Közigazgatási jog IV.

Jogász szak 2017/2018. tanév II. félév

A Közigazgatási jog IV. tantárgy két – A és B – részből áll, melyeket külön órákon (nappali tagozaton a Közigazgatási jog IV-A tárgyat hétfőn reggel, a Közigazgatási jog IV-B tárgyat szerdán délben, levelező tagozaton az órarend szerint) tanítjuk. A Közigazgatási jog IV-B tárgyat ebben a félévben tanítjuk először, az írásbeli tananyag ehhez várhatóan a félév második felében ingyenesen letölthető e-könyv formájában lesz elérhető. A tananyag elsajátítása önmagában ezért is intenzívebb előadás-látogatást igényel. A vizsga egységes, mindkét részt tudni kell. A megajánlott jegyeket az első órán meghatározott feltételekkel a két részből külön-külön lehet megszerezni, tehát lehetséges az is, hogy a végleges jegybe csak az egyik részből megszerzett megajánlott jegyet számítjuk be.

Közigazgatási jog IV-A.

Előadás helye, időpontja: E1 előadó (Prof. Dr. Zlinszky János terem), hétfő 8.00-10.00
Tantárgyfelelős: Gerencsér Balázs egyetemi docens

Előadás-tematika

február 12.
Jogösszehasonlító módszer a közigazgatásban

február 19.
Központi közigazgatási rendszerek

február 26.
Területi közigazgatási rendszerek, a „metropolisz" jelenség

március 5.
Eljárásjog Európa egyes államaiban – kitekintés az Egyesült Államokra

március 12.
Az európai közös közigazgatási gondolkodás kezdetei: Európai Közigazgatási Térség (EAS)

március 19.
Európai Közigazgatási Jog – van-e ilyen és ha nincs, miért mégis?

április 9.
Tagállam és az Európai Unió közötti közigazgatás kapcsolódási pontjai – kint és bent a Mátrixban.

április 16.
Statisztikai területi nomenklatúra, azaz a NUTS fogalma és jelentősége

április 23.
Uniós kormányzati koordináció – I.

május 7.
Uniós kormányzati koordináció – II.

május 14.
Konzultáció

A kötelező tananyag:

1.) Gerencsér Balázs (szerk): Összehasonlító és Európai Uniós Közigazgatási Jog - Közigazgatási jog IV. Pázmány Press, 2015.
2) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.
3) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)
4) 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
5) 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről:

• Miniszterelnökség: 4.§, 11/A.§, 12.§ (korábbi KÜM koordinációs hatáskör)
• FM: 66.§
• IM: 82.§ (8)
• KüKüM: 88.§ (2): Európai Unió közös kereskedelempolitikája, 89.§ (2): uniós külkapcsolatok, vízum
• NGM: 91-92.§§: vámúnió, pénzügyi kapcsolatok, kgvt, turisztika
• miniszterek általában: 20.§ (1) f), h)

Az ajánlott irodalom itt érhető el.


Közigazgatási jog IV-B.

Előadás helye, időpontja: E1 előadó (Prof. Dr. Zlinszky János terem), szerda 12.00-14.00
Tantárgyfelelős: Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár

Előadás-tematika

február 14.
A közigazgatás kontroll-mechanizmusai

február 21.
A közigazgatási bíráskodás története és modelljei

február 28.
Az 1/2017. (I. 17.) AB határozat. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula

március 7.
A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

március 14.
A kereset és az elsőfokú eljárás. A Pp. szabályainak alkalmazása.

március 21.
A bizonyítás elmélete. Bizonyítási szabályok a közigazgatási perben

április 11.
A bíróság határozata.

április 18.
A jogerő elmélete

április 25.
Jogorvoslatok a közigazgatási perben

május 2.
Az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben

május 9.
Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

május 16.
Konzultáció

A kötelező tananyag:

1.) Az új jogszabályi környezet miatt az előadások anyaga kötelező tananyag.
2.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. Budapest, Dialóg-Campus, 2018. A sorozat elektronikus felülete itt érhető el. Tananyagként kijelölt részei:

V. Patyi András – Varga Zs. András:
    Általános közigazgatási eljárásjogi alapok
VII. Varga Zs. András:
     A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei
VIII. Patyi András:
     A közigazgatási bíráskodás elmélete
IX. Wopera Zsuzsa – Horváth E. Írisz – Patyi András:
     Közigazgatási perjog

3.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

Budapest, 2018. február 4.

LETÖLTÉSEK:

Kp_AB_gen-klauzula_2018

Kp_2_birosag_elvek_felek_2018

Kp_alapelvek

Kp4 bizonyítás

Kp5 határozatok

 

 

 

 

x