Alkotmányunk értékei

Tanárgyjegyző: Prof. Dr. Varga Zs. András

Tematika

1. Alkotmányos értékrend vagy az alkotmány értékei I.; 2. Alkotmányos értékrend vagy az alkotmány értékei II.; 3. Alkotmány, jogfolytonosság és legitimáció I.; 4. Alkotmány, jogfolytonosság és legitimáció II.; 5. A jogállamiság I.; 6. A jogállamiság II.; 7. Jogalanyok az Alkotmányban; nemzet - azonosság és szolidaritás I.; 8. Jogalanyok az Alkotmányban; nemzet - azonosság és szolidaritás II.; 9. Az alkotmányosság elvei - a hatalommegosztás I.; 10. Az alkotmányosság elvei - a hatalommegosztás II.; 11. Az alkotmányosság elvei - az Alkotmány kikényszeríthetősége I.; 12. Az alkotmányosság elvei - az Alkotmány kikényszeríthetősége II.

Irodalom
  • SÓLYOM László: Alkotmányosság Magyarországon. Értékek és tények; A jogállamiság; A hatalmi ágak elválasztása, in: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, Osiris, Budapest, 2001., 141-156.; 686-705.; 721-738. o.
  • FEKETE Balázs: Lehet-e jövője a nemzetállamnak az Európai Unióban?, in: Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban, OCIPE Magyarország - Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 2006., 191-217. o.
  • FRIVALDSZKY János: Gondolatok az emberi jogok radikális szemléletéből fakadó problémákról, in: Egy európai alkotmány felé, JTMR Faludi Akadémia - OCIPE Magyarország, Budapest, 2003., 63-74. o.
  • FRIVALDSZKY János: Természetjog, Szent István Társulat, Budapest, 313-367. o.
  • LENKOVICS Barnabás: Polgári alanyi jogok - alkotmányos alapjogok (Alapvető kérdések az alanyi és alapjogok körül), in: Alkotmányosság a magánjogban (szerk.: Sajó András), Complex Kiadó, Budapest, 2006., 107-130.o.
  • Roger SCRUTON: A nemzetek szükségességéről, Helikon, Budapest, 2005.
  • HORKAY HÖRCHER Ferenc: Az értékhiányos rendszerváltás, in: Fundamentum, 2003. 1. szám
  • ZLINSZKY JÁNOS: Az alkotmány értéktartalma és a mai politika. Székfoglaló 2005. október 24., A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, Új Folyam, 11. szám, Szent István társulat, Budapest, 2006.
  • ÁDÁM ANTAL: A jogi alapértékek harmóniája és versengése, in: Polgári Szemle, 2007. március
x