonkérést tart, amelynek formáját és gyakoriságát ő határozza meg. A hallgatóknak a félév során tanúsított egyéni teljesítménye a félév végi kollokviumba beleszámít. 

A 2020/21 első félévében online gyakorlatok lesznek. A gyakorlatvezető határozza meg a jelenlét feltételeit. 

Elérhető még: 

Félév-végi kollokvium tételsora

Tansegédlet (irodalmak, kiegészítő jegyzetek)

x