Munkajog

 

MUNKAJOG SZEMINÁRIUMOK (1-2.)

 

A munkajog szeminárium teljesítéséhez félévente legfeljebb 3 hiányzás fogadható el. Nem csak a fizikai jelenlét elvárás, hanem a készülés, aktív órai munka is. Az oktató a hallgató fizikai jelenléte ellenére is igazolatlan órát írhat be passzív órai részvétel, felkészületlenség, a kiadott feladatok nem teljesítése miatt!

Amennyiben a hallgató háromnál több órán nem tud megjelenni (pl. külföldi tanulmányút, Erasmus miatt), a szeminárium teljesítésének feltétele a félév tematikájához kapcsolódó, legalább három jogeset írásos kidolgozása a jogesetgyűjteményből, amit a szorgalmi időszak végéig kell elkészíteni.

A kötelező szemináriumok egyéb követelményeit a szemináriumvezető oktató határozza meg.

Az órai munkához szükséges a Munkajogi feladatok és jogesetek (Eötvös Kiadó, Budapest, 2016) című feladatgyűjtemény.

A szemináriumok tematikája a félév kötelező előadásainak tematikáját követi, a szemináriumvezető által meghatározott hangsúlyokkal.

Szemináriumi aláírás nélkül a hallgató nem bocsátható vizsgára Munkajog 1. és 2. tantárgyakból.

Levelező tagozatosok számára a Munkajog gyakorlaton való részvétel nem kötelező.

 

- MUNKAJOG 1.

 

A tantárgy oktatója: Dr. Gyulavári Tamás,

kredit:
4
félév:
5
óratípus:
 előadás+gyak.
óraszám:
N:2+1; L:12
előhallgatás:
 Polgjog. 2.
számonkérés:
kollokvium

A tantárgy tartalma:

Szűkebb értelemben véve a munkajog két nagy részre, egyéni és kollektív munkajogra osztható. A Munkajog 1. tárgy keretében először az egyéni munkajogi szabályok közül a következő témakörökkel foglalkozunk részletesen: alapvető munkajogi fogalmak (munkáltató, munkavállaló, munkaviszony); a munkajog jogforrási rendszere; általános rendelkezések, munkaviszony létesítésére és módosítására, a munkajogi jogutódlásra és a munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó szabályok. Ezek mellett részletesen bemutatjuk a kollektív munkajog jogintézményeit, így szó lesz a szakszervezetekről, az üzemi tanácsokról és a kollektív megállapodásokról.

Tananyag:

Gyulavári Tamás (szerk.): Munkajog. Budapest, Eötvös, 2018.
I-VI. fejezet, XIV-XV. fejezet

 

          Tematika

           Vizsga követelmény

           Munkajog I. félév minta teszt

 

- MUNKAJOG 2.

 

A tantárgy oktatója: Dr.Gyulavári Tamás,

 

kredit:
4
félév:
6
óratípus:
előadás+gyak.
óraszám:
N:2+1; L:15+2
előhallgatás:
Munkajog 1.
számonkérés:
kollokvium

 

A tantárgy tartalma:

 

A második félévben az individuális munkajog szabályainak részletes ismertetését folytatjuk. Bemutatjuk a munkáltató és munkavállaló kötelezettségeire, munkaidőre, munkabérre, atipikus munkaviszonyokra, fegyelmi felelősségre, munkavállalói és munkáltatói kárfelelősségre vonatkozó munkajogi rendelkezéseket. Végül a közalkalmazotti, köztiszviselői és kormánytisztviselői jogviszonyok sajátosságait, eltérő munkajogi szabályait ismertetjük.

 

Tananyag:

 

Gyulavári Tamás (szerk.): Munkajog. Budapest, Eötvös, 2018.
VII-XIII. fejezet, XVI-XVIII. fejezet

 

       Tematika 

      Vizsgakövetelmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x