Dokumentumtár

 2020-06-29

 

 

         
ÉRTÉKREND TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY RÓMAI JOG ALKOTMÁNY-BÍRÓSÁG MAGÁNJOG

-     autonómia

-     család szerepe, családi élet, család védelme

-     családi hagyomány

-     életrajz, fizikai munka elismerése, ács, építési vállalkozó, nehézségek,

-     elhivatottság, elhívás, iskolateremtés

-     Isten, szentek, Szent Erzsébet, kereszténység

-     jó pásztor

-     kapcsolat a hallgatókkal

-     Pázmány Péter; egyetemi szellemiség, Kar alapítása

-     közélet tisztasága

-     közjó mibenléte és szolgálata

-     közösség

-     nemzeti hagyomány, jogi hagyomány

-     oktatáspolitika

-     politikai, közéleti megszólalás

-     személyes konzultációk, személyesség

-     szociális érzékenység

-     tanító, tanítás, egyetem

-     tudatosság, szolgálat

-     tulajdon védelme

-     utánpótlás-nevelés

-     világnézet, értékrend, meggyőződés, élettapasztalat

-        1848-1849

-        Alaptörvény

-        alkotmány, régi alkotmány

-        bányajog

-        Baranyai Decsi János

-        Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István

-        ius commune, recepció

-        jogalkotás

-        jogfolytonosság

-        Kárpát-medence, nemzet, haza

-        kiegyezés

-        kommunizmus, szocializmus, diktatúra

-        magyar magánjog forrásai, jogforrástan

-        rendi korszak, Werbőczy

-        rendi magánjog

-        rendszerváltozás

-        Szent István

-        Szent Korona és Szentkorona-tan, nemzet, ország, egység

-        természetjog

-        transzcendens

-     állambölcselet

-     államjog, alkotmányjog, római közjog

-     delictum, crimen

-     evictio missilum

-     ius civile

-     ius quiritium

-     lex Rhodia

-     római büntetőjog

-     továbbélés

-     Alaptörvény

-     Alkotmány-bíróság, különvélemény, párhuzamos vélemény

-     család védelme

-     dogmatika

-     hatályos jog és római jog

-     közösség és egyén

-     rendszerképző szemléletmód

-     szakmai levelezések

-     szociális jogok

-     felelősségtan

-     javaslat

-     kodifikáció

-     kommentár

-     Marton Géza

-     munkajog

-     ügyvédi hivatás, ügyvédi törvény, ügyvédség

x