Jogász szak záróvizsga tételsor

 
1. A közigazgatás fogalma; a jogállamiság és az alkotmányosság elveinek hatása a közigazgatásra
2. A közigazgatási jog, mint a közjog része. Az alkotmányjog és a közigazgatási jog kapcsolata és elhatárolása.
3. Közigazgatás igazgatástani alapjai.
4. A közigazgatás, mint szervezet (struktúra) felépítése, elvei.
5. A közigazgatási jog (szisztéma) szabályozási területei, sajátosságai.
6. A közigazgatási aktustan.
7. A közigazgatási jogviszonytan.
8. Közigazgatási funkciók, feladatkörök és tevékenységfajták.
9. A közigazgatás kontrollja.
10. A szervezeten belüli igazgatás. Az irányítás, a felügyelet, az ellenőrzés.
11. Közjogi jogalanyok (jogi személyek).
12. A közigazgatási személyzeti politika. Közszolgálat.
13. A kormány és a működését segítő szervek.
14. A központi államigazgatás és az önkormányzatok kapcsolata.
15. A miniszterek feladata, hatásköre; a minisztériumok szervezete és működése.
16. Kormányhivatalok és központi hivatalok.
17. Autonóm államigazgatási szervek. Önálló szabályozó szervek. Rendvédelmi szervek.
18. Helyi önkormányzatok; az önkormányzat működése.
19. A közigazgatási eljárás fogalma. A Ket hatálya. A magyar közigazgatási eljárásjog története.
20. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. Hatásköri, illetékességi összeütközés, ideiglenes intézkedés, szakhatósági közreműködés, megkeresés.
21. A közigazgatási eljárás alapelvei. Az eljárási jogviszony.
22. A tényállás tisztázása, a bizonyítási eljárás.
23. Az eljárás felfüggesztése, igazolási kérelem, döntés, a döntés közlése.
24. A közigazgatási eljárás jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati rendszere, újrafelvételi és felügyeleti eljárás.
25. A fellebbezés.
26. Bírói felülvizsgálat, a közigazgatási per.
27. Jogerő a közigazgatási eljárásjogban.
28. A közigazgatási határozatok végrehajtása.
29. Állami nyilvántartások rendszere és az állami statisztikai tevékenység.
30. A jelölt által választott ágazati igazgatás.
31. Rendészeti igazgatás. A Rendőrség.
32. A közigazgatási jog szankciórendszere, a bírság típusai és jellemzői.
33. A szabálysértési jog fogalma, kialakulása. A szabálysértési jog forrásai és alapelvei, a szabálysértési törvény szerkezete.
34. A szabálysértésért való felelősség. A felelősségre vonás akadályai. Az elévülés.
35. A szabálysértés szankciója. Büntetések, intézkedések.
36. A szabálysértési jog alanyai és fórumrendszere.
37. Az eljárás szerkezete és jogorvoslatok a szabálysértési jogban.
38. Az Európai Közigazgatási Térség (EAS). Európai Unió és tagállami közigazgatások kapcsolata.
39. A statisztikai területi egységek nomenklatúrája (NUTS), valamint a magyar térszerkezet és területfejlesztés kapcsolata.
40. Az uniós koordináció fogalma, az uniós kormányzati feladatok.

 

 

x