A Magánjogi Kutatócsoport tagjainak a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 - Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen c. projekt keretében megjelent publikációi:

 

Burián László: Európai kollíziós jog: Korszak- és paradigmaváltás a nemzetközi magánjogban? Magyar Jog, 2012/11. 695-703.

Burián László: Nemzetközi magánjog – Általános rész. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Tankönyvei. Budapest: Pázmány Press, 2014. 320. ISBN 978-963-308-146-4

Csehi Zoltán: A Polgári Törvénykönyv időfogalma és magánjogunk időfelfogása. Pázmány Press - Jogtudományi Monográfiák 4. Budapest: Pázmány Press, 2014. 114. ISBN 978-963-308-100-6

Csehi Zoltán: Az egyoldalú szerződèsmódositás elméleti kèrdései.

Csehi Zoltán: Grundrechte und deutsches IPR.

Gyulai-Schmidt Andrea: A szolgáltatási koncesszióra vonatkozó új közbeszerzési szabályok az európai és a magyar jogban. Iustum, Aequum, Salutare, 2012/3-4. 87-110.

Gyulai-Schmidt Andrea: Az uniós állami támogatási szabályok közszolgáltatásokra - különös tekintettel a szociális szolgáltatásokra - vonatkozó alkalmazása. In: Tátrai Tünde (szerk.) A közbeszerzés gyakorlata: szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek. Budapest: WEKA Szakkiadó: RAABE Tanácsadó és Kiadó, 2012. 1-51.

Gyulai-Schmidt Andrea: Das neue DAWI-Paket im Spannungsfeld zwischen Vereinfachung und Vereinheitlichung der Beihilfevorschriften. KommunalPraxis Spezial, 2014/2. 

Harsági Viktória: Európai fizetési meghagyásos eljárás mint a hatékony jogérvényesítés eszköze? Magyar Jog, 2012/12. 761-768.

Harsági Viktória: Hungarian Case Law Relating to European Private Law (2011-2012), GPR (Gemeinschaftsprivatrecht), [ISSN 1612-9229] 2012/4, 189−194.

Harsági Viktória: Hungarian Case Law Relating to European Private Law (2012-2013), GPR (Gemeinschaftsprivatrecht), [ISSN 1612-9229] 2013/4, 203-209.

Horváth E. Írisz: A kisértékű perek hatékonysága. Magyar Jog, 2013/3. 157-164.

Jobbágyi Gábor: Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban - s az állam felelőssége. Magyar Jog, 2013/8. 486-492.

Jobbágyi Gábor: Az orvosi kezelési szerződés. Budapest: Szent István Társulat, 2014. ISBN 978-963-277-281-3

Kaliczka Alexandra: A végrehajthatóvá nyilvánítás a német és az osztrák jogban. Magyar Jog, 2013/5. 312-320.

Landi Balázs: A személyiségsértés szankciórendszerének sajátosságai a polgári jog rendszerében - történeti visszatekintéssel. Jogtudományi Közlöny, 2014/2. 93-104.

Pogácsás Anett: A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Iustum, Aequum, Salutare, 2014/1. 149-162.  

Raffai Katalin: Az imperatív normák jelentőségéről az európai nemzetközi magánjogban. Pázmány Law Working Papers, 2013.

Sobor Dávid: Hatékony-e a magyar társasági jog? A társaság és a vezető közötti, érdekellentétet hordozó szerződések problémája. Iustum, Aequum, Salutare, 2012/3-4. 153-173.

Sobor Dávid: A vezetői felelősség preventív és reparatív funkcióinak érvényesülése a magyar és a francia társasági jogban. Magyar Jog, 2014.

Sobor Dávid: Lehet-e helye a joggal való visszaélés tilalmának a társasági jogban? Pázmány Law Working Papers, 2014.

Suri Noémi: Új alternatíva? Bírósági mediáció beilleszthetősége a magyar polgári eljárásjog rendszerébe. Magyar Jog, 2013/5. 298-304.

Suri Noémi: Change in the Role of Notaries Public? Effects of the Integrational Legislation on the Execution of a Last Will and Testament. In: The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence? International Conference of PhD Students and Young Researchers. Conference Papers. Vilnius: Vilnius University, 2013. 324-330.

Suri Noémi: A hagyatéki vagyon átszállása az Egyesült Királyságban. Magyar Jog, 2014/4. 241-246.

Suri Noémi: Öröklési eljárás Hollandiában. Iustum, Aequum, Salutare, 2014/1. 221-229.

Szilágyi Ferenc: Az Európai Bizottság közös európai adásvételi jogról szóló rendeletjavaslatának kontextusa és egyes alapkérdései. Magyar Jog, 2013/1. 8-26. 

Szilágyi Ferenc: Az Európai Bizottság közös európai adásvételi jogról szóló rendeletjavaslatának egyes illeszkedési kérdései nemzetközi kollíziós magánjogi szempontból. Magyar Jog, 2013/8. 459-478.

Tattay Levente: A tudás alapú társadalom és a szerzői jogból mint tudásgazdaságból eredő jövedelem. Információs Társadalom, 2012/2. 90-104.

Tattay Levente: Az EU jogharmonizáció hatása Magyarországon a szellemi alkotások újraszabályozására (1990-2012). Európai Jog, 2012/6. 28-38.

Tattay Levente: A szellemi alkotások és a versenyjog az Európai Unió belső piacán. Magyar Jog, 2013/4. 210-222.

Tattay Levente: A szellemi alkotások jogvédelme az Európai Unióban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Tankönyvei. Budapest: Pázmány Press, 2014. ISBN 978-609-459-201-0

Tattay Levente: Gondolatok az innovatív Unió Programról. Európai Jog, 2014/4.

Tattay Levente: Versenyképesség, innováció és a szellemi tulajdon az Európai Unióban. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/4. 

Tattay Levente: EURÓPA 2020 Projekt és a horizont program. Pázmány Law Working Papers, 2014/11.

x