Derecho Público Comparado en la práctica

Tantárgyjegyző: Farkas Vajk

A tantárgy nyelve: spanyol

A számonkérés módja: Előadástartás, házi dolgozat

A tantárgy tematikája:

 1. Bevezetés, a tantárgy céljainak és a tantárgyi követelmények ismertetése
 2. Jogösszehasonlítás – módszertani kérdések
 3. Államforma/államfő (köztársaság v. monarchia, államfői jogkörök) / (Köztársasági Elnöki Hivatal)
 4. Választási rendszerek és azok hatásai a parlamentek összetételére
 5. Parlamenti jog I. (a parlamentek jogállási és szervezeti kérdései, a kormányzat ellenőrzése
 6. Parlamenti jog II. (a törvényalkotási eljárások sajátosságai) / (Országgyűlés)
 7. Kormányzat és közigazgatás
 8. Alkotmánybíráskodás (egyéni jogérvényesítés) / (Alkotmánybíróság)
 9. Nemzetiségek jogai (nyelvhasználat, oktatás)
 10. Az állam területi tagozódása (unitárius/föderális/regionalizált államok)
 11. Autonóm területek
 12. Az állami egyházjog modelljei
 13. Értékelés

 

 1. Introduction
 2. Comparative Law – metodological questions
 3. Form os State/Head of State (Republic v. Monarchy, powers of the head of state) / (Visit to the office of the President of the Republic)
 4. Electoral systems and their influences to the composition of the parliaments
 5. Parliamentary law I. (the status and organization of the parliaments; control over the executive
 6. Parliamentary Law II. (the legislativ process) / (visit to the Parliament)
 7. Government and administration
 8. Constitutional justica / (visit to the Constitutional Court)
 9. Rights of the National Minorities (use of language, education)
 10. Vertical separation of power (unitary/federal/regional states)
 11. Territories with autonomous status
 12. Models of the state-church relations
 13. evaluation
x