Közigazgatási jog IV.

2020.09.25.

Közigazgatási jog IV.

A Közigazgatási jog IV. tantárgy két – A és B – részből áll, melyeket külön órákon tanítunk.
A Közigazgatási jog IV-A. tárgy keretében összehasonlító közigazgatási jogot, valamint az Európai Unió közigazgatási relációinak vizsgálatát tanítunk. A félév során érintett tárgykörök: az Európai Unió és a tagállamok közigazgatási rendszerei, egyes tagállamok közigazgatásának elemzése, az összehasonlító közigazgatás módszertana; a közigazgatási harmonizáció jelentéstartalma az Unióban, az Európai Közigazgatási Térség fogalmának kialakulása, értelmezési tartományai, az európai közigazgatási alapelvek, a statisztikai területi egységek nomenklatúrája, az uniós közigazgatási koordináció fogalma.
A Közigazgatási jog IV-B. tárgy keretében a közigazgatási perek témájával ismertetjük meg a hallgatókat. A félév során érintett tárgykörök: a közigazgatás kontroll-mechanizmusai, az 1/2017. (I. 17.) AB határozat, a közigazgatási jogvita – a generál-klauzula, a közigazgatási bíráskodás története és modelljei, a közigazgatási perekben eljáró bíróságok, alapelvek, hatáskör és illetékesség, felek és érdekeltek, a kereset és az elsőfokú eljárás, a Pp. szabályainak alkalmazása a közigazgatási perekben, a bizonyítás elmélete, bizonyítási szabályok a közigazgatási perben, a jogerő elmélete, a bíróság határozata, jogorvoslatok a közigazgatási perben, az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben, különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások.

Gyakorlat csak a "B" részből van:
Nappali tagozaton a gyakorlat gerince a főelőadás tematikája. A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás jelenléthez kötött és a félév során összesen két (2) alkalommal elfogadott a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás. A gyakorlatvezető rendszeres számonkérést tart, amelynek formáját és gyakoriságát ő határozza meg.

Közigazgatási jog IV-A.

Előadás helye, időpontja: E4 előadó, csütörtök 8.00-10.00
Tantárgyfelelős: Gerencsér Balázs egyetemi docens

Előadás-tematika

február 13.
Jogösszehasonlító módszer a közigazgatásban

február 20.
Központi közigazgatási rendszerek; az „agency" jelenség

február 27.
Területi közigazgatási rendszerek; a „metropolisz" jelenség

március 5.
Eljárásjog Európa egyes államaiban és az Unióban

március 12.
Az európai közös közigazgatási gondolkodás kezdetei: Európai Közigazgatási Térség (EAS)

március 19.
Európai Közigazgatási Jog – van-e ilyen és ha nincs, miért mégis?

március 26.
Tagállam és az Európai Unió közötti közigazgatás kapcsolódási pontjai – a tagállami közigazgatás kettős arca

április 2.
Statisztikai területi nomenklatúra, azaz a NUTS fogalma és jelentősége

április 23.
Uniós kormányzati koordináció – I.

április 30.
Uniós kormányzati koordináció – II.
május 6.

május 7.
Konzultáció

A kötelező tananyag:

1.) Gerencsér Balázs (szerk): Összehasonlító és Európai Uniós Közigazgatási Jog - Közigazgatási jog IV. Pázmány Press, 2015.
2) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.
3) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)
4) 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
5) 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (Miniszterelnökség, FM, IM, KKM, NGM, miniszterek általában)

Az ajánlott irodalom itt érhető el.


Közigazgatási jog IV-B.

Előadás helye, időpontja: E3 előadó (Prof. Dr. Radnay József terem), csütörtök 15.00-17.00
Tantárgyfelelős: Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár
Tantárgyjegyző: Varga Zs. András tszv. egyetemi tanár, Horváth E. Írisz egyetemi adjunktus

Előadás-tematika

február 13.
A közigazgatás kontroll-mechanizmusai

február 20.
Az 1/2017. (I. 17.) AB határozat. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula.

február 27.
A közigazgatási bíráskodás története és modelljei

március 5.
A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

március 12.
A kereset és az elsőfokú eljárás.

március 21.
A Pp. szabályainak alkalmazása.

március 26.
A bizonyítás elmélete. Bizonyítási szabályok a közigazgatási perben

április 2.
A jogerő elmélete

április 23.
A bíróság határozata.

április 30.
Jogorvoslatok a közigazgatási perben. Az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben.

május 7.
Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

május 14.
Konzultáció

 

A kötelező tananyag:

1.) Az új jogszabályi környezet miatt az előadások anyaga kötelező tananyag.
2.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. Budapest, Dialóg-Campus, 2018. A sorozat elektronikus felülete itt érhető el. Tananyagként kijelölt részei:

V. Patyi András – Varga Zs. András:
    Általános közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
VII. Varga Zs. András:
     A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei
VIII. Patyi András:
     A közigazgatási bíráskodás elmélete és története
IX. Wopera Zsuzsa – Horváth E. Írisz – Patyi András:
     Közigazgatási perjog

3.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

 LETÖLTÉSEK:

Kp_AB_gen-klauzula_2018

Kp_2_birosag_elvek_felek_2018

Kp_alapelvek

Kp4 bizonyítás

Kp5 határozatok

 

 

 

 

x