Tevékenységek

2020-06-29

 

A „Zlinszky János Műhely" a graduális hallgatók, a doktoranduszok és az oktatók-kutatók közös platformjának létrehozatalára irányul. a jellemző célterületekként megjelölt tudományterületek iránt érdeklődő graduális hallgatókat és doktoranduszokat, valamint a felsorolt témákkal foglalkozó oktatókat és kutatókat tömörítve kerülnek megvalósításra a Műhely központi célja: a tanulást — oktatást — kutatást folyamatként felfogva, belépő szinttől biztosítani a tudományos életben való részvételt. Minden résztvevő a saját készségeinek és ismeretszintjének megfelelően tud elmélyedni az általa feldolgozni választott témában. Ennek a központi cél három feladatkör realizálása köré csoportosítható: (a) infrastruktúra-fejlesztés, (b) utánpótlás-nevelés, valamint (c) közös és egyéni kutatás állna.
A konkrét feladatkörök kibontása előtt hangsúlyozni kell, hogy a „Zlinszky János Műhely" csak többéves fejlesztésben gondolható el. Hasonlóképpen jelentős, elvi éllel hangsúlyozandó a Kar arra vonatkozó kifejezett vállalása, hogy az alapító dékánjáról elnevezett Műhely létrehozatala, fenntartása és működtetése a Kar profiljához és szellemiségéhez szervesen kapcsolódó feladat, amelynek folyamatos megvalósítását kifejezett feladatunknak véljük.


Infrastruktúra-fejlesztés: ez a tevékenység a Műhely alapfeladata, egyben a fizikai létrehozatal legelső lépése is. Fizikailag a Műhely működhet a Jogtörténeti Tanszék és a Római Jogi Tanszék helyiségeiben — ennek lehetőségei lényegében adottak. Zlinszky professzor gyermekei és unokái a Jogi Karnak adományozzák a professzor könyvtárát, amely Marton Géza professzor hagyatékát is magában foglalja. A hagyaték értékének megállapítása jelenleg is folyamatban van: a kari könyvtár munkatársai végzik az értékbecslést. Eme könyvtári anyag, illetőleg a részét képező Marton-hagyaték fizikai elhelyezése és kezelése a Műhely keretein belül történik majd. A XXI. század igényeihez igazodva el kell végezni a Zlinszky-hagyaték digitalizálását; elsősorban Zlinszky János alkotmánybírói és közéleti tevékenysége során keletkezett véleményeire, különvéleményeire, publikációira, interjúira fókuszálva. A könyvtár kezelését, a publikációk feltárását és későbbi digitalizálását, a szerzői jog jogosultjával való egyeztetést a munka mennyiségétől függően két fő főállású doktorandusz / tudományos segédmunkatárs végzi majd. (Megjegyzendő, hogy a professzor úr jogtörténeti és római jogi kutatási tevékenysége gyűjteményes kötetekben már összegyűjtésre került, ekként a jelen program keretében nem ez kerülne a gyűjtés homlokterébe. Értelemszerű azonban, hogy a gyűjtés és a digitalizálás végén a magánjogi — közjogi — közéleti tevékenység bibliográfiai tételeit követően ezek a munkák is digitalizálásra kerülnének.)
Mivel a digitalizálás eredményeként előálló virtuális könyvtárat a Kar hálózatán elérhetővé szándékozzuk tenni, így elengedhetetlen a Műhely honlapjának kialakítása, kezelése, illetve a digitalizált anyagok ide történő feltöltése és gondozása is, amely szintén a két kezelő feladatát képezi.
Szükséges lehet a korábbi évtizedekben megjelent, jelenleg a Karon nem, vagy csak részlegesen elérhető könyvállomány beszerzése is. Ezek jobbára antikvár könyvekként beszerezhetőek. Így lehetővé válik egy digitális, valamint fizikai könyvállomány rendelkezésre bocsátása a kutatók / oktatók / hallgatók részére. A beszerzés folyamatos lenne.

Utánpótlás-nevelés és közös + egyéni kutatás: ezek a tevékenységek lényegében szervesen kapcsolódnak egymáshoz, a gyakorlatban nem egykönnyen húzható választóvonal a két tevékenység közé. Ebből adódóan egyszerre van oktatásfejlesztési és tudományos hozadéka ezeknek a tevékenységeknek.
Oktatásfejlesztés: sok más egyéb tevékenység mellett, Zlinszky professzor nevéhez köthető a graduális hallgatók bevezetése a hazai és a nemzetközi tudományos életébe. Ezt a hagyományt a megváltozott társadalmi körülmények között kívánjunk folytatni, és a hallgatók versenyképességét a nemzetközi munkaerőpiacon ezzel is elősegíteni. Ennek keretében valódi műhely módjára lehetne megismertetni a graduális hallgatókat és doktoranduszokat egy-egy téma feldolgozásának speciális módszereivel, kihívásaival. Iránymutatást és segítséget lehetne nyújtani a konkrét témakidolgozásoknál, a született eredményeket közösen lehetne prezentálni. Ehhez minden résztvevő számára elérhető lenne a teljes infrastrukturális bázis.
Közös és egyéni kutatás: a hallgatók és doktoranduszok tevékenységének szakmai irányítása mellett az oktatók saját témáinak megvalósítására is a Műhely keretein belül kerül sor. Az eredményekről évente egy, legalább kétnapos, nemzetközi konferencián számolna be mindenki. Az első napon hazai és nemzetközi szaktekintélyek tartanának tematikus előadásokat, egyszerre akár több szekcióban is. A második napon a graduális hallgatók és a doktoranduszok kapnának szereplési lehetőséget, szükség szerint párhuzamos szekciókban, egy-egy szaktekintély elnöklete mellett.

x