Jogász szak záróvizsga tételsor

 Jogász szak záróvizsga tételsor
2018

1. A közigazgatás fogalma; a jogállamiság és az alkotmányosság elveinek hatása a közigazgatásra.
2. A közigazgatási jog, mint a közjog része. Az alkotmányjog és a közigazgatási jog kapcsolata és elhatárolása.
3. Közigazgatás igazgatástani alapjai.
4. A közigazgatás, mint szervezet (struktúra) felépítése, elvei.
5. A közigazgatási jog (szisztéma) szabályozási területei, sajátosságai.
6. A közigazgatási aktustan.
7. A közigazgatási jogviszonytan.
8. Közigazgatási funkciók, feladatkörök és tevékenységfajták.
9. A közigazgatás kontrollja.
10. A szervezeten belüli igazgatás. Az irányítás, a felügyelet, az ellenőrzés.
11. Közjogi jogalanyok (jogi személyek).
12. A közigazgatási személyzeti politika. Közszolgálat.
13. A kormány és a működését segítő szervek.
14. A központi államigazgatás és az önkormányzatok kapcsolata.
15. A miniszterek feladata, hatásköre; a minisztériumok szervezete és működése.
16. Kormányhivatalok és központi hivatalok. Autonóm államigazgatási szervek. Önálló szabályozó szervek. Rendvédelmi szervek.
17. Helyi önkormányzatok; az önkormányzat működése.
18. A közigazgatási eljárás fogalma. A magyar közigazgatási eljárásjog története. Az Ákr. hatálya.
19. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. Hatásköri, illetékességi összeütközés, ideiglenes intézkedés, szakhatósági közreműködés, megkeresés.
20. Az eljárási jogviszony. A közigazgatási eljárás alapelvei.
21. Az eljárás megindítása és megindulása. Kapcsolódó eljárás. Igazolási kérelem.
22. A tényállás tisztázása, a bizonyítási eljárás.
23. Döntés, a döntés közlése. A döntések véglegessége.
24. A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. Fellebbezés és felügyeleti eljárás.
25. Bírói felülvizsgálat, a közigazgatási per.
26. A közigazgatási határozatok végrehajtása.
27. Állami nyilvántartások rendszere és az állami statisztikai tevékenység.
28. A jelölt által választott ágazati igazgatás.
29. Rendészeti igazgatás. A Rendőrség.
30. A közigazgatási jog szankciórendszere, a bírság típusai és jellemzői.
31. A szabálysértési jog fogalma, kialakulása. A szabálysértési jog forrásai és alapelvei, a szabálysértési törvény szerkezete.
32. A szabálysértésért való felelősség. A felelősségre vonás akadályai. Az elévülés.
33. A szabálysértés szankciója. Büntetések, intézkedések.
34. A szabálysértési jog alanyai és fórumrendszere.
35. Az eljárás szerkezete és jogorvoslatok a szabálysértési jogban.
36. Az Európai Közigazgatási Térség (EAS). Európai Unió és tagállami közigazgatások kapcsolata.
37. A statisztikai területi egységek nomenklatúrája (NUTS), valamint a magyar térszerkezet és területfejlesztés kapcsolata.
38. Az uniós koordináció fogalma, az uniós kormányzati feladatok.

 

x